Den 3. mars ble årets første partnerforum avholdt i Teams.  Denne gangen fikk vi også storfint besøk av statsråd Knut Arild Hareide

Statsråden snakket bl.a. om NTP (Nasjonal transportplan) og behovet for å styrke støtten til forskning på prosjektprosesser. I tillegg vil porteføljestyring være sentralt. De ønsker å endre tidligere praksis om  at man konkurrerte om å få prosjektene på lista til NTP, noe som nå skal erstattes med at de skal konkurrere om legge frem de beste prosjektene hvor både miljø og bærekraft teller. Departementet legger derfor fram en mer realistisk transportplan med færre og bedre prosjekter. I den forbindelse trappes det også opp med forskningsmidler til satsing på innovasjon og fornyelse som tar hensyn til at samfunnet, teknologien og miljø og klima ikke minst, er i stadig endring. Statsråden tok seg god tid til å gi fyldige svar på alle spørsmål fra «salen».

Det ble avholdt styrevalg og etter valkomiteens innstilling ble Petter Eik-Andresen, Forsvarsmateriell, Rune Døssland, Skarpe og Ståle Brovold fra Veidekke valgt. Tusen takk for ypperlig innsats fra de som denne gang fristilte stilte sine styreplasser: Astri Svenkerud, Statnett, Ole-Petter Tunes, Rambøll og Per Christian Randgaard, Asplan Viak.

Senterlederen informerte om ny organisering.  Harald Lundqvist presenterte hvordan Avinor opplever partnerskapet i Prosjekt Norge som opptakt til diskusjon med følgende tema:

1. Hvordan kan partnerne øke sin nytteverdi av  å være med i PN?

2. Hva er de viktigste utviklingsbehov i egen virksomhet/bransje, som grunnlag for nye FoU-initiativ?  

Det kom mange gode og nyttige innspill og disse vil bli fulgt opp i egne innlegg.

Takk til styreleder i Prosjekt Norge, Linda Sunde Eriksen, som ledet partnerforumet.

Presentasjon av nye partnere siste år

Lyse Elnett; ved Evy Thorbjørnsen​, Sporveien; ved Hanna Rachel Borch​, Oslo Met; ved Hallgrim Hjelmbrekke​, Universitetet i Tromsø; ved Inge Berg Nilsen​, Marstrand; vedErik Dammen/Lars Kristian Hunn​ og T-2 Prosjekt; ved Alexander Strand.

Statkraft, Building Smart og SfS BA (Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg) er også nye partnere som vil bli presentert ved en senere anledning.

Irene Aarrestad Meier fra Norconsult, Lars Kristian Hunn og Erik Aursnes Dammen fra Marstrand deltok med innlegg om Høyt Presterende Team fra praksis- og teori-perspektivet.