Lena Bygballe, Frida Klovning og Linda Paulsen har utgitt en forskningsrapport som ser på hvordan IPD er beskrevet i den vitenskaplige litteraturen.

SAMMENDRAG
Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie på Integrated Project Delivery (IPD), ved Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Studien er basert på en identifisering og analyse av publikasjoner i den internasjonale forskningslitteraturen. Hovedfunnene i studien kan oppsummeres som følgende:

 IPD er motivert ut fra et ønske om å overkomme mange av utfordringene i bygg- og anleggsprosjekter, spesielt knyttet til fragmentering, og å forbedre prosjektgjennomføringen gjennom bedre integrasjon av prosjektteamet.
 IPD oppfattes og brukes ulikt, men noen hovedprinsipper går igjen: flerpartskontrakt, deling av risiko- og gevinster og organisatorisk integrasjon.
 Hovedbarrierer for IPD kan oppsummeres i juridiske, kulturelle, finansielle og teknologiske forhold.
 Betingelser og kritiske suksessfaktorer for IPD er relatert til både formelle strukturer, slik som egnede juridiske og finansielle systemer knyttet til rettferdig fordeling av risiko og gevinster samt forsikringsordninger, og mer uformelle strukturer, spesielt knyttet til teamintegrasjon, kommunikasjon og tillit. Disse er videre koblet til nøye utvelgelse av prosjektdeltakere, opplæring, forankring og forberedelse. Informasjonssystemer og bruk av IKT, slik som BIM, fremheves som viktig for teamintegrasjon og kommunikasjon.
 IPD gir bedre effekter enn tradisjonelle kontrakt- og gjennomføringsmodeller, men bildet er nyansert, og ofte er sammenhengen avhengig av mellomliggende variabler.

 

Det finnes allerede mye forskning på IPD internasjonalt, men vi mangler fortsatt god, forskningsbasert kunnskap om viktige områder slik som det juridiske og finansielle systemet og ikke minst det sosiale systemet som omgir IPD-prosjekter, og som må være på plass for at IPD skal lykkes med å gi de forbedringene mange talspersoner bebuder. Dessuten er forskningen på IPD fortsatt i startfasen her i Norge, og den avhenger av at flere prosjekter tar i bruk denne formen for gjennomføring. Dersom dette skjer, har vi her mulighet til å følge utviklingen, og se hvordan denne typen gjennomføringsmodell vil påvirke næringen og den måten prosjekter gjennomføres på, og da identifisere hvordan IPD kan tas i bruk og bidra til bedre prosjektgjennomføring.

Rapporten kan leses her: Integrated Project Delivery_IPD_Litteraturstudie_Lena_Bygballe_m_fl_Forskningsrapport 1-2019.