Beskrivelse

BAE-næringen står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming. Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge fokuserer på kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsspredning for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv. For oss strekker byggeprosessen seg fra behovsavklaring, til programmering, idé og konseptutvikling, gjennom prosjektering og bygging til drifts og bruksfase og i siste instans avhending eller rivning.

BAE-programmet stimulerer til langsiktig forskning som kommer den norske BAE-næringen til gode. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden gjennom forskningsbasert kunnskap. Vi vil ha en BAE-næring i verdensklasse! Se strategidokumentet for å finne ut hva styringsgruppen mener med dette.

Tett samarbeid mellom industrielle og akademiske partnere gjør industrien til et «levende laboratorium». Målgruppen for programmets arbeid er alle virksomheter innen næringen, bransjeorganisasjoner, myndigheter og akademia. En rekke av de mest innovative selskapene i BAE-næringen utgjør næringssiden av initiativet per i dag. De representerer et bredt utvalg av verdikjeden.

NTNU, Sintef, BI, NMBU og UiA utgjør de akademiske partnerne i Prosjekt Norge. Det overordnede målet for forskningsmiljøene i dette samarbeidet er å utnytte kunnskap som fremmer innovasjon og verdiskaping i hele verdikjeden.

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

• Verdiskapende for samfunn, eiere og brukere
• Kompetent og innovativ
• Konkurransedyktig og lønnsom
• Produktiv, effektiv og sikker

Partnere i BAE-programmet jobber i kunnskapsfronten og får tilført relevant kompetanse for egen virksomhet og for samvirke med fremtredende aktører i næringen. De får tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere, og til beste-praksis erfaringer og relevante resultat og løsninger – både fra eget fagfelt og fra andre fagdisipliner og bransjer.

BAE-programmet er knutepunktet for byggeprosess-relatert forskning, utvikling og innovasjon i Norge. Programmet igangsetter forskning- og utviklingsaktiviteter, og skal bidra til en systematisk og kontinuerlig oppbygging av kunnskap og kompetanse i BAE-næringen – på tvers av akademia og praksis. Programmet skal være en arena for samkjøring og koordinering mellom ulike FoU-miljø, bedrifter, nettverk og løpende prosjekter. Forskerutdanning (doktorgradsprosjekter) er viktig for programmet og Prosjekt Norge.

Tema for prosjektene utvikles i nært samarbeid med næringen. Slik bidrar BAE-programmet til forskningsbasert verdiskaping. Særlig oppmerksomhet rettes mot nye samarbeidsformer, implementering av nye teknologier og standardisering – som er identifisert som særlige drivere av innovasjon.

 

Mal og evalueringskriteriene for forslag til BAE-programmet

Forskning, BAE-programmet

Medieoppslag, BAE-programmet

Arrangementer BAE -programmet

Info om nettverket Bygdin

 

Styringsgruppa for BAE-programmet

IDNAVNORGANISASJONPERSONLIG VARANeste gang på valg
LEDEREgil SkavangArkitektbedrifteneJaneche Bull-Borander
2020
1Jonas Holme
SINTEFSofie Mellegård
2018
2Kjersti K. Dunham
Vegvesenet
Gina Ytteborg
2018
3Reidar Gjersvik
ÅF Engineering
Merete Ihler
2018
4Arnstein Kroglund Fiskum
Rambøll
Frode Bovim
2019
5Bjørn Remen
Sykehusbygg
Ann Elisabeth Wedø
2019
6Geir K. Hansen
NTNU
Tore I Haugen
2019
7Lena Bygballe
BI
Ragnhild Kvålshaugen
2020
8Alexander Strand
Statsbygg
Lars K. Hoberg
2020
9Trond O. Stupstad
Kruse Smith
Espen Solheim-Kile
2020

 

Har du spørsmål om senteret eller ønsker å bli partner i arbeidet, ta kontakt med:

Programleder: Ole Jonny Klakegg (ole.jonny.klakegg@ntnu.no), NTNU Inst. for bygg- og miljøteknikk.

Nestleder: Siri M. Bakken (siri.m.bakken@ntnu.no), NTNU Inst. for arkitektur og planlegging.

 

 

BAE-programmet er bygget på utredningen:

«Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser».