Prosjekt Norge samarbeider med ulike akademiske institusjoner, næringslivet og spesifikke IKT-nettverk.  Vi har etablert en IKT Bransjeklynge hvor både NTNU, Sintef, BI, Simula, Telenor, hvor HIT-nettverket og Magne Jørgensen har sammen med Anne Live Vaagaasar fra BI en koordinerende rolle.

Bransjeklyngen vil legge vekt på å arrangere møter og seminarer for kunnskaps og erfaringsutveksling, i tillegg til at det vil bli lagt vekt på å få iverksatt nye forskningsprosjekter innen fagområder hvor det er behov for ny kunnskap og videreutvikling.

Temaer som vil bli satt fokus på er:
Nyttestyring i IT-prosjekter: God kost-nytte er det viktigste suksesskriteriet for et IT-prosjekt. Likevel har prosesser for nyttestyring blitt lite forsket på og både IT-kunder og leverandører er ofte svært umodne på dette avgjørende området for suksess med IT-prosjekter. Det vil være viktig med forskning som fører til prosesser for bedre kost/nytte-analyser, som inkluderer usikkerhet/risiko på egnet måte, og på gode prosesser for å styre etter levert nytte underveis i IT-prosjektene. Elementer som så lang har vist seg å være viktige, men trenger mer analyse, er relatert til underveis-leveranser og læring, samt fleksibilitet i innhold.

Bruk av smidig-utvikling i store IT-prosjekter: Smidig utvikling har vist seg å gi gode resultater for IT-prosjekter, men har hittil i stor grad mest blitt brukt på mindre prosjekter. Vår forskning (blir presentert på XP-konferansen i slutten av mai) tyder imidlertid på at det i stor grad er på de store IT-prosjekter (mer enn 100 mill) at egenskaper til smidig-utvikling er viktigst. Bruk av smidig-utvikling på store prosjekter er lite forsket på. Vi vet f eks lite om hvordan bruk av autonome team kan skaleres opp til store prosjekter med mange team. Det er kommet flere rammeverk for skalering av smidig-utvikling, f eks SAFe, men kunnskapen er så langt svært begrenset med hensyn til hvor egnede disse er.