Seminar om evalueringen av T2 på Oslo lufthavn Gardermoen avholdt

T2-utbyggingen var ekstra utfordrende med samtidig utbygging og drift på en lufthavn som opererte tett oppunder sitt kapasitetstak.

Avinor engasjerte i 2017 SINTEF, NTNU og WSP til å evaluere T2-prosjektet for å identifisere sentrale læringspunkter og gjøre disse tilgjengelige. Hovedspørsmålene var:

 • Hva er grunnene til at de lykkes?
 • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene?

Erfaringer fra gjennomføringen ble presentert av Avinor, ÅF Advansia og GK.

Evalueringsteamet (v/Jan Alexander Langlo) presenterte læringspunkter og andre funn fra evalueringen.

Ole Jonny Klakegg ledet paneldebatten.

Vi takker alle innledere som delte sine erfaringer og engasjerte deltakere som bidro til at dette ble et vellykket seminar.

Innleggene (i pdf) kan du laste ned HER.

 

 

 

 

 


Benchmarking av prosjekter i Statnett ved fremtidens prosjektledere

Tor Sporsem (t.v) og Asle Ødven (t.h) på Statnetts kontor i Trondheim

Tor Sporsem (26) og Asle Ødven (24) tar en mastergrad i prosjektledelse ved NTNU, og allerede før endt utdanning bidrar de i Statnetts forbedringsarbeid. De jobber med benchmarking av Statnetts nettutbyggingsprosjekter med bruk av prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10.

- Det er utfordrende å bistå prosjektteam som har mye erfaring når vi selv er ganske ferske. Men den rykende ferske teorien fra skolen gjør at vi er på bølgelengde og kan bidra med nye perspektiver, sier en engasjert Asle. Muligheten vi får i Statnett til å måle prosjekter og arbeide frem forbedringstiltak er helt unik, vi får innblikk i den verdenen vi leser om på skolen og mulighet til å utnytte vår kompetanse.

 EN PIONER

Statnett er en av pionerne i implementeringen av CII 10-10 for benchmarking i samarbeid med Prosjekt Norge. Siden 2016 er det målt 45 faser i 29 prosjekter. Målingen gjennomføres som en spørreundersøkelse og sendes til en sentral database. En generert rapport kommer i retur og presenteres for prosjektet som er målt. En fasilitator hjelper prosjektteamet som er målt til å identifisere suksesshistorier og forbedringstiltak. Dataene arkiveres og kan aggregeres til porteføljenivå for å gi et bilde av virkeligheten på tvers av alle prosjekter. De to studentene har ansvar for hele prosessen, med en mentor som følger opp når det trengs. I tillegg holdes det brukermøter blant Prosjekt Norges partnere for å utveksle erfaringer med bruk av verktøyet og prosessen.

POSITIVE TIL MÅLING

- Å bli målt kan være skummelt og utfordrende, noe som gjør det viktig å snakke om hensikten med målingene. Vi opplever at prosjektteamene kan være skeptiske i begynnelsen, men utover i prosessen syns mange det er givende og engasjerer seg, forteller Tor. Mange team forteller at de lærer mye og ønsker seg flere målinger. Det kan bli hektisk til tider å få målt alle som ønsker det, sier Tor med et stort smil om munnen.

STORT POTENSIALE I MÅLINGENE

Tor og Asle skriver også prosjektoppgave for Statnett hvor målingene fra CII 10-10 utgjør det kvantitative datagrunnlaget. Målet er å vise det store potensialet som ligger i dataen. De undersøker om kommunikasjonen i prosjektteamene fremmer læring, og hva som påvirker måten vi kommuniserer på i prosjektorganisasjonen. Intervjuer av teammedlemmer gjennomføres i skrivende stund få å underbygge målingene.

- Vi håper at både vi og Statnett vil lære noe nytt når rapporten leveres, avslutter Asle.CoP Prosjektstyring - møte nr 3/18

 COP-prosjektstyring hadde sitt tredje møte på T-2 kontoret på Gardermoen. Gjennom presentasjonsrunden kom det fram at deltakerne i COP-en representerer bedrifter som står for en betydelig del den samlede årsomsetningen i prosjekter i Norge på 550 milliarder, og som sådan har stor tyngde.

Peter Moberg holdt innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer. Runar Botten holdt innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering. Det var 14 interesserte deltakere, og tiden gikk som vanlig fort.

 Neste samling blir 1. kvartal 2019. Tema er foreløpig tenkt i retning standardisering av prosjektplanlegging og ILAP (Integrated Life cycle Asset Planning).


Seminar om omstrukturering av fylkesveiene avholdt

Følgende oppgaveoverføringer er foreslått overført til fylkeskommunen:
Regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå

Dette skal tre i kraft fra 2020, eventuelt 2021.

Prosjekt Norge arrangerte et seminar for å diskutere  hvilke utfordringer og muligheter dette vil by på for de involverte, som bl.a.

 • Å overføre kompetanse som er bygget opp.
 • Finnes det  utviklingspotensiale i å utfordre eksisterende faglig kultur og tradisjon?

Professor Bjørn Andersen fra Prosjekt Norge åpnet seminaret og videre fikk vi innlegg fra

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, SVV
 • Adm. dir. Kurt Opseth, Mesta
 • Konserndirektør Lars Erik Lund, Veidekke
 • Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder Fylkeskommune
 • Professor Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge/NTNU

Det ble diskusjoner ut fra innledningene og faglige innspill. Viktige momenter som fremkom i diskusjonen var:

 • Det er flere bekymringer knyttet til reformen:
  • Det ble uttrykt noe frykt for at det blir mangel på riktig kompetanse, både hos SVV og fylkeskommunene, der det kan bli krevende å få bemannet opp fylkeskommunene
  • Det er også en frykt for at reformen blir fordyrende, med flere og mindre prosjekter med mer administrasjon og større behov for maskinpark
  • Leverandørene ser en fare for at vei-markedet fragmenteres, med stor variasjon i standarder og kontraktsformer, som kan gjøre det mindre attraktivt å levere til markedet
 • Samtidig ser fylkeskommunene potensial i bedre samordning av samferdselsområdet
 • Generelt ser man størst utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av veiene, ikke nybygging, da driftssiden er mindre attraktiv for leverandører generelt og rekruttering av unge til bransjen
 • Det må tas et felles ansvar for å rekruttere og håndtere lærlinger
 • Det blir viktig at alle aktørene “er med rundt bordet” når praktisk implementering av reformen diskuteres
 • Det var enighet om at det er behov for en arena der kunnskap og erfaringer kan deles mellom SVV, fylkeskommunene, leverandørene og utdanningsinstitusjonene. Prosjekt Norge tar gjerne rollen med å koordinere en slik arena.

Innleggene fra de enkelte finner du HER.


Netlipse for første gang i Norge

Her diskuteres kontrakts-strategier for infrastrukturprosjekter til hundrevis av milliarder.  Representanter fra 13 europeiske land delte erfaringer om modeller og metoder for initiering og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter.

 


CoP Prosjektstyring 3/18 - 6. desember

Møtet gjennomføres 6. desember 1200-1500 hos Avinor på Oslo lufthavn, T2-kontoret.

Tore Aalberg har som vanlig innledning.

Runar Botten vil holde innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering på framdrift fra entreprenører.

Peter Moberg vil holde innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer (SRA og UA). Peter vil også ta oss med på en demonstrasjon av Remote Towers i Flysikring sitt demorom i samme bygning.

 

Er du interessert høre mer om denne COP-en, ta kontakt med Anne Live Vaagaasar.

 


Bli med i nettverk for effektive og feilfrie prosjekter - FERDIG - 20. november

Dagens prosjekter er ganske sikkert mer komplekse enn gårsdagens enten man arbeider med bygg, anlegg, olje & gass, IT eller andre bransjer.

På vegne av Omega, Prosjekt Norge, SINTEF og NTNU inviteres det derfor til den felles kunnskaps-arenaen FERDIG!, et sted for erfaringsutveksling, læring og utvikling av forskningsprosjekter innenfor temaet systematisk ferdigstillelse.

Nysgjerrig?

Det avholdes informasjonsmøte om FERDIG! hos SINTEF Byggforsk 20. november

Påmelding her.

Mer informasjon er tilgjengelig på disse nettsidene

og i invitasjonen her.