Digital planprosess

Eventverksted med Trondheim kommune, KS, Campus-programmet, Bygg21, DiBK, Kartverket m.fl gjekk av stabelen på Digs Open Space 29. mai.  Inspirasjonsforedrag frå representantar frå gründermiljøet ved WorkWork gav inspirasjon til nye tankar og engasjement. Samlinga hadde gode diskusjonar som resulterte i fem konkrete prosjektidear som vil bli utvikla til samarbeidsprosjekt i tida framover:

•       Datafangst og sikkerhet

•       Demoprosjekt for kunnskap

•       Medvirkning og endringsholdning

•       Demoprosjekt detaljplanprosess

•       Formidling av planinformasjon

Workshopen hadde sammenheng med arbeidet for å tilrettelegge for SFI søknad Digital og innovativ byggeprosess.


Nordisk samarbeid på området gjennomføringsmodellar for infrastrukturprosjekt

Fagmiljøa knytt til Prosjekt Norge og KTH sette seg stemne i Stockholm 22.-23. mai. Hensikta var å finne felles interesse og utfordringar som det gjev meining å studere på tvers av landa i Norden. Det var ikkje vanskelig å finne. Fagmiljøa har tett kopling mot infrastrukturbyggarane i dei respektive landa og identifiserte at det er stort tilfang av problemstillingar som er felles og som representerer store utfordringar i kvart land og på tvers. For å kome i gong med  meir systematisk arbeid vart konklusjonen i samlinga at vi startar med ei kartlegging av forskinga i dei nordiske landa. Dette vil hjelpe oss å konstatere kvar vi har styrkeområde kvar for oss og saman, grensesnitt mellom oss, og gap i den forskingsbaserte kunnskapen. Nye samlingar er planlagt, neste gong i Trondheim til hausten. Dato blir avklart seinare.


BAE-programmets SFI workshop

BAE-programmet hadde workshop SFI 15. mai på Meet Ullevål i samarbeid med konferansen Bygg4.0.

Arrangementet, både konferansedelen og workshopen, var svært vellykka. 37 engasjerte deltakarar bidro til å identifisere dei store forskningsspørsmålas for eit framtidig SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Spørsmåla som kom fram kan kort beskrivast slik:

·         Digitale hjelpemidler: Kvifor klarar vi ikkje implementere det vi alt har?

·         Disruptiv infrastruktur: Korleis må grensesnittet mellom menneske og teknikk vere?

·         Digital forståing: Korleis samarbeide innafor eit digitalt rammeverk?

·         Små og store aktørar i fragmentert næring: Korleis motivere til naudsynt investering?

·         Plattform for deling: Korleis få opna datatilfangsten for forsking?

Ideane spenner frå menneske, via prosess til teknologi. Masse å ta tak i for eit SFI. Materialet som var utvikla i workshopen blir med inn i vidare utvikling av søknad.

 


Integrated Project Delivery (IPD) - SEMINAR VED PROSJEKT NORGE OG PMI

Invitation to IPD seminar in Trondheim, by Prosjekt Norge and PMI.

Tuesday 29. May. 19.00 – 22.00
At Habitat - Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim
Open bar and kitchen with the possibility of buying food and refreshments.

Registration: PMI

Topic
Increased productivity in the construction industry has been an area of focus for many years. Several methods are created trying to solve different aspects of the topic. One of these is Integrated Project Delivery (IPD). IPD seeks to improve project outcomes through a collaborative approach of aligning the incentives and goals of the project team through shared risk and reward, early involvement of all parties, and a multiparty agreement.

Nye Veier are in these days trying out this method in one of their projects. We are happy to announce that Johan Arnt Vatnan, Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier, will come and talk about experience from using IPD with focus on early involvement of all parties. In addition, Ole Jonny Klakegg, professor in Project Management at NTNU and special advisor in WSP will look at IPD in a larger context and trends in the industry.

Johan Arnt Vatnan

Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier AS.

He has previously worked as director in Metier AS and Executive Vice President in Skanska Norge and has a lot of experience from large construction projects.

 

 

 

 

 

 

Ole Jonny Klakegg

Professor in Project Management at NTNU combined with a position as special advisor in WSP Norway.

He has 28 years of experience in research, teaching and consulting within project management, including 15 years of experience as manager and consultant in private sector, within a large number of major projects in Norway in public sector and several private sector industries.

 

 

 

 

Program
19.00 – Start (possible to order food and drinks)
19.30 – Welcome and introduction by PMI, PN and students
19.45 – Johan Arnt Vatnan

20.30 – Break
21.00 – Ole Jonny Klakegg
21.45 – Mingling

 


CoP innen Prosjektplanlegging – arrangeres i Oslo 13. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om prosjektplanlegging for sine partnere.

Tema er utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Prosjektplanlegging har alltid vært viet stor plass i prosjektfaget og mange har minner fra forelesningssaler med nettverksplaner og diagrammer. Fortsatt er hensiktsmessig planprosess et vesentlig suksesskriterium. Utfordringen med å integrere systemer, planer og aktører er større enn noen gang i dagens komplekse prosjekter. Og, den stiller store krav til planleggingens effekt på kommunikasjon, motivasjon, eierskap, forankring – i tillegg til tekniske løsninger. Dette dykker vi inn i på samlingen.

  • Statnett gir en kort presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine nettanleggsprosjekter og vil i forlengelsen av dette trekke frem noen aktuelle utfordringer og noen mulige utviklingstiltak mht. fremtidig innretning av denne verktøystøtten.
  • Banenor vil gi en presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine prosjekter, samt noen aktuelle utfordringer knyttet til dette.
  • Likheter og ulikheter i tilnærminger og løsninger
  • Rundebords-diskusjon
  • Oppsummering og linking til forskningsfront og litteratur.

CoP-en ledes av Tore Aalberg, BI.

Tilbudet er forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge.


Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Regional markets, networks and opportunities.

Konferansen holdes i Tallin, Estland, 7-8 mai 2019. Se mer her: ttu.ee/conference/ceo2019/

På bakgrunn av globaliseringen særlig innenfor europeisk fellesmarked, blir det stadig viktigere å vurdere byggindustrien fra et regionalt perspektiv.

Regional integrasjon gir muligheter for å utvide operasjoner og jevne ut bygg-svingningene i mindre land, og tilhørende utfordringer som økt konkurranse og vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Det akademiske forskningsmiljøet har historisk omfavnet nettverk utenfor nasjonale grenser, men regionale og internasjonale forskningsmiljøer har blitt normen.

Den 10. nordiske konferansen om økonomi og organisasjon innen byggkonstruksjon er fokusert på å utforske denne utviklingen med sitt generelle tema Regionale markeder, nettverk og muligheter. Denne konferansen samler ledende eksperter fra akademia og industri til nettverksbygging og vil dele de nyeste forskningsresultatene og industrielle erfaringer.

Den nordiske konferansen er en naturlig arena for forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

NB! Fristen for abstracts er utsatt til 31. mai i år.

Bidrag fra industri, forskningsinstitutter og akademikere er velkomne. Praktiske artikler også er aktuelle (dette er for både forskere og praktikere med interesse for forsking). Se mer her: creon-net.org/10th-nordic-conference-tallin/