Grønn plattform-midler til “Avfallsfrie byggeplasser” - intervju med prosjektansvarlig John R. Moen

Nylig ble det annonsert hvilke prosjekter som får midler fra Forskningsrådets program Grønn plattform, der elleve prosjekter er tildelt til sammen 1 milliard forskningskroner. Prosjektene representerer mange ulike bransjer, hvorav to kommer fra byggebransjen. Det ene prosjektet har tittelen “Avfallsfrie byggeplasser” og er tildelt 66,5 millioner kroner. Dette er en svært gledelig nyhet og vi tok derfor en prat med John R. Moen, som er ansvarlig for prosjektet.

Vi startet med å gratulere med tilslaget og spurte John hvorfor han trodde prosjektet nådde opp?

Grønn plattform er en viktig motor for omstilling i ulike bransjer og mange søkte midler. Vi hadde en søknad som var veldig tydelig på hva man skal oppnå. Et svært betimelig utsagn er - “Å bruke kostbare ressurser til å produsere søppel på norske byggeplasser er ikke bare dumt, det er direkte umoralsk.”

Hvem står bak initiativet og hvem deltar?

Initiativet ble tatt av meg allerede tilbake i 2017. Nå har prosjektet mange deltakere, både utførende, materialleverandører, prosjekterende/arkitekter, byggherrer samt digitaliseringsleverandører (se full deltakerliste på prosjektets nettside). Fra forskersiden skal Sintef se på hvordan man kan beregne miljøbelastning av byggeprosjekter mens NTNU skal se på prosjektprosesser, og hvordan disse vil “kortsluttes” av nye teknologier. Andre virksomheter er for øvrig velkomne til å ta kontakt om mulighetene for å være med.

Hva er hovedmålene med prosjektet?

Dette dreier seg om helhetlig digitalisering og industrialisering av produksjonen og der vi har lagt inn et veldig “skarpt" mål. Vi sikter oss in på å produsere helt uten avfall, både på byggeplass og hos produsentene som leverer til byggeplassen. Avfallsfritt er definert strengt, det er ingen smutthull for å omgå kravet om å være reelt avfallsfritt. Det ligger en signaleffekt i dette overfor andre/hele bransjen. For øvrig er det slik at bare besparelse i CO2 i nybygg tilsvarer reduksjonene man ønsker å oppnå i Nordsjøen, men som til sammenligning krever enorme kostnader. I tillegg medfører avfalls-frihet kostnadsreduksjoner, både i form av materialer og timeverk til håndtering, samt andre rasjonaliseringer.

Hvordan skal et så skarpt mål oppnås? 

Man må bryte med gamle mønstre. Det har vært gjennomført pilotprosjekter der et av disse var å produsere stendere helt uten avfall. Disse var skreddersydd til sitt formål og unikt merket, ferdig for montasje. En kunne med det «kaste ut saga” som en normalt nytter for tilpasning av materialene på byggeplass. Vi skal nå ta dette videre fra manuelt arbeid i pilotene til digital styring og mer automatisert produksjon.

John avslutter med si: 

Avfall sees ofte på som et problem, her kan det snus til en mulighet for klima, for miljø og for økt inntjening!

Av: PN's senterleder Bjørn Andersen

Foto: O.J. Klakegg

Optimaltid for involvering av entreprenør i byggeprosjekt

Masteroppgave av Tor Gunnar Isdahl og Ingmar Swanink, utført ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk våren 2021

Problemstillingen er «Til hvilket tidspunkt i tidligfasen det er optimalt for byggherren å involvere entreprenør i sitt byggeprosjekt for å oppnå et best mulig resultat med tanke på de totale prosjektkostnadene, byggekostnadene og fremdrift fra tidligfase til overlevering.»

Oppgaven tar for seg et bredt utvalg av problemstillinger knyttet til tidlig entreprenørinvolvering og kartlegger praksis og erfaringer fra 4 case-prosjekter i privat sektor (fire fullførte mellomstore boligprosjekter). Kandidatene har gjennomført dybdeintervjuer med byggherre, arkitekt og entreprenør i alle fire prosjekt. Oppgaven ser både på tidspunktet og på forutsetningene for å få en vellykket involvering.

Det kommer frem en del viktige erkjennelser og bekreftelser i oppgaven. Her er plukket ut noen eksempel:

Om tidspunktet for involvering:

Alle fire prosjektene har hatt tidlig involvering – nærmere bestemt fra konseptutviklingsfasen. Entreprenøren og byggherren mener i utgangspunktet at entreprenøren bør involveres tidlig, mens arkitektene mener at entreprenøren bør involveres sent. Kontrollspørsmålene senere i intervjuene avslører imidlertid at i løpet av intervjuet så skifter synet og alle blir enig om at entreprenør bør involveres så tidlig som mulig – faktisk så tidlig som i behovsfasen – og at det bør alle de tre aktørene. Dette leder til refleksjoner om det kanskje handler om etablerte og fastgrodde oppfatninger og at disse kan løses opp når aktørene får anledning til å reflektere rundt saken.

Om effekten av tidlig involvering:

Et annet tema som er sentralt i oppgaven er hvilke aspekter ved prosjektet som faktisk påvirkes av tidlig entreprenørinvolvering. Figuren under er hentet fra oppgaven og illustrerer at det er ganske stor spredning i svarene (og husk at utvalget av respondenter er begrenset til 12 personer). Likevel er det interessant å se at størst positiv påvirkning mener respondentene er på brutto-netto faktoren, altså på utformingen av det fysiske resultatet. Dernest kommer direkte avledete konsekvenser som kostnad og tid. Respondentene har i mindre grad tro på at tidlig entreprenørinvolvering er positivt for estetisk utforming og responsen i markedet. Helheten tolkes til å bekrefte det som normalt brukes som begrunnelse for tidlig involvering: Det har stor betydning for å sikre byggbarhet i løsningen.

Artikkelforfatter og foto: O.J. Klakegg


Prosjekt Norge søker millionstøtte for å forske frem bedre samferdselsprosjekter

I januar i år ba Prosjekt Norge samferdselsminister Knut Arild Hareide om å ta grep for at prosjekt- og prosessutvikling fikk høyere prioritet når forskningsmidlene deles ut

Les hele saken i bygg.no.


"Nye prosjekt- og forretningsmodeller for økt merverdi"- samling avholdt hos Norconsult

3.9.21 ble det avholdt en halvdagssamling for de som leder store prosjekter – og de som er i ferd med å komme dit

Dette var er samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt Norge og vår partner Norconsult. PN stilte med Bjørn Andersen, Ole Jonny Klakegg og Frode Drevland. Primus motorer hos Norconsult var Kjersti Kvalheim Dunham og Irene Aarestad Meier. Opplegget inneholdt bl.a. erfaringsdeling og kurs.

Med mange gode tilbakemeldinger i etterkant, må dette sies å ha vært en suksess. Dersom flere partnere er interessert i et lignende opplegg, ikke nøl med å ta kontakt med senterledelsen i Prosjekt Norge.


Tribute to Professor Peter Morris

Det har nådd oss en trist beskjed om at Peter Morris har gått bort. Peter var Professor i Construction and Project Management ved University College London (UCL), og han har hatt stor påvirkningskraft til det internasjonale fagmiljøet innen prosjektfaget.

Vi lyser fred over hans minne.

 


ProsjektNorge, PMI , NFP og DND deltok på Arendalsukas 10-års jubileum

Vi deltok på Arendalsuka- 21!

Det var en spennende debut som nye arrangører på Arendalsuka for Prosjekt Norge, PMI Norway Chapter, Norsk Forening for Prosjektledelse og Den Norske Dataforening. To foredragsholdere med høyaktuelle tema innen bærekraft, prosjektledelse og digitalisering stod på plakaten. Opptakene finner du nedenfor:

Opptak: Hvordan kan digitaliseringsprosjekter bidra til bærekraftig utvikling?

Statssekretær Lars Andreas Lunde: Hva er noen av de viktigste satsningsområdene fremover og hvilken erfaring har vi så langt med bærekraftige prosjekter. Basert på stortingsmeldingene:

 • Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring
 • Klimaplan for 2021–2030
 • Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon
 • Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester
 • Bærekraftig utvikling


Lars Andreas Lunde (H) er statssekretær for statsråd Iselin Nybø i NFD og for statsråd Tina Bru i OED. Lunde kommer fra stillingen som underdirektør i Norad, der han har ledet Seksjon for klima, skog og grønn økonomi siden 2018.

I perioden 2013 til 2018 var han statssekretær i KMD. Han har vært politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe, og førstekonsulent i Statistisk Sentralbyrå. Lars Andreas er sivilingeniør i marinteknikk fra NTH/NTNU  og har høyere avdelingseksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.

Opptak: Bærekraftig prosjektledelse – hvordan lykkes med humanitære prosjekter

Forretningsanalytiker Moneer Barazi: Humanitære prosjekter er unike bestrebelser som skiller seg fra kommersielle prosjekter. De implementeres ofte i ustabile og utfordrende miljøer.

 • Utviklingsprosjekter som er gjennomført i et milliø preget av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet, og tvetydighet (VUKT, eller VUCA på engelsk).
 • Hvorfor Belsutninger i utviklingsprosjekter bør fokusere på å redusere VUKT eller styrke evnen og kapasiteten til å håndtere dem.
 • Hvordan endre komplekse systemer: hvofor gode prosjektledere er gode på forandringsledelse
 • Hvordan VUKT elementer påvirker evnen til å nå prosjekmål og SDG
 • Eksempler på prosjekter oppnådd under høy VUKT (2-3 prosjekter)
 • Hvordan god prosjektledelse bidrar til å oppnå SDGer


Moneer Barazi, er forretningsanalytiker. Han har lang erfaring fra humanitære prosjekter i Syria og andre land.  

Moneer Barazi er sertifisert PMP, Project Management professional. Han har en BA i økonomi og en MBA i strategisk ledelse. Han har mange års erfaring som forsker og forfatter innen økonomi og ledelse, inkludert flere års prosjektledelse med forskjellige humanitære organisasjoner. 


Torvet 9, Arendal

Arendalsuka: ProsjektNorge, PMI , NFP og DND stiller med 2 inspirerende foredrag , tirsdag 17. august

Prosjekt Norge, PMI Norway Chapter, Norsk Forening for Prosjektledelse og Den Norske Dataforening stiller med 2 foredrag på Arendalsuka, tirsdag 17. august

 • Det handler om bærekraft

 • Det handler om prosjektledelse

 • Det handler om digitalisering

 

Stikk innom oss hos «Randi Lauvdal blomster» for en prat, kaffe og noe å bite i og få med deg to interessante foredragsholdere med høyaktuelle tema:

Tirsdag kl 13:00 – 14:00
Statssekretær Lars Andreas Lunde: Hvordan kan digitaliseringsprosjekter bidra til bærekraftig utvikling?

Hva er noen av de viktigste satsningsområdene fremover og hvilken erfaring har vi så langt med bærekraftige prosjekter. Basert på stortingsmeldingene:

 • Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring
 • Klimaplan for 2021–2030
 • Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon
 • Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester
 • Bærekraftig utvikling


Lars Andreas Lunde (H) er statssekretær for statsråd Iselin Nybø i NFD og for statsråd Tina Bru i OED. Lunda kommer fra stillingen som underdirektør i Norad, der han har ledet Seksjon for klima, skog og grønn økonomi siden 2018.

I perioden 2013 til 2018 var han statssekretær i KMD. Han har vært politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe, og førstekonsulent i Statistisk Sentralbyrå. Lars Andreas er sivilingeniør i marinteknikk fra NTH/NTNU  og har høyere avdelingseksamen i samfunnsøkonomi fra NHH.

Tirsdag kl 17:00 – 18:00
Forretningsanalytiker Moneer Barazi: Bærekraftig prosjektledelse – hvordan lykkes med humanitære prosjekter

Humanitære prosjekter er unike bestrebelser som skiller seg fra kommersielle prosjekter. De implementeres ofte i ustabile og utfordrende miljøer.

 • Utviklingsprosjekter som er gjennomført i et milliø preget av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet, og tvetydighet (VUKT, eller VUCA på engelsk).
 • Hvorfor Belsutninger i utviklingsprosjekter bør fokusere på å redusere VUKT eller styrke evnen og kapasiteten til å håndtere dem.
 • Hvordan endre komplekse systemer: hvofor gode prosjektledere er gode på forandringsledelse
 • Hvordan VUKT elementer påvirker evnen til å nå prosjekmål og SDG
 • Eksempler på prosjekter oppnådd under høy VUKT (2-3 prosjekter)
 • Hvordan god prosjektledelse bidrar til å oppnå SDGer


Moneer Barazi, er forretningsanalytiker. Han har lang erfaring fra humanitære prosjekter i Syria og andre land.  

Moneer Barazi er sertifisert PMP, Project Management professional. Han har en BA i økonomi og en MBA i strategisk ledelse. Han har mange års erfaring som forsker og forfatter innen økonomi og ledelse, inkludert flere års prosjektledelse med forskjellige humanitære organisasjoner. 


Stikk gjerne innom Randi Lauvdal Blomster (Torvet 9) når som helst ellers på tirsdagen også, for en kaffe, nettverking og drøs om lidenskap for prosjektledelse.

Vi gleder oss til å se dere!

Torvet 9, Arendal