Månedsblikk september 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

September har vært preget av mye arbeid med søknader til Forskningsrådets frist medio oktober og forberedelser til ulike arrangementer i høst. Viktige punkter å nevne for september er:

Forskning:

– Etter at det ble avholdt møte mellom utvalgte aktører i Prosjekt Norge og kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen i august ble vi invitert til å sende høringssvar til revisjonen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Uttalelse ble innsendt, signert styreleder Harald Lundqvist og styreleder i BAE-programmet Trond Bølviken, med vektlegging av to hovedpunkter; forskningsinnsatsen på prosesser (og ikke bare produkter/teknologi) må styrkes og byggenæringen må ha en plass i den reviderte langtidsplanen.

– Prosjektforslaget ”Forbedring av prosjekteringsarbeidet i BAE-prosjekter” ble behandlet av styret i BAE-programmet, det gjøres en ny runde med revisjon av dette før det evt. bevilges midler.

– Tampere University of Technology (TUT) inviterte NTNU til å delta i en søknad sendt til Academy of Finland med tittelen “Digital renewal of project-based industries”. Dette er nært relatert til forskjellige aktiviteter i Prosjekt Norge og vil styrke vårt arbeid med digitalisering om prosjektet finansieres.

– Det er fortsatt ikke avklart om Forskningsrådet vil utlyse ny runde med SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) i 2018 eller først i 2019, men det er allerede startet arbeid med å forberede seg til dette. Mer konkret har NTNU satt en intern frist 1. november i år for å melde inn tiltenkte søknader, noe som betyr at forberedelsene må konkretiseres fremover. Det betyr nok også at partnerne etterhvert vil forespørres om deltakelse i ny SFI-søknad.

– Det ble avholdt møte mellom NTNU, SINTEF og Simula 27. september (og med deltakelse fra Yvan Petit fra Université du Québec à Montréal (UQAM)) for å diskutere forskningstema innen IKT-prosjekter og samarbeid mellom Prosjekt Norge, fagmiljøet ved SINTEF Digital og Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse (HIT). Det blir nytt møte, 17. oktober i Oslo, for å arbeide videre med bransjeklyngen innen IKT-prosjekter.

Les mer på www.prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

– Prosjekt 2017 kommer stadig nærmere og påmeldingen så lang tid i forveien er høyere enn vi har opplevd på mange år, men det er fortsatt plasser, så meld deg på. Nytt i år er at vi satser sterkere på stands for å profilere forskningen og bransjeklyngene, her vil vi gjerne ha med deltakere fra partnerne.

– Det ble avholdt møte i CoP’en for statlige prosjekteiere 7. september. Møtet ble holdt hos ÅF Advansia, tilrettelagt av Arne Surén, og hadde som tema hvordan man i tidligfasen kan ta hensyn til forventet utvikling av ny teknologi når det arbeides med dimensjoner og løsningsutvikling. Dessverre ble det nokså mange forfall i siste liten og derfor altfor få deltakere som fikk høre interessante presentasjoner fra Stein Kinserdal, Sykehuset i Tønsberg, Sebastian Kussl, Nye Veier og Marte Lauvsnes, Sykehusbygg.

– OPAK arrangerte i samarbeid med Prosjekt Norge ettermiddagsseminar for kunnskapselskende rundt temaet ”Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje”.  Det var meget godt oppmøte og det ble bestemt at arrangementet skulle videreføres med spissing, eventuelt nye tema. OPAK var villig til også neste gang gå i spissen og være vertskap. Stor takk til OPAK for glimrende gjennomføring.

– Prosjekt Norge deltok med stand på PMIs konferanse «Adapt or Die» i Oslo 25. september. Der profilerte vi vår egen konferanse 8. november med infomateriell og gode samtaler med mange prosjektmedarbeidere. All honnør til PMI for et interessant innhold.

– Styremøte nr. 3 for 2017 ble avholdt i BAE-programmet 19. september.

– Agnar Johansen og Ole Jonny Klakegg har gjennomført to separate fulldags seminar (12. og 26. september) for Forsvarsdepartementet om eierstyring av prosjekt tilpasset Forsvaret.

– Ole Jonny Klakegg deltok i den norske delegasjonen til ISO arbeidsmøte i Paris 28.-29. september for standardisering av informasjonsflyten I byggeprosjekt (ISO 19650)

Les mer på www.prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

– Mometo har blitt ny partner i kategori 3, vi ønsker hjertelig velkommen til Prosjekt Norge. Selskapet er spesielt sterke innen IKT-prosjekter og bidrar dermed til å styrke den ”gryende” bransjeklyngen innen IKT.

– Stephen Mulva, som er leder for CII og ansatt i hovedstilling ved University of Texas, Austin, er endelig, etter en lang prosess, klar for oppstart i professor II-stilling ved NTNU fra 1. desember i år. Han tilknyttes formelt Institutt for maskinteknikk og produksjon, men det er svært ønskelig at hans kompetanse og nettverk kan utnyttes bredt i Prosjekt Norge.

– Det arbeides også med å styrke aktiviteten rettet mot Olje og Gassektoren, og den forbindelse har vi etablert samarbeidsrelasjon med Green Petroleum Cluster og deltatt på noen av deres arrangementer.
Les mer på www.prosjektnorge.no

Studenter/PhD:

– Ketil Bråthen disputerte med avhandlingen ”Implementing BIM for enhanced inter-organizational collaboration in building projects” 15. september 2017. Veiledere har vært Anita Moum (Sintef Byggforsk), Tore Haugen (NTNU) og Anne Inga Hilsen (Fafo). I komiteen: Timo Hartmann (TU Berlin), Lena Bygballe (BI), Ole Jonny Klakegg/Siri Hunnes Blakstad (NTNU).

Les mer på www.prosjektnorge.no