Mer om forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse"

Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo.

Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Valdres.  I forskningsprosjektet har man studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. Se hele saken fra Bygg.no her.

I en artikkel fra Vegnett vi har referert til tidligere i år kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. Ragnhild Kvålshaugen roser E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen. Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

 

Les mer


Nytt styre i Prosjekt Norge er konstituert

Styremøte avholdt hos Nye Veier den 7. mars.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.

 


BAE-programmet på Byggedagene 2018

Oslo, 14.03.2018

For første gong i historia har BAE-programmet i Prosjekt Norge, stilt med eigen stand på Byggedagene 2018. Vi ser på dette som ein viktig markering av programmet som no er 4 år og må reknast som veletablert. Anledninga er at vi rekrutterer deltakarar til vårt Idéverksted 25. april i Oslo der vi skal utvikle nye idear til FoU-prosjekt. Denne arenaen er full av gode kandidatar frå næringa.

BAE-programmet var frå morgonen av i dag godt bemanna frå BI og Arkitektbedriftene i Norge. Utover dagen går stafettpinnen mellom desse og fleire representantar frå NTNU så standen har kontinuerlig bemanning - og vi håpar å bli lagt merkje til.


21. mars: Sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse på BI, Oslo.

BIs Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse:

Onsdag 21 mars kl. 15:00 - 17:00

Påmelding og praktisk info

Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge . I prosjektet har vi testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt Relasjonell koordinering. Verktøyet er utviklet ved Brandeis University i USA og måler kvaliteten på arbeidsrelasjoner i en gitt arbeidsprosess. Undersøkelsene er gjort ved prosjektet E16 Bagn-Bjørgo I Valdres. I tillegg har vi studert hva som skal til for at de gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet.
Om Bagn-Bjørgo prosjektet: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo

Arkitektur skaper verdi

Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige verdier god arkitektur bidrar til å skape. Ved innsamling og formidling av utvalgte forbildeprosjekter kan prosjektet på sikt bidra til en holdningsendring i BAE-næringen, hvor fokuset dreies over til en bærekraftig modell, der miljø, god samfunnsutvikling og langsiktig økonomisk gevinst blir premissgivende.

 Prosjektet skal levere gode forbilder som gjennom prosess og ferdig bygg har tilført samfunnet noe ekstra. Forbildene understøttes med dokumentasjon fra forskning, brukerundersøkelser, kvalitative analyser av miljømessige, sosiale eller økonomiske effekter, samt observasjoner og interesseutsagn. Dokumentasjonen vektes og forskning har høyest vekt. Resultatene presenteres fortløpende på egen hjemmeside. Med forbildeprosjekter og relevant dokumentasjon i bunn, vil prosjektet kommunisere resultatene og bidra til økt fokus på de faktiske verdiene vi skaper og med det være en viktig bidragsyter til å realisere mange gode byggeprosjekter med merverdi i årene som kommer.

 Hjemmesiden: www.arkitekturskaperverdi.no

 Facebook side: https://www.facebook.com/arkitekturskaperverdi/


SpeedUp og Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Forskningsprosjektene SpeedUp og Samtidig Plan og Prosjektering i samferdselsprosjekter arrangerte 20. februar fellesseminar med utveksling av forskningsresultater og diskusjon om videre problemstillinger. Begge prosjektene ser på virkemidler for raskere og mer effektive prosjekter og har høstet nyttige lærdommer og resultater.

Deltakere i seminaret kom fra EPSIS, Metier OEC, Multiconsult, Norges Forskningsråd, NTNU, OPAK, Rambøll, SINTEF, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Sweco, Trimble, ViaNova og ÅF. Bane NOR hører også med i laget.

Resultater fra prosjektene vil presenteres på årets høstkonferanse på Meet Ullevaal:

Link til SpeedUp

 

 


Hvilke grep kan man ta for å sikre at man når de ønskede effektene?

Trondheim 7. mars 2018

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes dele av sine erfaringer.

Jan Frode presenterte sine erfaringer og betraktninger fra sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene til ett, og da med spesielt fokus på hva man gjorde for å sikre en fungerende IKT-infrastruktur for innbyggerne og de ansatte i det nye fylket. Dette har vært en utfordrende og kompleks oppgave som involverer mange tekniske aspekter (mange forskjellige systemer og teknologier som skal sys sammen), kultur-messige aspekter, menneskelige aspekter og organisatoriske aspekter.

Roger Klev gikk mer i dybden på hva det er som motiverer medarbeiderne i deres jobb, og hva man kan gjøre for å sikre at medarbeiderne blir motivert for å jobbe for kundens eller prosjekteiers gevinstrealisering. Normalt er man opptatt av å få tildelt en avgrenset arbeidsoppgave og finner motivasjon i å løse denne på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette er ikke alltid sammenfallende med hva kunden ønsker.

Presentasjonene fra samlingen finner du her (Jan Frode Saasen) og her (Roger Klev).