Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge (BAE-programmet), retter seg mot ei næringen som står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming.  BAE-programmet jobber for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Les mer her:

BAE-programmet generelt

Pågående og tidligere forskning

Webinarer og medieoppslag

KunnskapsArenaer

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendoms-næringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet.

Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

  • VERDISKAPENDE – fokuserer på produktet næringen leverer, verdi og merverdi til samfunn, eiere og brukere
  • KOMPETENT– fokuserer på bransjen som helhet, å utvikle kunnskap og arbeidsmåter på tvers av bedrifter og verdikjeder
  • KONKURRANSEDYKTIG OG PRODUKTIV – fokuserer på formelle og konkrete problemstillinger
  • SIKKER OG SERIØS – arbeider aktivt for å unngå ulykker og skader ved styrket krav om å følge regler og forebygging av skjødesløshet

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • handler om prosess
  • gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • engasjerer bredt i partnermassen
  • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2020:

Vårsemesteret: Uke 17 – 23. april
Søknader blir behandlet i møte nr. 2/20 i styringsgruppen BAE-programmet
Høstsemesteret: Uke 43 – 20. oktober
Søknader blir behandlet i møte nr. 4/20 i styringsgruppen BAE-programmet 

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Programleder: Ole Jonny Klakegg, ole.jonny.klakegg@ntnu.no, 917 33 461
Nestleder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450
Adm.støtte: Kamalan Rashasingham, kamalan.rashasingham@ntnu.no, 971 19 697

Nyheter fra BAE-sektoren: