Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge (BAE-programmet), retter seg mot ei næringen som står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming.  BAE-programmet jobber for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Les mer her:

BAE-programmet generelt

Forskning, BAE-programmet

Medieoppslag, BAE-programmet

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Programmet skal bidra til en BAE-næring som er:

  • Verdiskapende for samfunn, eiere og brukere
  • Kompetent og innovativ
  • Konkurransedyktig og lønnsom
  • Produktiv, effektiv og sikker

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • handler om prosess
  • gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • engasjerer bredt i partnermassen
  • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2019:

Vårsemesteret: Uke 16 – søndag 21. april
Søknader blir behandlet i møte nr. 2/19 i styringsgruppen BAE-programmet 6. juni
Høstsemesteret: Utvidet frist i 2019: Uke 44 – fredag 01. november
Søknader blir behandlet i møte nr. 4/19 i styringsgruppen BAE-programmet 27. november
(Uke 42 og 20. oktober vil opprettholdes som frist i fremtiden)

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Fungerende leder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450
Fungerende nestleder: Kamalan Rashasingham, kamalan.rashasingham@ntnu.no, 971 19 697

(Ole Jonny Klakegg har permisjon fram til mai 2020)


Nyheter fra BAE-sektoren: