KA Digital samhandling: Hvorfor er ikke beste praksis god nok til en vellykket digitalisering?

Når over 75% av digitaliseringsprosjektene mislykkes, er ikke «Beste praksis» godt nok

Med Eilif Hjelseth og John Birger Westad.

Selv om mange planlegger bra – og gjennomfører dette på en god måte, så er ikke dette nok for å lykkes. I dette webinaret fokuserer vi på faktorer som undervurderes eller glemmes. Webinaret er dialogbasert – og starter og avsluttes med spørsmål fra deltakerne. Presentasjon fra siviløkonom John Birger Westad i Mentek AS, med innledning fra professor Eilif Hjelseth på NTNU.

John Birger Westad, Mentek, har omfattende erfaring fra prosjekter som har krevd tett samarbeide mellom konsulenter, teknologileverandører, selgere, samarbeidspartnere og kunder. De senere årene er han kjent for å ha satt lys på utfordringer i samarbeidet mellom de ulike aktørene, kundens forberedelser, gjennomføringsevne og utvikling av metoden Utviklingsorientert Prosjektledelse.

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering


Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Les mer om våre KunnskapsArenaer.


Digitalisering - med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg- og anleggsbransjen?

 • Hvilken kunnskap har bransjen?
 • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
 • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Dette webinaret kjøres som et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART.


Agenda

10.00 – Prosjekt Norge og buildingSMART Norge; Velkommen!

 • Rune Døssland fra Skarpe; Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en digitaliseringsprosess i en organisasjon. Q&A
 • Anett Andreassen fra Statsbygg; Hvordan kan en organisasjon gå fra BIM (som enhet) til en hel digitaliseringsprosess. Q&A
 • Tale Skjølsvik fra Oslo Met; Utfordringer/forhold å tenke på ved en digitaliseringsstrategi og implementering. Q&A

11.15 –  Oppsummering og veien videre

Rune Døssland er Strategisk- og forretningsorientert sivilingeniør med over 30 års erfaring fra operative og administrative lederroller i ulike norske selskaper, med både nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Har hatt mange roller som prosjektleder og programleder for store utbyggingsprosjekter innen IKT, Olje og Gass og landbasert byggevirksomhet.

Rune har også lang erfaring med restrukturering og oppbygging av nye prosjektorienterte virksomheter, samt lede kompetanseorganisasjoner. Har en bred og allsidig ledererfaring fra store organisasjoner og er en av de 4 grunnleggerne av Skarpe siden 2011.

Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg. Anett har lang arbeidserfaring fra ulike roller i Statsbygg og har i de seneste årene hatt sterkt fokus på digitalisering og utviklingsarbeid. Hun var blant annet prosjektleder for Digibygg-prosjektet i 3 år og representerte Statsbygg i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris med Statsbyggs standard «Papirløs byggeplass».

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse og prodekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun forsker og foreleser i grensefeltet strategi og digitalisering med spesielt fokus på kunnskapsintensive organisasjoner. 

Registrer deg for å motta webinarlenke:

Spørsmål? Ta kontakt: wenche.langholm@ntnu.no


Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen - Sluttrapport (november 2020)

"Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen" er publisert.

Forskerteamet bak forprosjektet er Ragnhild Kvålshaugen, Sergejs Groskovs og Petrine Djupvik-Flaa, alle BI,  og Sujesh Sujan, NTNU

En digital byggeprosess

Det digitale veikartet fra 2017 beskriver fire forutsetninger som må ligge til grunn for at næringen skal bli heldigitalisert:

 • Etablere felles digital plattform med felleskomponenter for bygge- og anleggsprosjekter
 • Sørge for at norske standarder og lover og regler blir tilrettelagt for digital samhandling
 • Kompetanseutvikling i bedrift og utdanningssystemet
 • Realisere gevinster ved å spre beste praksis om digitale arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og måle effekten av dette.

Vi vet at gevinster fra digitalisering skapes i ulike faser i byggeprosessen og ikke minst i grensesnittene mellom aktørene. Fasenormen utviklet av Bygg21 tydeliggjør hvilke faser og hvilke aktører som normalt inngår i en byggeprosess. Antydning til kjerneprosesser finner vi her; finansiering av byggeriet, design og planlegging av byggeriet, godkjenning av byggeriet, produksjon av byggeriet, og drift og vedlikehold av byggeriet.

Dette forprosjektet har sett på hvordan effekten av digitalisering kan måles. Planen er å videreføre dette i et nytt og større hovedprosjekt.

Mål med forprosjektet

Målet med forprosjektet har for det første vært å gjøre en systematisk litteraturstudie for å undersøke i hvilken grad og hvordan gevinster av digitalisering i bygg- og anleggsnæringen har vært målt og studert. Videre ønsker vi å vurdere hvordan forskningsdesignet av en slik studie kan se ut og hvorvidt det er realistiske å gjennomføre en slik studie i Norge; synes relevante virksomheter dette er nyttig, er de villig til å bidra med data, har de relevant data tilgjengelig fra sine prosjekter?

Rapport fra forprosjektet finnes her.

En presentasjon av resultatene av forprosjektet finnes her.

Mål med den endelige studien

Målet er å utvikle en metode for gevinstberegninger av digitalisering i kjerneprosesser i byggeprosess, og gjennomføre en stor kvantitativ studie for å måle effekter av digitalisering. BAE-næringen har gjennomført betydelige investeringer i BIM og samarbeids-relaterte arbeidsmetoder (f.eks. Virtual Design and Construction (VDC), Lean og andre lignende konsepter). Likevel, det mangler en klar og målbar forståelse av forretnings-verdien til disse investeringene. Denne studien tar sikte på å samle inn data på prosjektnivå og bruke statistiske metoder for å få frem effekter av digitalisering på tid, kost, kvalitet, klimaavtrykk og andre relevant ytelsesfaktorer i byggeprosjekter. For å få robuste funn, ønsker vi å samle inn og analysere data fra mange bygg- og anleggs- /infrastruktur prosjekter og involverte aktører.


Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen

Arbeidet med prosjektet «Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen» ble innledet basert på en hypotese om at et kjerneproblem er hvilke kontrakts- og kompensasjons-former som benyttes for prosjekterings-arbeid og incentivene disse gir.

Det har “alltid” vært en utfordring at uansett hvilken kontraktsform/-kompensasjonsformat som benyttes blir incentivene uheldige;

 • ved fastpris belønnes leverandøren for å bruke juniorressurser og minst mulig tid på å skape kvalitet
 • ved regningsarbeid er det mer lønnsomt å bruke kostbare ressurser og mye tid

Ingen av disse korrelerer med levert verdi til kunden, men med dagens kompensasjons-/forretningsmodell blir dette langt mer utfordrende.

Verdien av det som arkitekter/rådgivere leveres er ikke blitt mindre, kanskje tvert imot. Her må det tenkes nytt, sannsynligvis i retning av en form for “verdibasert” prising, der prisen på leverte løsninger beregnes ut fra den verdiskapingen de vil bidra til.

For å møte alle disse utfordringene ønsker dette FoU-prosjektet å finne svar på spørsmål som:

 • Hva er fordelene og ulempene med dagens kontraktsformer og forretningsmodeller for prosjekterende og prosjektarbeid?
 • Er det mulig å definere parametere og innhente data for den verdiskapingen de prosjekterende bidrar til gjennom sine tjenester?
 • Hvordan kan fremtidige forretnings- og kontraktskonsepter utformes for å sikre at de prosjekterende incentiveres til å bidra til at prosjektene får høyest mulig samfunnsnytte (hvor prisen gjenspeiler verdien av leveransen, ikke antall timer eller andre ressurser), ta høyde for verdier som skapes av nye digitale teknologier og arbeidsformer (verdiskaping fra automatiske prosesser, data, o.l.), gi riktig prising av risiko aktørene påtar seg, osv.?
 • Hvordan bør rollefordelingen mellom aktørene i prosjekter være når prosjektmodeller, kontraktsformater, dataverktøy, osv. endres?

Prosjektet gjennomføres av forskere fra NTNU, OsloMet og Sintef i samarbeid med et antall arkitekter, rådgivere, byggherre og bransjeforeninger.

Det vil bygges videre på arbeidet fra OSCAR-prosjektet og initiativet Arkitektur skaper verdi.