Prosjektledelse i Store norske leksikon

Asbjørn Rolstadås er fagansvarlig for fagområdet prosjektledelse i Store norske leksikon (SNL).

Rolstadås, f. 1944, er professor emeritus i maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Hans forskning omfatter numerisk styring av verktøymaskiner, dataassistert produksjon, produktivitet, produksjonsstyring og prosjektledelse. Han har publisert 20 bøker og over 280 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Han har foreløpig publisert følgende artikler i SNL innen området;

Følg med! Det vil komme flere relevante artikler etter hvert.


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15 mai

SINTEF, Bygdin-nettverket og NTNU vil ha med seg byggebransjen på debatt rundt digitale løsninger for bygg, og inviterer til faglig konferanse med workshop på Meet Ullevaal, kl 08-16 (workshop ved NTNU  13.00-16.00).

15. mai arrangerer SINTEF og nettverket Bygdin konferansen Bygg 4.0 i Oslo, som tar for seg digitalisering for BAE-sektoren. Konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering har å by på for de ulike aktørene i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Her finner du mer om konferansen og påmelding.

 

 

Ill: Pixabay


Prosjekter består av mennesker - populært tema i vårens mastergrader

Vi har intervjuet to studenter som tar den internasjonale mastergraden Project Management ved NTNU for å få et innblikk i problemstillingene masteroppgavene som de utarbeider nå i vår.

Omfavner mangfoldet i prosjekter

Vi møter først Marie Daden fra Frankrike. Hun har tidligere en generell ingeniørgrad med spesialisering i bærekraftig energi. Som et resultat av samarbeid mellom hennes franske ingeniørskole, École Centrale Marseille, og NTNU får hun både en norsk og en fransk grad ved å gjennomføre sin mastergrad i Norge. Under utdannelsen i Frankrike deltok Marie i utviklingen av en mobil-app for en selvstendig næringsdrivende gjennom et junior konsulentselskap (et selskap som styres av studenter og utfører konsulentarbeid for bedriftskunder). Hun likte de forskjellige aspektene et prosjektet tilbød som kommunikasjon med kunde, kontraktstrategi, prosjektstyring, kvalitetssikring, osv. Motivasjonen til en utdannelse innen prosjektledelse var på plass.

Overgangen fra fagspesialist til prosjektleder

Prosjektledere velges ofte fra tekniske eksperter som har vist seg dyktige, men som kanskje mangler egenskapene som trengs for å en leders plikter. Marie intervjuer i sin masteroppgave ti franske prosjektledere med bakgrunn som ingeniører og skal analysere deres erfaring med overgangen fra en teknisk hverdag til en leders hverdag. Til nå har hun funnet at mellommenneskelige  ferdigheter har stor innvirkning på grad av suksess. Et intervjuobjekt mente at 90% av et prosjekts suksess avhenger av disse ferdighetene. De fleste virksomheter gjennomfører opplæring for å heve lederkompetansen, men mange sliter med å gjennomføre det de lærer i praksis forteller Marie.

Vil jobbe med mennesker

Karl Martin Flåterud har en bachelorgrad i Elektro med spesialisering i automasjon fra Universitetet i Stavanger. Erfaring med arbeid i linjeforeninger, nestleder i IASTE og leder av PROMAN, viste han at en helhetlig tilnærming til prosjekter og produkter var mer interessant enn dyp teknisk innsikt. Muligheten prosjekter gir til å jobbe med mennesker i tverrfaglige team ble avgjørende da Karl Martin valgte mastergraden i Project Management.

Leverandørinvolvering i produktutviklingsprosjekter

Hvilke leverandører bør involveres til hvilke tidspunkt og i hvor stor grad? Karl Martin jobber i sin masteroppgave med å finne generelle kriterier som kan hjelpe virksomheter å komme frem til svar på disse spørsmålene. Til nå har han funnet at samspill mellom de tekniske avdelingene, som vet hvilke løsninger som trengs, og innkjøpsavdelinger, som har kontakt med leverandørene, er viktig for å sikre riktig leveranse. For at samarbeidet mellom virksomheten og leverandøren skal føre til innovasjon må først de interne aktørene finne sammen på en god måte forteller han.

Vi ønsker Marie og Karl Martin lykke til videre med oppgavene og håper på interessante resultater.

Ønsker du å høre flere historier om mastergradsstudenter, eller vite resultatene fra de to masteroppgavene som er presentert over? Ta kontakt med PROMAN.

Les mer


OSCAR-aktuelt på Byggdagene 2018


OSCAR er et aktuelt prosjekt som Prosjekt Norge støtter. Her er presentasjonen fra Byggdagene 2018

OSCAR - kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid.

 


Doktordisputas 23. mars: "Need for Speed"...

Yousef Zidane ved Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU, har i dag forsvart sin avhandling: "Need for Speed" - Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects.

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bassam Hussein, MTP.  Medveileder har vært professor Bjørn Andersen, MTP og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og Samfunn.

 

 


Ja, det fungerer godt å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter

Resultatene kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen

Foto: bygg.no

Dette kommer frem i sluttrapporten for forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse", som Handelshøyskolen BI Senter for Byggenæringen presenterte denne uken.  (Se våre referanser til prosjektet her.)

Her er et kort utdrag fra artikkelen som stod på trykk i bygg.no i går.

Skanska og Vegvesenet er positive til måling av samhandling.  Dette kan dempe konfliktnivået

I forskningsprosjektet har Ragnhild Kvålshaugen og Anna R. S. Swärd ved BI Senter for byggenæringen testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt relasjonell koordinering (RC). Hovedformålet med forskningsprosjektet var å finne ut om det fungerer å bruke RC-instrumentet til å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter.

– Det er veldig viktig at dette verktøyet brukes til forbedring og utvikling og ikke som prestasjonsmåling. Målingsverktøyet skal gi en nåsituasjonsvurdering og det skal si noe om hva kan vi gjøre for å få til et bedre samspill, sier Kvålshaugen. Hun mener en av kvalitetene ved målingsinstrumentet er at man ser på samhandling mellom arbeidsroller og ikke enkeltpersoner i prosjektet. Det vi har sett er at det gir et mer nyansert språk å prate om samarbeid som er frigjort fra enkeltpersoner. Man løfter det opp et nivå slik at kvaliteten på samhandlingen gjelder en hel gruppe og da blir det også lettere å prate om.

- Prosjektsjef Roar Sve i Skanska mener god samhandling henger nøye sammen med ærlighet. Anne Brit Moen understeker at man ikke får til bra samarbeid uten tillitt mellom partene.

– Opplever man at den man møter ikke er ærlig, så blir det også vanskelig å få på plass dette tillitsforholdet. Det å tørre å være ærlige i samhandlingsfasen og spille med åpne kort, tror jeg er veldig viktig for å få på plass gode relasjoner tidlig i prosjektet, slik vi gjorde ved Bagn-Bjørgo, sier hun. I dette prosjektet har vi hele veien hatt fokus på ærlighet og det å snakke om forventingene til hverandre. Det er lettere å stille de vanskelige spørsmålene når den gode dialogen og tilliten er etablert tidlig i prosjektet, tilføyer byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen.

BIs Ragnhild Kvålshaugen er sikker på at målingene av kvaliteten på samhandlingen har hatt en effekt på Bagn – Bjørgo prosjektet, men hun påpeker at verktøyet kan gi enda større effekt hvis det er systematisk oppfølging av målingsresultatene.

– Både byggherre og entreprenør virker å være positive til måling av samhandlingskvalitet, og de ønsker å prøve dette igjen. Hvordan ser dere for dere at slike målinger kan gjennomføres i senere prosjekter?

– Vi må nok ha en tredjepart inn i prosjektene som kan bruke verktøyet og utføre målingene, men nøyaktig hvordan dette kan gjøres har vi ikke diskutert ennå. Jeg tenker at dette kanskje kan være noe det er naturlig å diskutere med bransjeforeningene. Dette er et internasjonalt nettverk, så det finnes treningsprogrammer for å lære seg å bruke instrumentet og hvordan man kan følge opp målingene, svarer Kvålshaugen.

 


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer til Idé-verksted for FoU-prosjekter
Onsdag 25. april 08.45 – 16.00 hos BI i Oslo.

Påmelding her. Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla, frist 16. april.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Vi inviterer prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, Energi og IKT. Aktører knyttet til sektorene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere er også velkommen.

Vi ønsker deltagere som:

• har ideer til hvordan prosesser og prosjekter kan gjøres annerledes eller bedre
• har innsikt i prosjektbaserte næringer
• har vært med på å få til spennende FoU-prosjekter tidligere
• ser på seg selv som mulig deltager i et spennende prosjekt

Formålet er å bidra til at prosjektideer blir skapt og at aktører samler seg rundt dem – og får til aksjoner.

Prosjekt Norge ønsker å bidra til forskning om prosess.

Vi skal ikke være strikte på dette under verkstedet – en god ide er en god ide – men vi vil at det skal kjennetegne ideer og aktører. Det vil f.eks. si at nye produkter, materialer eller tjenester i seg selv ikke er så interessant på dette verkstedet, men dersom det bidrar til industrialisering, helt andre prosesser, eller nye og andre konstellasjoner av aktører, så kan det være interessante ideer. Vi stimulerer gjerne til ideer og prosjekter på tvers av bransjer.

Resultatet fra ideverkstedet skal være et sett av prosjektideer, og aktører som tar ideene videre og konkretiserer dem. Kanskje trenger man flere aktører, da er det en oppgave å finne og innrullere disse. Prosjekt Norge vil følge opp de ideene vi i fellesskap mener er de beste gjennom en tidligfase.
Bli med å skape de beste FoU-prosjektene som ennå ikke finnes!

Spørsmål?:

o   Praktisk: Wenche Langholm – 930 36 792 – wenche.langholm@ntnu.no

o   Innhold: Anita Moum – 936 03 400 – anita.moum@tegn3.no