Beskrivelse

BAE-næringen står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming. Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge fokuserer på kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsspredning for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv. For oss strekker byggeprosessen seg fra behovsavklaring, til programmering, idé og konseptutvikling, gjennom prosjektering og bygging til drifts og bruksfase og i siste instans avhending eller rivning.

BAE-programmet stimulerer til langsiktig forskning som kommer den norske BAE-næringen til gode. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden gjennom forskningsbasert kunnskap. Vi vil ha en BAE-næring i verdensklasse! Se strategidokumentet for å finne ut hva styringsgruppen mener med dette.

Tett samarbeid mellom industrielle og akademiske partnere gjør industrien til et «levende laboratorium». Målgruppen for programmets arbeid er alle virksomheter innen næringen, bransjeorganisasjoner, myndigheter og akademia. En rekke av de mest innovative selskapene i BAE-næringen utgjør næringssiden av initiativet per i dag. De representerer et bredt utvalg av verdikjeden.

NTNU, SINTEF, BI, NMBU, Oslo Met og UiA utgjør de akademiske partnerne i Prosjekt Norge. Det overordnede målet for forskningsmiljøene i dette samarbeidet er å utnytte kunnskap som fremmer innovasjon og verdiskaping i hele verdikjeden.

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet.

Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

  • VERDISKAPENDE – fokuserer på produktet næringen leverer, verdi og merverdi til samfunn, eiere og brukere
  • KOMPETENT– fokuserer på bransjen som helhet, å utvikle kunnskap og arbeidsmåter på tvers av bedrifter og verdikjeder
  • KONKURRANSEDYKTIG OG PRODUKTIV – fokuserer på formelle og konkrete problemstillinger
  • SIKKER OG SERIØS – arbeider aktivt for å unngå ulykker og skader ved styrket krav om å følge regler og forebygging av skjødesløshet

Partnere i BAE-programmet jobber i kunnskapsfronten og får tilført relevant kompetanse for egen virksomhet og for samvirke med fremtredende aktører i næringen. De får tilgang til nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere, og til beste-praksis erfaringer og relevante resultat og løsninger – både fra eget fagfelt og fra andre fagdisipliner og bransjer.

BAE-programmet er knutepunktet for byggeprosess-relatert forskning, utvikling og innovasjon i Norge. Programmet igangsetter forskning- og utviklingsaktiviteter, og skal bidra til en systematisk og kontinuerlig oppbygging av kunnskap og kompetanse i BAE-næringen – på tvers av akademia og praksis. Programmet skal være en arena for samkjøring og koordinering mellom ulike FoU-miljø, bedrifter, nettverk og løpende prosjekter. Forskerutdanning (doktorgradsprosjekter) er viktig for programmet og Prosjekt Norge.

Tema for prosjektene utvikles i nært samarbeid med næringen. Slik bidrar BAE-programmet til forskningsbasert verdiskaping. Særlig oppmerksomhet rettes mot nye samarbeidsformer, implementering av nye teknologier og standardisering – som er identifisert som særlige drivere av innovasjon.

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • Handler om prosess
  • Gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • Engasjerer bredt i partnermassen
  • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2020

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Fungerende leder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450
Fungerende nestleder: Kamalan Rashasingham, kamalan.rashasingham@ntnu.no971 19 697 

 

Styringsgruppa for BAE-programmet

IDNAVNORGANISASJONPERSONLIG VARANeste gang på valg
LEDEREgil SkavangArkitektbedrifteneJaneche Bull-Borander
2020
1Roger Morsund
RambøllFrode Bovim
2019
2Bjørn Remen
Sykehusbygg
2019
3Geir K. HansenNTNUTore I Haugen2019
4Lena Bygballe
BIRagnhild Kvålshaugen
2020
5Kjersti SandvikStatsbyggMicahel Bors2020
6Trond O. Stupstad
Kruse SmithEspen Solheim-Kile
2020
7Jonas Holme
SINTEFSofie Mellegård2021
8Kjersti K. DunhamVegvesenetGina Ytterborg2021
9Kjell Ove TvinnereimSwecoLinda Hårvik2021

 

Har du spørsmål om senteret eller ønsker å bli partner i arbeidet, ta kontakt med:

Fungerende programleder:   Siri M. Bakken (siri.m.bakken@ntnu.no), NTNU Inst. for arkitektur og planlegging.
Fungerende nestleder:          Kamalan Rashasingham (kamalan.rashasingham@ntnu.no), NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

 

(Ole Jonny Klakegg har permisjon fra BAE-programmet fra juli 2019 til mai 2020)

 

BAE-programmet er bygget på utredningen:

«Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser».

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.