Fersk doktorgrad: "Building design management in the early stages"

Vegard Knotten, som har tilknytning til Prosjekt Norge blant annet gjennom INPRO-prosjektet,  har nettopp utført en doktorgrad ved NTNU som tar sikte på å bidra til den allmenne forskningen om prosjekteringsledelse. Målet har vært å si noe om hvordan prosjekteringsledelse i tidligfase av byggeprosjekter bør håndteres.

Ett av spørsmålene som belyses er: "Hva er utfordringene i tidligfase av prosjekter?"

Det ble blant annet identifisert 10 suksessfaktorer:

  • kommunikasjon
  • beslutninger
  • planlegging
  • kunde
  • grensesnitt
  • team
  • risiko
  • kunnskapsstyring
  • HMS-fokus
  • evaluering

Her finner du link til sammendraget.

 


NORDIC 10-10. Ny forening for prestasjonsmåling i byggnæringen

Gjennomføring av bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger - benchmarking - er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring.

Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.

 


HVA KAN EN MASTER-STUDENT TILBY DIN BEDRIFT?

Gjennom prosjekt- og masteroppgave har masterstudenter 1350 timer til en problemstilling både student og bedrift er interessert i (900 timer i masteroppgaven og 450 timer i prosjektoppgaven). Dette er et partnerskap hvor bedriften får arbeidet med problemstillinger det kanskje mangler ressurser og kompetanse til og bidrar til studentens utdanning gjennom tilrettelegging for læring. For eksempel kan studentene komme fra masterprogrammet Project Management, som er et dedikert 2-årig studie for prosjektledelse som fagfelt.

Gjennom veiledningen fra professorer ved NTNU gis en vurdering av din problemstilling, som er helt unik. Til sammenligning ville en tilsvarende vurdering av en konsulent kostet 1,7 millioner (timepris 1300 kr). Typisk forventes det av bedriften å stille opp med ca. 10-30 timer til tilrettelegging for studenten.

Vær med å forme prosjektledelse som fagfelt ved å forme fremtidens prosjektledere. Dette er gratis profilering mot NTNUs aktuelle studiemiljøer og en mulighet til å «prøve ut» potensielle arbeidstakere. Det er også en mulighet til å skreddersy kompetansen til denne arbeidstakeren.

Nytt engasjement skal i fremtiden sikre større deltakelse fra studentene ved NTNU i Prosjekt Norges arbeid.  Et samarbeid mellom Prosjekt Norge og ProMan, linjeforeningen for masterprogrammet Project Management, er opprettet for å gi engasjerte studenter større muligheter til å delta i våre aktiviteter.

 

Initiativtakere Tor Sporsem og Håvard Blø ved masterstudiet Project Management

Les mer


CoP Digital Samhandling

30. januar 2018 ble det 5. møtet i CoP Digital Samhandling (tidligere CoP Digitalisering) avholdt hos WSP i Oslo. Les mer her.

 


Fra BM-dagen 2018: Ingeniørstudentene i morgendagens byggenæring

Bygg- og anleggsteknikkstudentene ved NTNU utdanner seg for en byggenæring i kraftig digital utvikling.

NTNU kommer fremover til å utvikle ny tilleggsutdanning innen innovasjon, og på masternivå ligger det i planene at et program for geomatikk, digitalisering og innovasjon skal inn i tilbudet til ingeniørstudentene fra 2019. Bachelorprogrammene skal få inn digitalisering i studietilbudet fra 2018.

Les mer her: bygg.no


Forskerne samlet for å utvikle digital og innovativ byggeprosess

Trondheim, 01. februar 2018

Byggenæringen har behov for omstilling og trenger å ta i bruk de nye digitale mulighetene. Likevel går det saktere å hente ut effekten av digitalisering enn det som er ønskelig. Det trengs ny kunnskap om årsakene til dette og hvordan det må legges til rette for effektiv implementering. Det planlegges en søknad til Forskningsrådet om et såkalt SFI (Strategisk forskningsinitiativ) ved neste utlysning. Som et ledd i denne prosessen var forskermiljøene samlet i Trondheim i dag for å utvikle ideer til hvordan denne forskningen bør innrettes. Det var deltakere fra NTNU, Sintef, NGI, UiA og BI. Campus-prosjektet ved NTNU er sentralt i initiativet. I tiden fremover skal også næringsaktører knyttes til. Institutt for bygg og miljøteknikk står bak initiativet sammen med Prosjekt Norge og BAE-programmet. Kontaktperson er Ole Jonny Klakegg.


E16 Bagn-Bjørgo. Et eksempel på god samhandling mellom entreprenør og byggherre

BI-professor Ragnhild Kvålshuagen har undersøkt hvordan samarbeidet har gått mellom Statens vegvesen og Skanska i Valdres i forbindelse med prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Valdres.

Vegvesenet og Skanska har lykkes med å løse praktiske utfordringer i planleggingen av vegprosjektet sammen. De har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide, sier BI-professor Ragnhild Kvålshaugen.

Se saken på vegnett.no og Bygg.no.

Her kan du lese mer om  SAMHANDLING OG PROSESSLEDELSE, et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen, region Øst, finansiert av BAE-programmet, Prosjekt Norge.