SpeedUp sluttkonferanse 6. november

Prosjektet SpeedUP avsluttes med en egen konferanse som finner sted i Oslo den 6. november. Konferansen er åpen for prosjektets deltakere og partnere, samt medlemmer av Prosjekt Norge.  Påmelding HER.

PROGRAM:

 • Hvilken nytte har vi hatt av dette prosjektet? v/Forsvaret
 • SpeedUP – rask reise fra start til slutt, v/Agnar Johansen, prosjektleder SpeedUP
 • Nytten av slike prosjekt v/Einar Michelsen OPAK
 • Konseptvalgutredning for skolebygg i Oslo – et bidrag til mer vellykkete prosjekter? v/Eli Tufto
 • Verdien av å jobbe sammen, v/Margit Hermundsgård
 • Raskt i riktig retning! v/Andreas Økland
 • Hva har vi lært? Bedriftspanel v/debattleder: Reidar Gjersvik
 • Avslutning v/Bjørn Andersen

 

Om prosjektet:

"SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017."

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena").

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne."

Kortere gjennomføringstid – SpeedUp

Mer om SpeedUp

 


Bygg.no: Prosjekt 2018 og mer effektive prosjektprosesser

7. november braker det løs på Ullevaal.  Jan-Henry Hansen i OPAK er årets konferansier.

Effektive prosjektprosesser og gevinstrealisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 7. november.

Les mer på bygg.no

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


Bransjeklynge Energi: Vi tar pulsen på prosjektfaget og deler de nyeste erfaringene

Bransjeklynge Energi, Scandic Byporten, Oslo 27.9.2018

HENSIKT MED SEMINARET
 • Dele erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer når det gjelder gjennomføringsmodeller for store investeringsprosjekter
 • Prosjekt Norge etablerer en bransjeklynge for energi, som skal fokusere på prosess og gjennomføring av investeringsprosjekter.
 • Seminaret er en åpen invitasjon til eksisterende og potensielle partnere i Prosjekt Norge til å bli med i den nye bransjeklyngen.
HVA ER BRANSJEKLYNE ENERGI?
 • En av tre bransjeklynger under Prosjekt Norge
 • Favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og –distributører, andre infrastruktureiere og utbyggere, samt produsenter innen fornybar energi og energiforbrukere.
 • Dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samt identifisere nye muligheter til å forbedre disse prosessene
  • Gjennomføre aktiviteter for kunnskapsdeling og læring
  • Initiere og gjennomføre forskningsprosjekter

 

 


OSCAR og Verdihjulet

Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende

OSCAR-prosjektet lanserer resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk.

Tidligfasen med sin kravspesifikasjon (input) er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs).

OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Utvikling av verdifulle bygg krever at man ser utover egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Man ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid.

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no.

 

Basert på innlegget i bygg.no "OSCAR-hjulet har begynt og rulle" av Svein Bjørberg i Multiconsult.

Prosjekt Norge er involvert i prosjektet for å bistå med spredning av resultatene. Se mer her.


KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april  hadde mål om produsere nye ideer til

nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare FOU-prosjekter.

Arbeidsgruppene deltok med stor engasjement og man valgte ut 5 idéer for videre oppfølging. Vi inviterer nå til diskusjon av første skritt på veien mot initiativ/prosjekt til følgende to:

-      VERKTØYKASSE FOR KVANTESPRANG

-      DELINGSØKONOMI I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET

Dette vil foregå i Oslo hos arkitektkontoret tegn_3 (Lilleakerveien 8, 0216 Oslo) den 29. august, henholdsvis kl 10:00-12:00 og 13:00-15:00.

Mer informasjon finner du her:

Kvantesprang

Delingsøkonomi

Påmelding i aktivitetskalenderen.


Partnerforum 2-18 den 23. august

Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo Lufthavn. Formiddagen vil være i regi av vår partner AVINOR, med bl.a. guidet tur og omvisning.

Ettermiddagsøkta vil i hovedsak bestå av et leverandørseminar med bl.a. følgende tema

 • Strategi rundt kontrakter og valg av leverandører
 • Konsekvenser for norske kontra utenlandske leverandører
 • Samfunnsnytten av investeringer

Partnerforumet er forbeholdt våre partnerbedrifter.

 


Veien til mer verdi

Prosjekt Norge og WSP gjennomførte et frokostmøte med tema Veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping.

Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, innledet frokostmøtet med et blikk på gjennomførings- og entreprisemodeller fra et teoretisk perspektiv. Disse har endret seg over tid, fra tidligere dominans av såkalte transaksjonsbaserte modeller og mot mer relasjonsbaserte modeller, der kontraktene endres fra utførelseskontrakter via totalkontrakter til alliansekontrakter. En utfordring med denne utviklingen er at der det finnes standardkontrakter for de tradisjonelle formene, er ikke dette tilfelle for de relasjonsbaserte, som normalt er flerpartskontrakter. Her har man tydd til IKT-kontrakter, IPD, australsk/finsk alliansemodell, danne AS, osv., men fortsatt er det uløste spørsmål i denne typen kontrakter. En spennende utvikling er Construction Industry Institute sine tanker om "OS 2.0", med crowd-funding, digital plattform, integratorrolle, delingsøkonomi, osv. Da rokker vi ved "grunnfjellet"; business blir ikke å telle timer/ressurser, men skape verdi på en ny måte. Forretningsmodellen endrer seg!

Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS, snakket om byggherrens behov og forventninger. Han redegjorde for arbeidet til Fosenbrua AS, der fokus nå er på finansieringsevnen for et slikt prosjekt. I tråd med Klakeggs påstand om at forretningsmodellene endrer seg er utfordringen for lokale initiativ som dette å få til en modell der man klarer å bære og nedbetale investeringen. Her støter man på flere utfordringer, knyttet til nedbetalingstid for bompenger (Norge 15-20 år vs. ellers 30-50 år), MVA-regler for privat finansiering, bymiljøavtale om nullvekst i persontrafikken, osv. I tilfellet med Fosenbrua er det fylkeskommunal politisk vilje til å tenke nytt, f.eks. funksjonsbeskrivelser, selvfinansierende prosjekter, OPS, osv. Dette kan tilføre stor verdi til regioner som ellers ikke når frem/tar veldig lang tid før ren offentlig utbygging skjer. Det gir også rom for lokal innovasjon og utvikling samt sysselsetting, og dette fordrer tidlig involvering av leverandører, som igjen utfordrer tradisjonelle gjennomførings- og kontraktsmodeller.

Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska, la fram entreprenørens muligheter og forventninger, hovedspørsmål var “hvordan optimalisere prosjektet i stedet for å suboptimalisere for aktørene?”. Skanska har en Byggstrategi 2020, med fokus på å skape verdi for kundene, gi økt forutsigbarhet, fremme samarbeidsmodeller som senker konfliktnivået, osv. Denne er omsatt i en  overordnet standard Skanska prosjektmodell, som igjen er brutt ned til seks ulike gjennomføringsmodeller avhengig av hvor tidlig Skanska involveres i prosjektet og hvor stort ansvar selskapet tar; fra OPS (favner flest faser) til klassiske entrepriser (ren bygging). Den siste er nesten ikke i bruk lenger, Skanska ønsket prosjekter der leverandøren involveres tidlig. Selve kontrakten "blir som den blir" og er egentlig undeordnet, dersom man får til samspillet i starten.

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Nye Veier snakket om "Slik Nye Veier ser det”. Deres oppdrag er å bygge etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har to store prosjekter på E6 i Trøndelag. Her har man økt verdien dramatisk ved å forenkle, øke hastigheten, osv. Vatnan ser at BA-produktiviteten utvilsomt går ned, men folk fortsetter å jobbe som før, med massevis av rettssaker fordi alle blir tapere etter å ha optimalisert for seg selv. Han har erfaring med såkalt IPD (Integrated Project Delivery) fra sykehuset i Tønsberg. Nye Veier eksperimenterer med flere nye løsninger, som BVP (Best Value Procurement), VDC (Virtual Design and Construction) og på E6 Melhus landets første IPL-kontrakt i anlegg (Intergrert ProsjektLeveranse). Denne bygger på maler fra USA og Finland og er en 3-parts kontrakt med delt økonomisk risiko. Ved disse grepene er samfunnsøkonomisk nytte for prosjektet økt med på ca. 14 mrd. kroner.

Fellesnevneren for alle innleggene er at modellene for hvordan prosjekter utvikles, finansieres, gjennomføres, kontraheres og avtalefestes er i endring. BAE-næringen har i lang tid vært preget av et høyt konfliktnivå, men de siste årene er det tatt flere grep for å endre rammebetingelsene for samarbeidet mellom aktørene. Dette arbeidet er på langt nær fullført, men kanskje kan vi håpe på en fremtid med mer konstruktivt samspill og færre konflikter.

Oppsummering av WSP.