Neal A. Nordahl, direktør for Veidekke Norge, Anlegg, holdt et glimrende innlegg rundt eierstyring og styringsgruppens betydning mot porteføljer i Virksomhetsområdet Anlegg.

Lenke til presentasjon:

Det belyste hvorfor eierstyring er blitt en sentral del av virksomhetsledelsen i Veidekke Anlegg, og basert på en nylig utarbeidet steg/port basert prosjektgjennomføringsmodell. Dette kommer til fulle frem i alle stegene/fasene i modellen. Imidlertid er vektleggingen av de tidlige stegene i prosjektutvikling ekstra gledelig. Det gir et forsterket fokus på kritisk vurdering av forespørsler fra kunde, og beslutning om å utarbeide tilbud, Bid/No Bid er basert konkurransestrategiske vurderinger og usikkerhetseksponering.

Prosjekteiers rolle ble fremhevet og knyttet til resultatansvar, i kombinasjon med behov for en styringsgruppe som kan understøtte prosjekteier i forbindelse med strategiske valg og prioriteringer. Det ble også fremhevet det kulturelle skiftet som har skjedd i Veidekke de senere årene, fra «Trend-drevet» til «Kompetansedrevet». Dette er grep som har redusert usikkerheten betydelig siden prioriterte prosjekter er grunnet i egne forutsetninger og kompetanser.

Porteføljevurdering knyttes opp mot hvilke seleksjonskriterier som er viktige, der også miljøperspektivene er introdusert med tilleggskrav.

Porteføljestyringen i Veidekke er basert på at hvert enkelt prosjekt i seg selv skal være sunne utfra lønnsomhet, kompetanse og bærekraft, og ikke velges utfra mer vage perspektiver som eksempelvis synergi mellom prosjektene. Synergiene får eventuelt bli en bonus, men ikke forutsetning for prioritering og valg av nye initiativ.

Veidekke Anlegg har med dette etablert en metodikk og praksis som har ført til en høynet profesjonalisering av eierstyring og porteføljestyring.

Stor takk til Neal Nordahl som velvillig stilte opp og delte sine erfaringer med partnere i Prosjekt Norge.


Neal A. Nordahl. Leder av forretningsområde Anlegg i Veidekke Infrastruktur siden 2020. Tidligere prosjektleder, senest på E6 Arnkvern- Moelv. Han har ledet Anlegg gjennom en snuoperasjon og har i dag en sunn og god prosjektportefølje.

Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring. Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.