Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet – Vi gir noe slingring ift. corona og søknadsfrist, og utsetter fristen fra 20.04. til 23.04. kl 23.59.

Hovedvurderingene for støtte fra BAE-programmet er at forslagene

  • handler om prosess

  • gir et kunnskapsbidrag til programmet

  • engasjerer bredt i partnermassen

  • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

 

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Forslagene sendes til programledelsen for BAE-programmet:

Fungerende leder: Siri M. Bakken, siri.m.bakken@ntnu.no, 930 27 450
Fungerende nestleder: Kamalan Rashasingham, kamalan.rashasingham@ntnu.no, 971 19 697

Se forøvrig BAE-programmets startside

Søknader blir behandlet i møte nr. 2/20 i BAE-programmets styringsgruppe