Månedsblikk mai 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder professor Bjørn Andersen.

Det stunder mot sommer, etter en mai med flere langhelger og variert vær. Vi i Prosjekt Norge arbeider uansett ufortrødent videre, noen viktige resultater/aktiviteter i mai var:

Forskning:

– Tidsskriftet International Journal of Managing Projects in Business har kåret Outstanding Papers fra siste år. Vinneren ble paperet “Rethinking revisited: insights from an early rethinker” av Lavagnon A. Ika og Jonas Söderlund ved BI. I tillegg kom paperet ”Project studies and engaged scholarship: Directions towards contextualized and reflexive research on projects” av Joana Geraldi og Jonas Söderlund blant tre såkalte “Highly commended” papers.

– Forskningsprosjektet ”Kontraktstrategier og spesialistbasert samhandling” (KSS) hadde oppstartsmøte 30. mai.  KSS-prosjektets overordnede ide er knyttet til utvidet bruk av kontraktstrategier for å innføre et enhetlig system for spesialistbasert samhandling, organisasjon og kultur i bygge- og anleggsprosjekter. AF Gruppen (Prosjekteier), Veidekke, BetonmastHæhre, Rambøll, Sykehusbygg, Vegdirektoratet, Arkitektbedriftene og EBA (Entreprenørbedriftene Bygg og Anlegg) er bedriftspartnere i BIA-prosjektet (NFR) sammen med NTNU (Samfunnsforskning, Institutt for arkitektur og planlegging og Institutt for bygg- og miljøteknikk). Budsjettet – som med egeninnsats, kontantbidrag og støtte fra Forskningsrådet er på i underkant av 40 millioner – skal blant annet gå til arbeidspakkene Kontrakter som styringsredskap, Spesialistsamhandlingens forutsetninger, Organisatoriske føringer og Kulturelle sporer. Oppstartsmøtet tok for seg konstituering av styret, konkretisering av arbeidspakkene og identifisering av mulige testprosjekter. Dette blir en spennende utvikling å følge fremover.

– Forskningsrådet har utlyst midler i flere ulike programmer av relevans for Prosjekt Norge. Dette gjelder både Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) (Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, søknadsfrist 11. oktober) og Petromaks 2 (Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, søknadsfrist 6. september, innovasjonsprosjekter i næringslivet knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, søknadsfrist 11. oktober). Det er svært ønskelig å få frem søknader fra bedrifter og forskningsinstitusjoner tilknyttet Prosjekt Norge og vi oppfordrer partnerne til å vurdere områder relevante for søknader, parallelt med at senterledelsen vil starte sonderinger frem mot sommeren.

Kunnskapsnavet/formidling:

– Fagturen til Tyskland, under tittelen ”Industrie 4.0 og digitalisering i byggebransjen”, gjennomført 9.-11. mai i Berlin og Hamburg. Rapport fra turen finner dere her: http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=437#.WS5u9OSwc4Q

– I tilknytning til måleprosjektet ble det arrangert lunsjmøte om prestasjonsmåling i BAE-næringen 30. mai i Oslo. Det var ca. 50 påmeldte til møtet som fikk høre mye interessant om hvordan ulike virksomheter anvender 10-10-systemet og hvilke bransjeanalyser som kan gjøres ved hjelp av data fra systemet. Blant annet viser data fra omtrent 70 prosjekter at disse i snitt har en kostnadsvekst i forhold til planlagt kostnad på 9,4% og en varighetsøkning på 8%. Partnerne i Prosjekt Norge kan fritt benytte systemet, ønskes tilgang kan man ta kontakt med Alexander Langlo eller Bjørn Andersen.

– På Metierkonferansen 11. mai ble det også lagt frem funn fra prosjektanalyser, basert på en omfattende spørreundersøkelse. Også denne fant utfordringer med å holde tid og kostnad, der prosjektene i lavere grad enn tidligere år vurderer å holde seg innenfor planlagte rammer.

– Programmet for Prosjekt 2017 begynner å ta form, under tittelen ”Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?”, konferansen finner sted 8. november på UBC Ullevaal Stadion. I år arrangeres konferansen i samarbeid mellom Prosjekt Norge, Bygg21, Difi, Norsk forening for prosjektledelse og PMI Norway.

– Det har vært avholdt møte i aksjonsgruppen for kommunikasjonsnettverket. Konklusjonen fra dette møtet var at Prosjekt Norge må satse på å styrke både sitt kommunikasjonsnettverk og formen det kommuniseres på. Vi må fremstå mer som den aktive samfunnsaktøren vi er.

Aktivitet innen CoP’er:

CoP Planleggingskompetanse avholdt møte 31. mai hos Statsbygg. Statsbygg presenterte sine erfaringer og utfordringer knyttet til planlegging og oppfølging av sine prosjekter, og brukte Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum som case. Møtet ble avsluttet med en god diskusjon omkring fremtidige FoU-prosjekter og andre aktiviteter knyttet til temaet. Neste møte er berammet til 30. august hos ÅF Advansia.
CoP tidligfase har berammet neste møte til 22. august, også dette hos ÅF Advansia i Oslo, med spesielt fokus på hvordan ny teknologi kan hensyntas i tidligfasen for å dimensjonere kapasiteten i planlagte prosjekter.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

– Bredin, Karin; Enberg, Cecilia; Niss, Camilla; Söderlund, Jonas: ”Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects”, kapittel i boken ”Managing Knowledge Integration Across Boundaries”, s. 206–226
– Zidane, Youcef; Olsson, Nils: ”Defining Project Efficiency, Effectiveness and Efficacy”, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Issue: 3

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

Frem mot styremøtet 7. juni har en arbeidsgruppe jobbet med revisjon av Prosjekt Norges strategi og virkemidler for implementering av denne. Det har vært avholdt flere arbeidsmøter samt mindre diskusjonsmøter for å utarbeide en rekke forslag til vedtak for styret å vurdere.

Studenter/PhD:

Vårens prosess for valg av tema for prosjekt-/masteroppgaver for 2017/18 nærmer seg slutten og som vanlig ser vi at Prosjekt Norge og aktiviteten senteret og dets partnere driver er attraktivt for studentene. Et stort antall studenter vil ta fatt på oppgaver over ferien som vil gi et nytt kull ferdige mastere i 2018 med inngående kunnskap om prosjektledelse.