Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • Handler om prosess
  • Gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • Engasjerer bredt i partnermassen
  • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Søknadsfrister 2019:

Vårsemesteret: Uke 16 – søndag 21. april.
Søknader blir behandlet i møte nr. 2/19 i styringsgruppen BAE-programmet 6. juni
Høstsemesteret: Uke 42 – søndag 20. oktober.
Søknader blir behandlet i møte nr. 4/19 i styringsgruppen BAE-programmet 27. november

 

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Leder: Ole Jonny Klakegg, ole.jonny.klakegg@ntnu.no , 917 33 461

Nestleder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450