Vellykket Partnersamling med NextGen på Vippa 7. april -22

Tusen takk til alle dere fin-fine folk som kom og som bidro til at dette ble et vellykket arrangement.  Vi var rundt 70 fremmøtte. Ikke verst, rett før påskeferien.

Prosjekt Norge gjennomførte partnerforum i det spennende lokalet Vippa 7. april, etter en idé fra OPAK/Jan-Henry Hansen, som også foreslo vinklingen mot det vi kaller «NextGen», altså neste generasjon med prosjektledere og -medarbeidere. En erkjennelse vi har gjort er at ofte er det en overvekt av seniorer som deltar på arrangementene våre, mens de yngre gjerne har enda større behov for utvikling og at vi alle har mye å lære av hverandre, uansett erfaring. Vi etablerte derfor en liten arbeidsgruppe, bestående av

som var sentrale i å utforme og gjennomføre arrangementet.

Partnerne ble også aktivt oppfordret til å invitere med yngre prosjektmennesker fra egen virksomhet, noe som ga resultat i form av en langt lavere snittalder på deltakerne.

Senterleder Bjørn Andersen åpnet samlingen og NextGen-gjengen introduserte konseptet og presenterte seg selv.

 • Kaja Skovborg-Hansen snakket om konseptet og prosjektet Vippa er, som hun har utviklet sammen med Heidi Bjerkan, som driver Credo i Trondheim. Konseptet består av at kokker får drive små «matboder» der de serverer mat fra alle verdenshjørner, og noen av disse blir etter hvert til selvstendige restauranter andre steder i byen. De serverte lunsjen til deltakerne før arrangementet startet og den var god!
 • Deretter skulle vi fått en presentasjon av Caspar Mariero-Klees i Easee, men han var blitt syk så vi så i stedet en TED Talk av Easee sin leder, Jonas Helmikstøl, der han fokuserte aller mest på at selskapet har etablert en kultur basert på omtanke og omsorg for den enkelte medarbeider.

Sigurd-Martinius Stray fra Intersoft ledet så en sesjon rundt digitalisering:

  • Audun Flaget Aasen presenterte masteroppgaven han skrev, under veiledning av Ole Jonny Klakegg, NTNU, med tittel «Digital kommunikasjon og samhandling i prosjektteam. Et situasjonsbilde av Veidekke i lys av Covid-19». Blant annet fant han distinkte forskjeller mellom seniorer (over 50 år) og juniorer, der seniorene synes kommunikasjon og motivasjon for kommunikasjon falt gjennom pandemien sammenliknet med yngre. Et annet resultat var et yngre medarbeidere uttrykker savn etter tilhørighet gjennom fysiske møteplasser og at de fleste nok ønsker høyere grad av fysiske møter
  • Jon Lereim, BI ga en presentasjon av resultater fra en spørreundersøkelse i olje- og gassbransjen om digital modenhet (denne undersøkelsen vil også gjennomføres i BAE-næringen). Det er mange uløste problemstillinger rundt beslutninger; hva kan gjøres autonomt og hva kan kun understøttes for menneskelige beslutninger, og hvordan utnytte dataanalyse til begge formål? Dette vil undersøkes videre i FoU-prosjektet.
  • Deretter ble det gjennomført en gruppediskusjon rundt temaet digitale arbeidsmåter og fordeler/ulemper ved disse.

Fredrick Olshausen fra OPAK innledet neste sesjon, om hvordan de yngre/nyutdannede blir mottatt i arbeidslivet?
Han pekte på at mange byggherrer setter absolutte krav til bruk av lærlinger blant håndverkere, men «ingen» vil kjøpe nyutdannede ingeniører med mindre enn 5 års erfaring, selv om disse fem årene kan sees på som en slags «lærlingeperiode».

  • Håvard Blø fra Dovre Group fortalte så om hvordan de har håndtert denne tematikken.
  • Også om dette temaet ble det så avholdt en gruppediskusjon, med spørsmål om når en byggherre/oppdragsgiver har «rett» til å kreve seniorkompetanse og hva man går glipp av om man ikke benytter seg yngre ressurser

Siste post på programmet var at Dan Åge Hoem fra Precise Prediction la frem et forslag om en mulig delt ressursbank for BAE-bransjen, utformet ved bruk av digitale verktøy, etter modell av den man har i olje- og gassnæringen.

Senterlederen oppsummerte dagen og ba på vegne av PN  om tilbakemeldinger på å ha en slik NextGen-vinkling på arrangementet og interesse for videre tilbud til, og med disse. Har du synspunkter på dette  er det fint om du gir oss beskjed.

Av: Bjørn Andersen/WL


Søk støtte til gode forslag til FoU - Frist 20. mai

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer 

Vi tar opp igjen faste søknadsdatoer 2 ganger i året.  For å rekke behandling før sommeren blir den første fristen allerede 20. mai 2022

Hovedvurderingene for støtte til forprosjekter/såkornmidler er at forslagene

 • Handler om prosess
 • Gir et kunnskapsbidrag
 • Engasjerer bredt i partnermassen
 • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens av forprosjekt/såkorn

Prosjekt Norge har gjennomført et styremøte for å identifisere prioriterte tema for nye forskningsinitiativ. Se illustrasjon nedenfor som oppsummerer dette.

For å initiere nye forskningsprosjekter åpnes det nå for at forskningsmiljøer, fortrinnsvis i samarbeid med virksomhetspartnerne i senteret, kan søke om forprosjektmidler. Disse bør være innrettet mot å utvikle søknader eller på annen måte sette i gang forskningsprosjekter som adresserer de prioriterte temaene.

Fristen for søknadene er 20. mai og må følge retningslinjene i forskningsprosjektveiviseren. Innkomne søknader vil diskuteres i bransjerådene og i PNs styremøte 16 juni slik at vedtatte prosjekter kan settes i gang før sommerferien.

Søknadsfrister 2022:

Vårsemesteret: fredag 20. mai 
Høstsemesteret: fredag 21. oktober

Forslagene sendes til senterledelsen ved Bjørn Andersen


Fire måter bærekraft vil forme morgendagens prosjekter

Prosjekter har en unik evne til å bringe ulike fagmiljøer sammen. Det kommer til å bli stadig viktigere i det grønne skiftet, mener BI-forsker Anne Live Vaagaasar

Konferansen Prosjekt 2022 nærmer seg med stormskritt, og både næringsliv, akademia og offentlige virksomheter skal samles på én arena.

Årets tema er bærekraft i prosjekter, noe som føles passende med en dyster IPCC-rapport om klodens tilstand og Riksrevisjonens skarpe kritikk av Norges klimainnsats friskt i minnet.

Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis i prosjektledelse på BI og assisterende senterleder i Prosjekt Norge, er ansvarlig for programmet til årets konferanse.

– Det grønne skiftet krever store satsinger, og prosjekter er en motor for å koble ulike fagmiljøer sammen for å få fart og kraft til å utvikle ny teknologi og andre løsninger som trengs for å nå klimamålene, eller å skalere opp kjent teknologi som kan hjelpe oss å bli mer bærekraftig, sier Vaagaasar.

– I Norge har vi vist at vi kan håndtere store prosjekter rimelig effektivt – for eksempel har vi hatt veldig store prosjekter innen oljenæringen. Denne evnen må vi nå bruke for alt det er verdt i en bærekraftig utvikling, sier Vaagaasar.

Les om de 4 områdene hele innlegget fra Tekna her.

Tekst: Tekna


Effekter av tidlig entreprenørinvolvering i to pågående prosjekter i regi av SVV

Masteroppgave av Syed Hamza Tariq Bukhari ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk, høsten 2021

Problemstillingen er hvilke effekter av tidlig entreprenørinvolvering som kan påvises i to pågående prosjekter i regi av Statens vegvesen

Masteroppgaven handler om tidlig involvering av entreprenør i Statens Vegvesen sine prosjekter. Den var en del av master i prosjektledelse i bygg og anlegg. Oppgaven er knyttet til Optimaltid-prosjektet og bygger på to prosjekter; Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger og E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Oppgaven er basert på intervjuer med representanter for byggherre og entreprenør som var involvert i prosjektene.  En intervjuguide som beskriver detaljer av oppgave og viktige spørsmål var utviklet på forhånd. Et litteraturstudium ble brukt for å sammenligne resultatene fra denne studien med annen forskning.

Resultatene viser at entreprenør og byggherre har forskjellige men positive erfaringer fra tidlig involvering i disse prosjektene. Noen av de viktige punkter fra oppgaven er:

 1. Lavere kostnader: Begge prosjektene har vist betydelig lavere kostnader. Nydalsbrua-prosjektet ble muliggjort av tidlig entreprenørinvolvering fordi det første anslaget var over godkjent budsjett.
 2. Bedre risikostyring: Mer tid til å jobbe med prosjektet tidlig og forhandlingsrunder fører til grundigere vurdering av risiko.
 3. Bedre relasjoner: Siden partene hadde muligheten til å jobbe sammen før gjennomføring var startet, hadde de bedre forståelse for hverandre.
 4. Økt tillit blant interessentene: Mer tid brukt sammen på arbeid i designfasen fører til økt tillit blant interessentene.
 5. Bedre styring av byggeaktiviteter: Entreprenøren hadde mer tid til å jobbe med og gjennomgå arbeidet, og derfor ble det en forbedring i gjennomføringsplanen.
 6. Reduksjon i konfliktpotensialet: Tidlig entreprenørinvolvering bidro til å styrke tillit og gjensidig forståelse blant interessentene som førte til en reduksjon i potensialet for konflikter.
 7. Forbedret kvalitet: Kvaliteten på design er forbedret (mer effektiv og billigere enn forventet).

Effekten på kvaliteten på det utførte arbeidet er ennå ikke kjent. Det er for tidlig å vurdere kvaliteten på det endelige arbeidet før det er ferdig.

Artikkelforfatter: Syed Hamza Tariq Bukhari


VDC - Presentasjoner og opptak fra Deep Dive 14.04.21

14. april 2021: VDC Deep Dive TEMA: Praktisk bruk av involverende planlegging | Reduksjon av variasjoner i prosjektet

 Martin Fisher  viste effekten av å redusere variabler i prosjektgjennomføringen.

Hvordan lede prosjekter med bruk av metoder fra produksjonssystem og benytte det i en prosjekteringsprosess. VDC arbeidsmetodikken har som mål å hele tiden benytte de beste metoder og verktøy for å skape en flyt og prosess som gir merverdi for sluttbruker.  Det ble presentert et NCC prosjekt hvor det brukes involverende planlegging og vist praktisk bruk av involverende planlegging i prosjekteringsfasen.

Thomas viste hvordan involverende planlegging kan gjennomføres; hvordan involvering gir et felles eierskap, forståelse og forpliktelse til prosjekteringsløpet.

Fokusområder er blant annet; Unngå dårlige leveranser på grunn av dårlig planlegging. Planlegg så utilsiktet variasjoner i prosjektet reduseres. Hva trigger et ICE-møte? Hvordan sikre at alle i teamet har en klar forståelse av stegne og leveransene til alle?

PPM (Project Production Management) et viktig element av VDC rammeverket (Virtual Design and Construction)

Presentasjonene:

 

Opptak av presentasjoner fra Eilif Hjelseth (NTNU), Martin Fischer (Stanford University) og Thomas Iversen (NCC):

https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=33b55d6f-57fa-4d7b-82aa-ad0a0131d5ae

og oppsummering av øvingen med Thomas Iversen: https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ea40805a-cb02-4898-94fc-ad0a0130ad20

Det var 140 deltaker på Deep-Diven.

 

Tema onsdag den 21.04.21 er: Erfaringer fra VDC-implementering, og presenteres av Lars Chr. Christensen fra multiBIM og  Henning Vardøen fra Bane NOR, mentorer på 2019-20 kurset

Spørsmål? Ta kontakt med Eilif Hjelseth


Meldt deg på Partnersamling 7. april? Om morgendagens prosjekter og prosjektledere på Vippa Oslo

Fokus på morgendagens prosjekter og morgendagens prosektledere, «NextGen!»

Les mer, meld deg på og bli med!

Et nyttig og hyggelig avspark før påskeferien 🙂

Eksklusivt for partnere i Prosjekt Norge.

Gjennom ulike innlegg og diskujonsgrupper ser vi på hva vi mener er viktig for morgendagens prosjekter fra flere ulike vinkler

 • Verdien av samarbeid og erfaringsutveksling mellom ansatte med ulike erfaringsnivå og kompetanse – viktigheten av å slippe til nyutdannede
 • Innovativ forretningskultur – hvordan fremtidens bedriftskultur kan brukes som en nøkkel til suksess
 • Digital kommunikasjon og samhandling – hvordan kan vi få mest mulig ut av dette?

Vi lar oss inspirere av dyktige folk som Kaja Skovgård- Hansen, driver av Vippa, Caspar Clees, CSO i Eease og Audun Flaget Aasen fra Veidekke:

Programkomitéen NextGen består av denne dyktige gjengen med mer eller mindre ferske prosjektfolk: Fredrick Olshausen, Dan Åge Hoem, Ida K. Riisdal Sjøthun, Sigurd-Martinius Stray og Håvard Blø. De vil bidra bla.a. til diskusjoner og gruppearbeid. Her blir det virkelig erfaringsutveksling i fokus:

Oppfordring!

Videresend denne invitasjonen til nye og gamle prosjekt-kolleger i din organisasjon og få gjerne med minst én som representerer neste generasjons prosjektledere.

Dette er gratis og eksklusivt for partnerne i Prosjekt Norge. La oss hylle våren og fylle Vippa! 


KA Digital Samhandling - Digitalisering av anleggsektoren

Gjest: Gunnrid Kjellmark, SINTEF Digital.  Om behovet for data-innsamling fra ulike kilder – og mulighetene for økt erfaringslæring og kontinuerlig forbedring.

Lenker:

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel. Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Gunrid Kjellmark, forskningsleder i SINTEF Community. Gunrid har en master i prosjektledelse og anleggsteknikk. Hun startet i SINTEF i 2010, jobbet med betongteknologi og betongprøving fram til 2016. Ble så forskningsleder og ledet betonggruppa fram til 2018. I denne perioden jobbet hun mye med tiltak for å bedre miljøprofilen til betongmaterialet. I 2018 ble hun forskningsleder for en nyopprettet gruppe som skulle jobbe mer mot anlegg og infrastruktur, med stort fokus på bærekraft og grønn anleggssektor. Også i anleggssektoren er digitalisering identifisert som en viktig driver for å nå bærekraftsmålene i næringa, så Gunrid ble motivert til å starte på en doktorgrad om det høsten -21, etter at SINTEF lyste ut stipendmidler til dette høsten 2020.