… prosjektledelsefaget setter verdiskaping i fokus!

 

International Journal of Project Management har utgitt et Special Issue med tittelen: Delivering value in projects and project-based business. Redaktører for dette spesialnummeret er Miia Martinsuo (Tampere University, Finland), Ole Jonny Klakegg (NTNU, Norway) og Alfons von Marrewijk (Vrije Universiteit, Netherlands). Bakgrunnen er en workshop om gjennomføringsmodeller som Ole Jonny tok initiativ til på Euram-konferansen I 2017. Tematikkene gjennomføringsmodell og verdiskaping gir sterk gjenklang internasjonalt.

Hensikten med spesialnummeret er å sette fokus på nye perspektiver på verdiskaping I prosjekter og prosjektrettet virksomhet. Foreløpig er seks artikler publisert og to til er i pipeline. De spenner over et ganske vidt spekter av problemstillinger, inndelt i tre temaområder:

(1) hva verdi er i ulike kontekster
(2) verdiskaping og samskaping
(3) verdileveranse og verdihøsting

Kort fortalt får en her lese at verdi er tett knyttet til språk og identitet – dette supplerer de tradisjonelle økonomiske og markedsføringsfaglige perspektivene. Vi kan i en annen artikkel lese om prosjektets verdiskaping innenfor rammen av virksomheten og sammenhengen mellom de kortsiktige og langsiktige perspektivene. En artikkel tar opp verdiskaping der det ikke er inntektsside (hva er verdien da?), en annen ser på hvordan en er avhengig av samskaping for å optimalisere verdiskapingen. En av artiklene berører fremveksten av prosjektet som skaper av tjenester, ikke produkter. En annen tar for seg usikkerhet og verdiskaping. En gjennomgangstematikk i artiklene om verdiskaping er dynamikken som prosjektet er et resultat av, må leve med og utnytte til mer verdiskaping i fremtiden.

Les mer om dette HER

…standardisering av utvikling, planlegging og bygging av offentlige byggeprosjekter kan bidra til rettidig og effektiv prosjektleveranse. Dette er spesielt relevant når det er akutte behov for utvidelse av kapasitet.

Dette er et oversatt utdrag fra foredraget («paper’et») “Shortening lead-time from project initiation to delivery: A study of quick school and prison capacity provision” som er presentert i en artikkel i tidsskriftet Emerald Insight. (Forfattere: Andreas Økland (NTNU), Agnar Johansen (SINTEF) og Nils O.E. Olsson (NTNU).

Formålet med foredraget er å dele erfaringene fra utviklingen av standardiserte konsepter for skoleutvidelser og fengselsbygg i Norge.

 

Forskningsspørsmålene her ser på samspillet mellom offentlige enheter, prosjektmodellmodeller og standardisering av byggtyper og byggemetode.

Standardisering og bruk av modulbaserte byggsystemer kan bidra til forkortet leveringstid ved å redusere varigheten av både planleggings- og byggfasen. Den viktigste tidsreduksjonen skyldes mindre tid brukt på kvalitetssikring av kostnadsestimater før finansieringen av prosjektene. Prosjektkostnadene økte i skole, men ble redusert i fengsel. En viktig utfordring i begge tilfeller er begrenset tilgang på dyktige leverandører.  Aktørene har nærmet seg utfordringen med ulike strategier, men ingen av dem har lykkes i sine forsøk.

Les hele artikkelen i Emerald Insight her.

…bygg- og anleggsnæringen er mer sårbar for kriminalitet enn mange andre næringer

 Det er flere faktorer som gjør dette; bygg, anlegg og eiendomsprosjekter er komplekse, ikke-standardiserte aktiviteter som er vanskelig å kvalitetsmessig vurdere. Prosjektene involverer et stadig mer komplekst nett av ulike aktører med ulike tilnærminger, kulturer, språk etc. Høyteknologiske materialutviklere fra multinasjonale bedrifter møter ufaglærte enkeltmannsforetak. Å forstå utfordringer knyttet til slike prosjekter byr på utfordringer av både organisatorisk og teknisk natur.

Prosjekt Norge forsker på dette – les mer her: Aktive prosjekter – krim

…kostnaden til prosjektet er bestemt  allerede ved oppsetting av prosjektet fra eierens side! Les mer her…