Prosjektmodenhet i energibransjen - utsatt inntil videre

Ny dato vil bli annonsert så snart den er klar.

Prosjektgjennomføring i kraft-bransjen hos Energi Norge

For medlemmer i Energi Norge og partnere i Prosjekt Norge.

 

 


Kan spare syv milliarder på mer effektive prosjekter. Meld deg på workshop i dag!

Siste nytt fra energinorge.no:

Energi Norge er blitt partner i Prosjekt Norge sin energiklynge. Målet er å samle aktører for å dele erfaringer om prosjektarbeid, noe som kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

– Vi ønsker med dette å styrke prosjektkompetansen i bransjen. Ved å bli partner i Prosjekt Norge sitter vi tett på forsknings- og utviklingsfeltet innen prosjektgjennomføring, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Stor gevinst

Bransjeklyngen Energi favner blant annet kraftprodusenter og olje- og gassektoren. Målet med klyngen er å bringe de ulike aktører sammen for å dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring.

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil fem prosent gjennom standardisering og bedre gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt syv milliarder kroner, sier Totland.

Det er allerede etablert en felles innkjøpsstandard, KOLEMO, som Energi Norge har utviklet i samarbeid med bransjen.

Inviterer til workshop

Som et første tiltak i samarbeidet med Prosjekt Norge, inviterer Energi Norge til en åpen workshop for å komme med innspill til utviklingsprosjekter fremover.

– Workshopen er relevant for prosjekteiere og prosjektledere, men også leverandører, konsulenter og entreprenører. Det blir en god anledning til å høre mer om bransjesamarbeidet og veien videre, avslutter Totland.

Workshopen avholdes torsdag 11. april og er gratis.


Idé-verksted – samle nye ideer til FoU-prosjekter innen prosjektledelse og eierskap

Målet med ideverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Prosjekt Norge inviterte folk som har ulike roller i prosjekter: prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kom fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT.  Det var også andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Før lunsj ble det identifisert fem ideer som kan realiseres på kort sikt og fem ideer som har lengre horisont. Gjennom prioritering fra deltakerne ble følgende ideer videreutviklet til initiativ som er tenkt fremmet for finansiering:  

  • Delingsøkonomien, hvilke konsekvenser får den for BAE-næringen? Hva kan vi dele, hva er driverne, pilotprosjekt der man aktivt skal tenke "Hvorfor eie når du kan leie" gjennom fasene planlegging, bygging og bruk, mulig case Hovinbyen (Ulven).
  • Nyttekalkulator, slagord "Nytt på/med nyttig!", lage metodikk, verktøy og app for nyttestyring gjennom prosjekter (på liknende måte som kostnader styres), tanke om direktefinansiert prosjekt av bedrifter i BAE, IKT og telekom.
  • "Alle kan få", prosjekt rundt verdi fra prosjekter for ulike aktører, bevisst utnyttelse av BAE-næringens helhetlige verdiskapning. Det er formulert mange delspørsmål et FoU-prosjekt kan adressere, f.eks. hvilke interessenter har oppfatninger om prosjektets verdi, hva er drivere og barrierer rundt verdiskapning, kan det utvikles en metodikk for verdistyring, osv. Tenkt som IPN-prosjekt i Forskningsrådets BIA-program
  • Nye verktøykasser for å ta kvantesprang, kombinasjon innovasjonsprosjekt/tjenesteutvikling, bred deltakergruppe fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, mange konkrete utviklingsideer, f.eks. kompetanse, endringsledelse, delingsplattform.
  • "VERDI.G", fra konflikt til verdi, bidra til kontraktsfestet verdiskapning på kort og lang sikt, inkl. samfunnsansvar, skal føre frem til et produkt (ny kontraktsform og verktøy som kan styre målbar verdi gjennom prosjektet).

Arbeidsgruppene deltok med stort engasjement!