Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge (BAE-programmet), retter seg mot ei næringen som står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming.  BAE-programmet jobber for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Les mer her:

BAE-programmet

Forskning, BAE-programmet

Medieoppslag, BAE-programmet

Arrangementer BAE -programmet

Info om nettverket Bygdin

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

• Verdiskapende for samfunn, eiere og brukere
• Kompetent og innovativ
• Konkurransedyktig og lønnsom
• Produktiv, effektiv og sikker

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • Handler om prosess
  • Gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • Engasjerer bredt i partnermassen
  • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2019:

Vårsemesteret: Uke 16 – søndag 21. april
Søknader blir behandlet i møte nr. 2/19 i styringsgruppen BAE-programmet 6. juni
Høstsemesteret: Uke 42 – søndag 20. oktober
Søknader blir behandlet i møte nr. 4/19 i styringsgruppen BAE-programmet 27. november

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Leder: Ole Jonny Klakegg, ole.jonny.klakegg@ntnu.no , 917 33 461
Nestleder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450

Nyheter fra BAE-sektoren: