Eilif Hjelseth er faglig leder for CoP VDC.

Til daglig er Eilif professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. BIM er deling i av informasjon – og BIM i praksis har derfor fokus på samarbeid og nye prosesser. Her er VDC er nyttig rammeverk for å få til en helhetlig løsning.

Eilif er emneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge som gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU og NTNU – Stanford Center for Professional Development. Her deltar over 200 fagpersoner, støttet av 20 mentorer, på en ettårig VDC-sertifiseringskurs. Kurset er svært praktisk rettet og alle prosjektoppgaver gjennomføres i reelle prosjekter i egen organisasjon – og utvikling av et faglig fellesskap.

Eilif er opptatt av bl.a.:

  • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
  • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
  • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Beskrivelse

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk for helhetlig prosjektering og prosjektgjennomføring. I dette rammeverket inngår følgende elementer:

·      Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering – ICE)

·      Bygningsinformasjons-modellering (BIM)

·      Prosess- og produksjonsledelse (PPM)

·      Målstyring (Metrics)

·      Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

Hver av disse elementene bygger videre på beste praksis fra etablerte fagområder – der VDC er rammeverket som binder dette sammen til en helhet. Du bruker derfor mye av det du kan – men setter det sammen på en ny og helhetlig måte – der alle elementer er med i større eller mindre grad.

Digital støtte er sentralt i gjennomføring av VDC, det er her «Virtual» kommer inn. Aktiv bruk av digitale løsninger i prosjektering og produksjons planlegging, gjennomføring (inkluderer samarbeid, dokumentasjon og måling) medfører at du først dette digitalt og deretter i praksis.

Selv om hvert at de fem VDC-elementene legger vekt på bruk av metoder, prosedyrer og digitale verktøy, så er det kompetanse og samspill mellom alle mennesker som er engasjert i prosjektet. VDC er et rammeverk som benyttes like godt på bygg som på anleggssiden. Det engasjerer også alle roller i prosjektene. Dette bidrar til at man i større grad både gjør de rette tingene -og gjør det på rett måte.

VDC er en tverrfaglig samarbeidsformer også skape et grunnlag for mer forpliktende samarbeid mellom alle involverte parter som vil få konsekvenser for både forretningsforståelse, kontraktsutforming, konfliktløsing. Effekten av dette blir større desto flere som benytter VDC som rammeverk.

Endring av praksis i prosjekter er ikke noe du kan gjøre alene!

CoP (Community of Practices) innen VDC er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å bidra til deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.

Neste møte planlegges i oktober/november. Tema: Økt integrasjon mellom mennesker, prosesser og teknologi

5. møte avholdt 25.08. Applied psychology in VDC/construction

3. og 4. møte ble avholdt som digitale lunsj-webinar, tirsdag 19.05. og torsdag 4. juni.

2. møte gikk av stabelen onsdag 26. februar 2020 hos Statsbygg,  PROGRAM

1. møte gikk  av stabelen den 14. november i NTNU’s lokaler i Oslo, Øvre Vollgate 7.  PROGRAM

Nyheter fra KA VDC