Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15 mai

SINTEF, Bygdin-nettverket og NTNU vil ha med seg byggebransjen på debatt rundt digitale løsninger for bygg, og inviterer til faglig konferanse med workshop på Meet Ullevaal, kl 08-16 (workshop ved NTNU  13.00-16.00).

15. mai arrangerer SINTEF og nettverket Bygdin konferansen Bygg 4.0 i Oslo, som tar for seg digitalisering for BAE-sektoren. Konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering har å by på for de ulike aktørene i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Her finner du mer om konferansen og påmelding.

 

 

Ill: Pixabay


Prosjekter består av mennesker - populært tema i vårens mastergrader

Vi har intervjuet to studenter som tar den internasjonale mastergraden Project Management ved NTNU for å få et innblikk i problemstillingene masteroppgavene som de utarbeider nå i vår.

Omfavner mangfoldet i prosjekter

Vi møter først Marie Daden fra Frankrike. Hun har tidligere en generell ingeniørgrad med spesialisering i bærekraftig energi. Som et resultat av samarbeid mellom hennes franske ingeniørskole, École Centrale Marseille, og NTNU får hun både en norsk og en fransk grad ved å gjennomføre sin mastergrad i Norge. Under utdannelsen i Frankrike deltok Marie i utviklingen av en mobil-app for en selvstendig næringsdrivende gjennom et junior konsulentselskap (et selskap som styres av studenter og utfører konsulentarbeid for bedriftskunder). Hun likte de forskjellige aspektene et prosjektet tilbød som kommunikasjon med kunde, kontraktstrategi, prosjektstyring, kvalitetssikring, osv. Motivasjonen til en utdannelse innen prosjektledelse var på plass.

Overgangen fra fagspesialist til prosjektleder

Prosjektledere velges ofte fra tekniske eksperter som har vist seg dyktige, men som kanskje mangler egenskapene som trengs for å en leders plikter. Marie intervjuer i sin masteroppgave ti franske prosjektledere med bakgrunn som ingeniører og skal analysere deres erfaring med overgangen fra en teknisk hverdag til en leders hverdag. Til nå har hun funnet at mellommenneskelige  ferdigheter har stor innvirkning på grad av suksess. Et intervjuobjekt mente at 90% av et prosjekts suksess avhenger av disse ferdighetene. De fleste virksomheter gjennomfører opplæring for å heve lederkompetansen, men mange sliter med å gjennomføre det de lærer i praksis forteller Marie.

Vil jobbe med mennesker

Karl Martin Flåterud har en bachelorgrad i Elektro med spesialisering i automasjon fra Universitetet i Stavanger. Erfaring med arbeid i linjeforeninger, nestleder i IASTE og leder av PROMAN, viste han at en helhetlig tilnærming til prosjekter og produkter var mer interessant enn dyp teknisk innsikt. Muligheten prosjekter gir til å jobbe med mennesker i tverrfaglige team ble avgjørende da Karl Martin valgte mastergraden i Project Management.

Leverandørinvolvering i produktutviklingsprosjekter

Hvilke leverandører bør involveres til hvilke tidspunkt og i hvor stor grad? Karl Martin jobber i sin masteroppgave med å finne generelle kriterier som kan hjelpe virksomheter å komme frem til svar på disse spørsmålene. Til nå har han funnet at samspill mellom de tekniske avdelingene, som vet hvilke løsninger som trengs, og innkjøpsavdelinger, som har kontakt med leverandørene, er viktig for å sikre riktig leveranse. For at samarbeidet mellom virksomheten og leverandøren skal føre til innovasjon må først de interne aktørene finne sammen på en god måte forteller han.

Vi ønsker Marie og Karl Martin lykke til videre med oppgavene og håper på interessante resultater.

Ønsker du å høre flere historier om mastergradsstudenter, eller vite resultatene fra de to masteroppgavene som er presentert over? Ta kontakt med PROMAN.


OSCAR-aktuelt på Byggdagene 2018


OSCAR er et aktuelt prosjekt som Prosjekt Norge støtter. Her er presentasjonen fra Byggdagene 2018

OSCAR - kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid.

 


Doktordisputas 23. mars: "Need for Speed"...

Yousef Zidane ved Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU, har i dag forsvart sin avhandling: "Need for Speed" - Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects.

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bassam Hussein, MTP.  Medveileder har vært professor Bjørn Andersen, MTP og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og Samfunn.

 

 


Ja, det fungerer godt å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter

Resultatene kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen

Foto: bygg.no

Dette kommer frem i sluttrapporten for forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse", som Handelshøyskolen BI Senter for Byggenæringen presenterte denne uken.  (Se våre referanser til prosjektet her.)

Her er et kort utdrag fra artikkelen som stod på trykk i bygg.no i går.

Skanska og Vegvesenet er positive til måling av samhandling.  Dette kan dempe konfliktnivået

I forskningsprosjektet har Ragnhild Kvålshaugen og Anna R. S. Swärd ved BI Senter for byggenæringen testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt relasjonell koordinering (RC). Hovedformålet med forskningsprosjektet var å finne ut om det fungerer å bruke RC-instrumentet til å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter.

– Det er veldig viktig at dette verktøyet brukes til forbedring og utvikling og ikke som prestasjonsmåling. Målingsverktøyet skal gi en nåsituasjonsvurdering og det skal si noe om hva kan vi gjøre for å få til et bedre samspill, sier Kvålshaugen. Hun mener en av kvalitetene ved målingsinstrumentet er at man ser på samhandling mellom arbeidsroller og ikke enkeltpersoner i prosjektet. Det vi har sett er at det gir et mer nyansert språk å prate om samarbeid som er frigjort fra enkeltpersoner. Man løfter det opp et nivå slik at kvaliteten på samhandlingen gjelder en hel gruppe og da blir det også lettere å prate om.

- Prosjektsjef Roar Sve i Skanska mener god samhandling henger nøye sammen med ærlighet. Anne Brit Moen understeker at man ikke får til bra samarbeid uten tillitt mellom partene.

– Opplever man at den man møter ikke er ærlig, så blir det også vanskelig å få på plass dette tillitsforholdet. Det å tørre å være ærlige i samhandlingsfasen og spille med åpne kort, tror jeg er veldig viktig for å få på plass gode relasjoner tidlig i prosjektet, slik vi gjorde ved Bagn-Bjørgo, sier hun. I dette prosjektet har vi hele veien hatt fokus på ærlighet og det å snakke om forventingene til hverandre. Det er lettere å stille de vanskelige spørsmålene når den gode dialogen og tilliten er etablert tidlig i prosjektet, tilføyer byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen.

BIs Ragnhild Kvålshaugen er sikker på at målingene av kvaliteten på samhandlingen har hatt en effekt på Bagn – Bjørgo prosjektet, men hun påpeker at verktøyet kan gi enda større effekt hvis det er systematisk oppfølging av målingsresultatene.

– Både byggherre og entreprenør virker å være positive til måling av samhandlingskvalitet, og de ønsker å prøve dette igjen. Hvordan ser dere for dere at slike målinger kan gjennomføres i senere prosjekter?

– Vi må nok ha en tredjepart inn i prosjektene som kan bruke verktøyet og utføre målingene, men nøyaktig hvordan dette kan gjøres har vi ikke diskutert ennå. Jeg tenker at dette kanskje kan være noe det er naturlig å diskutere med bransjeforeningene. Dette er et internasjonalt nettverk, så det finnes treningsprogrammer for å lære seg å bruke instrumentet og hvordan man kan følge opp målingene, svarer Kvålshaugen.

 


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer til Idé-verksted for FoU-prosjekter
Onsdag 25. april 08.45 – 16.00 hos BI i Oslo.

Påmelding her. Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla, frist 16. april.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Vi inviterer prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, Energi og IKT. Aktører knyttet til sektorene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere er også velkommen.

Vi ønsker deltagere som:

• har ideer til hvordan prosesser og prosjekter kan gjøres annerledes eller bedre
• har innsikt i prosjektbaserte næringer
• har vært med på å få til spennende FoU-prosjekter tidligere
• ser på seg selv som mulig deltager i et spennende prosjekt

Formålet er å bidra til at prosjektideer blir skapt og at aktører samler seg rundt dem – og får til aksjoner.

Prosjekt Norge ønsker å bidra til forskning om prosess.

Vi skal ikke være strikte på dette under verkstedet – en god ide er en god ide – men vi vil at det skal kjennetegne ideer og aktører. Det vil f.eks. si at nye produkter, materialer eller tjenester i seg selv ikke er så interessant på dette verkstedet, men dersom det bidrar til industrialisering, helt andre prosesser, eller nye og andre konstellasjoner av aktører, så kan det være interessante ideer. Vi stimulerer gjerne til ideer og prosjekter på tvers av bransjer.

Resultatet fra ideverkstedet skal være et sett av prosjektideer, og aktører som tar ideene videre og konkretiserer dem. Kanskje trenger man flere aktører, da er det en oppgave å finne og innrullere disse. Prosjekt Norge vil følge opp de ideene vi i fellesskap mener er de beste gjennom en tidligfase.
Bli med å skape de beste FoU-prosjektene som ennå ikke finnes!

Spørsmål?:

o   Praktisk: Wenche Langholm – 930 36 792 – wenche.langholm@ntnu.no

o   Innhold: Anita Moum – 936 03 400 – anita.moum@tegn3.no


Mer om forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse"

Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo.

Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Valdres.  I forskningsprosjektet har man studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. Se hele saken fra Bygg.no her.

I en artikkel fra Vegnett vi har referert til tidligere i år kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. Ragnhild Kvålshaugen roser E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen. Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

 

Les mer


Nytt styre i Prosjekt Norge er konstituert

Styremøte avholdt hos Nye Veier den 7. mars.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.

 


BAE-programmet på Byggedagene 2018

Oslo, 14.03.2018

For første gong i historia har BAE-programmet i Prosjekt Norge, stilt med eigen stand på Byggedagene 2018. Vi ser på dette som ein viktig markering av programmet som no er 4 år og må reknast som veletablert. Anledninga er at vi rekrutterer deltakarar til vårt Idéverksted 25. april i Oslo der vi skal utvikle nye idear til FoU-prosjekt. Denne arenaen er full av gode kandidatar frå næringa.

BAE-programmet var frå morgonen av i dag godt bemanna frå BI og Arkitektbedriftene i Norge. Utover dagen går stafettpinnen mellom desse og fleire representantar frå NTNU så standen har kontinuerlig bemanning - og vi håpar å bli lagt merkje til.


21. mars: Sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse på BI, Oslo.

BIs Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse:

Onsdag 21 mars kl. 15:00 - 17:00

Påmelding og praktisk info

Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge . I prosjektet har vi testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt Relasjonell koordinering. Verktøyet er utviklet ved Brandeis University i USA og måler kvaliteten på arbeidsrelasjoner i en gitt arbeidsprosess. Undersøkelsene er gjort ved prosjektet E16 Bagn-Bjørgo I Valdres. I tillegg har vi studert hva som skal til for at de gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet.
Om Bagn-Bjørgo prosjektet: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo

Arkitektur skaper verdi

Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige verdier god arkitektur bidrar til å skape. Ved innsamling og formidling av utvalgte forbildeprosjekter kan prosjektet på sikt bidra til en holdningsendring i BAE-næringen, hvor fokuset dreies over til en bærekraftig modell, der miljø, god samfunnsutvikling og langsiktig økonomisk gevinst blir premissgivende.

 Prosjektet skal levere gode forbilder som gjennom prosess og ferdig bygg har tilført samfunnet noe ekstra. Forbildene understøttes med dokumentasjon fra forskning, brukerundersøkelser, kvalitative analyser av miljømessige, sosiale eller økonomiske effekter, samt observasjoner og interesseutsagn. Dokumentasjonen vektes og forskning har høyest vekt. Resultatene presenteres fortløpende på egen hjemmeside. Med forbildeprosjekter og relevant dokumentasjon i bunn, vil prosjektet kommunisere resultatene og bidra til økt fokus på de faktiske verdiene vi skaper og med det være en viktig bidragsyter til å realisere mange gode byggeprosjekter med merverdi i årene som kommer.

 Hjemmesiden: www.arkitekturskaperverdi.no (presenteres offisielt i slutten av mai)

 Facebook side: https://www.facebook.com/arkitekturskaperverdi/


Speed-Up og Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Forskningsprosjektene SpeedUp og Samtidig Plan og Prosjektering i samferdselsprosjekter arrangerte 20. februar fellesseminar med utveksling av forskningsresultater og diskusjon om videre problemstillinger. Begge prosjektene ser på virkemidler for raskere og mer effektive prosjekter og har høstet nyttige lærdommer og resultater.

Deltakere i seminaret kom fra EPSIS, Metier OEC, Multiconsult, Norges Forskningsråd, NTNU, OPAK, Rambøll, SINTEF, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Sweco, Trimble, ViaNova og ÅF. Bane NOR hører også med i laget.

Resultater fra prosjektene vil presenteres på årets høstkonferanse på Meet Ullevaal:

 


Hvilke grep kan man ta for å sikre at man når de ønskede effektene?

Trondheim 7. mars 2018

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes dele av sine erfaringer.

Jan Frode presenterte sine erfaringer og betraktninger fra sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene til ett, og da med spesielt fokus på hva man gjorde for å sikre en fungerende IKT-infrastruktur for innbyggerne og de ansatte i det nye fylket. Dette har vært en utfordrende og kompleks oppgave som involverer mange tekniske aspekter (mange forskjellige systemer og teknologier som skal sys sammen), kultur-messige aspekter, menneskelige aspekter og organisatoriske aspekter.

Roger Klev gikk mer i dybden på hva det er som motiverer medarbeiderne i deres jobb, og hva man kan gjøre for å sikre at medarbeiderne blir motivert for å jobbe for kundens eller prosjekteiers gevinstrealisering. Normalt er man opptatt av å få tildelt en avgrenset arbeidsoppgave og finner motivasjon i å løse denne på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette er ikke alltid sammenfallende med hva kunden ønsker.

Presentasjonene fra samlingen finner du her (Jan Frode Saasen) og her (Roger Klev).


Unik kompetanse

NTNU har et eget masterstudium dedikert til prosjektledelse, M.Sc Project Management. Studentene har fra før en teknisk bachelorgrad og fordyper seg i temaer innenfor prosjektledelse som passer deres tidligere utdanning. Kombinasjonen av teknisk bachelorgrad og mastergrad i prosjektledelse gir en unik kompetanse som ikke tilbys ved noen annen norsk utdanningsinstitusjon. Prosjekter består av mennesker noe som gjør temaer som ledelse, organisering og arbeidsprosesser sentrale i utdanningen. Implementering av prosjekter som bidrar til bedriftens strategiske retning får og mye oppmerksomhet.

Hvorfor er en to-årig mastergrad i prosjektledelse så verdifullt?

 • Det er en unik kompetanse som gir forståelse for både det faglige arbeidet som foregår i prosjekter, samtidig med en bredere og dypere forståelse av ledelse, organisering og gjennomføring, sier Ola Edvin Vie, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Hvordan kan en nyutdannet være en ressurs i din organisasjon?

 • Det er behagelig å holde fast ved det kjente og arbeide i et fast mønster. Et par ferske øyne kan gi nye perspektiver på organisasjonen og arbeidsprosessene og gi et friskt pust som fører til viktig endring, dog muligens ukomfortable. Bedrifter må legge til rette for juniorene som våger å komme med nye tanker og idéer for å utnytte dette potensiale i de nyutdannede. Kombinasjonen mellom erfaring og nytenking er en sikker vinner.

Studiet er internasjonalt med et stort mangfold av studenter fra hele verden. Studentene erfarer hvordan kultur og språk spiller en viktig rolle i prosjekter gjennom gruppearbeidet. I dagens internasjonale næringsliv kan en nyutdannet med forståelse på tvers av kulturer vise seg verdifull om så det skulle gjelde sikkerhet på en byggeplass eller kommunikasjon med kunder.

Ønsker du å komme i kontakt med studentene? Linjeforening PROMAN ønsker kontakt med din bedrift.

Ta kontakt på epost: Promanntnu@gmail.com

Mer informasjon finner du her.


Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er kåret til en av landets fremste teknologikvinner

Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner.

Vi er stolte over å dele nyheten om at Hanne Rønneberg, som sitter Prosjekt Norges styre, er en av 10 på topp i denne kåringen.

Her kan du lese mer: bygg.no


Revolusjonerende forretningsmodeller. Frokostseminar med Stephen Mulva avholdt hos WSP. Presentasjonen vedlagt.

Hovedtaler var Dr. Stephen Mulva som er direktør for Construction Industry Institute (CII), ved University of Texas, Austin.

De frammøtte fikk nærmere innblikk i WSP’s  internasjonale og nasjonale virke og ikke minst et engasjerende foredrag av Dr. Mulva, som presenterte sine tanker om hvordan prosjektbransjene står ovenfor revolusjonerende forretningsmodeller.

CII har forsket på dette i flere år gjennom blant annet 46 bedrifter som tester ut pilotprosjekter.  Det er mange faktorer som er testet ut.  Blant annet handler det om å «flate» ut forsyningskjeden og å få mer verdi og kvalitet igjen for investeringene i prosjekter ved i hovedsak å lease i stedet for å eie. Denne forretningsmodellen vil frigjøre kapital til flere nye prosjekter og videreutvikling av eksisterende prosjekter til det beste for næringsliv og samfunn. Resultater av pilotprosjekter viser at det også er lønnsomt om å krympe omfanget der man kan og/eller dele opp de store prosjektene til mer akseptable håndteringsnivå for å oppnå mer effektivitet og smidighet.

I etterkant ble det åpen diskusjon med interessante vinklinger ut fra bl.a. norske forhold fra fagpersoner og dedikerte studenter.

EKSTRA: Her kan du se presentasjonen.


Nordic 10-10 har avholdt stiftelsesmøte

Oslo, 28. februar 2018

Vi hadde et meget positivt stiftelsesmøte for Nordic 10-10 i dag.  Det var 20 deltakere fra offentlige og private virksomheter, bransjeforeninger og akademia, og 12-13 organisasjoner bekreftet i møtet at de går inn som stiftelsesmedlemmer. Vi har satt en første frist 15. mars for å være med fra starten av, og deretter vil et interimsstyre tre sammen.

Bildet over viser entusiastiske deltakere som var med og skapte historie i dag.

 

Sakset fra nyhetssak 8. februar:

Bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger – benchmarking – er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring. Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.

 


VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 27. FEBRUAR. Dr. Stephen Mulva: "Innovate, Disrupt, Transform - DE INTERNASJONALE TRENDENE NÅR TRONDHEIM"

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar hos WSP i Granåsvegen 15 B, 7069 Trondheim.

Stephen Mulva, direktør for Construction Industry Institute (CII) deler sine tanker om hvordan prosjektbransjene står overfor en revolusjon der nye forretningsmodeller vil snu opp-ned på det meste. Hvordan møter vi denne utfordringen?

 • 0745  Frokostservering
 • 0815  Velkommen/intro ved Are-Magne Kregnes, WSP 
 • "Innovate, Distrupt, Transform" ved Stephen Mulva
 • WSP "oversetter" innlegget til norske forhold
 • Diskusjon; Hva er konsekvensene av dette for norske virksomheter?

 

Aktuelt om Stephen Mulva:

https://blog.continuumag.com/operating-system-2-0-a-construction-industry-manifesto/

http://www.constructrr.com/ep42/

https://www.construction-institute.org/events/other-industry-events/construction-operating-system-2-workshop

 

Spørsmål kan stilles til E-post: Bjørn Andersen. (Mobil: 92602882)

Påmelding til E-post: Wenche Langholm. (Mobil: 93036792.)

Det er gjesteparkering ved kortsiden av bygget som er skiltet med WSP. Det er viktig at man ikke parkerer ved andre plasser.

Kontakt WSP - 72597000 - for praktiske spørsmål.

 

 


Prestasjonsverktøyet NORDIC 10-10

Utdrag fra artikkel i Bygg.no:

Prestasjonsmålingsverktøyet kan bli viktig for virksomheter i Norge som nå møter stadig hardere internasjonal konkurranse i Norge, eller for virksomheter som ønsker å ta markedsandeler i utlandet.

Norge midt på treet

– Det er en farlig strategi å lukke øynene og si at det er en nasjonalt marked i Norge og at byggenæringen ikke trenger å forbedre seg. Vi har gjennomført en analyse for å se hvordan de norske prosjektene skiller seg ut internasjonalt. I Norge tror vi kanskje vi er flinke på prosjektgjennomføring og er langt fremme på samarbeid på tvers av verdikjeden, men det slår ikke ut i våre målinger. Vi må nok jekke oss litt ned, sier Bjørn Andersen, professor ved Institutt for maskinteknikk, NTNU og senterleder for Prosjekt Norge.

Han opplyser at de norske prosjektene er midt på treet internasjonalt.

– Men vi sikrer oss enkelte pallplasseringer, legger han til.

Verktøy for forbedringsarbeid

Andersen forteller at 25 virksomheter i byggenæringen har testet ut prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10 de siste par årene. Verktøyet har blitt blinket ut av Bygg21 som et verktøy for å bidra til å bedre produktiviteten i byggenæringen i Norge.

– CII 10-10 er et utmerket verktøy for å drive forbedringsarbeid både i prosjekter, bedrifter og hele bransjer i byggenæringen, sier Andersen.

Etablerer medlemseid forening

28. februar etableres den medlemseide foreningen Nordic 10-10. BNL vil stå for den formelle etableringen, mens administrasjonene av foreningen vil skje fra NTNU. Det er en ambisjon at Nordic 10-10 skal bli en organisasjon for alle de nordiske landene.

– Hva er revolusjonerende med CII 10-10?

– Dette er et verktøy som måler prosessene i detaljene som gjennomføres i byggeprosjekter. Virksomhetene som har tatt det aktivt i bruk i prosjekter, kan gjøre mange gode analyser og se hvor det eventuelt svikter i prosjektgjennomføringen. Man får også en internasjonal benchmarking mot sammenliknbare prosjekter andre steder i verden, sier han.

Vil løfte byggenæringen

Construction Industry Institute (CII) driftes av Universitetet i Austin i Texas, og benyttes blant annet i USA, Canada, Brasil. Sør-Afrika, Sør-Korea og Singapore. Nå står Norge og Finland for tur.

 

Les mer her.


Digibygg. Et av verdens første papirløse byggeprosjekt er klart til bruk

I det har Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen, fått påbygd 1000 nye etterlengtede kvadratmeter med kontorarbeidsplasser.

Statsbyggs Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Målet med digitaliseringen er alltid å ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.

Statsbygg har ivret for digitale løsninger på byggeplass, og Veidekke har vært en pådriver fra entreprenørbransjen. Det har vært lærerikt og spennende å samarbeide om dette pilotprosjektet, sier prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg.

Ikke en papirtegning å se

På byggeplassen har både entreprenør og håndverkere benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skal bygge. Både byggherre Statsbygg og entreprenør Veidekke vært fornøyd med den nye teknologien.

Vi har prosjektert og planlagt det nye bygget digitalt i en bygningsinformasjonsmodell (BIM), sier Einarsson. - Det har ikke vært en papirtegning å se.

Det nye bygget består av 50 nye kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter som møterom, fellesarealer og nødvendig teknisk og bygningsmessig infrastruktur. Den nye kontorfløyen er bygget på taket av den eksiterende kantina, og byggingen er gjennomført mens skolen har vært i full drift.

Prosjektet vakte oppmerksomhet på BILT EUR i Aarhus, en internasjonal byggekonferanse i starten av oktober 2017. EU-kommunikasjonen har vist interesse for digitaliseringsprosessen, og Statsbygg har presentert prosjektet for dem. Prosjektet ble også presentert på BIM World i München i november 2017.

Her kan du lese mer om Digibygg.


Fersk doktorgrad: "Building design management in the early stages"

Vegard Knotten, som har tilknytning til Prosjekt Norge blant annet gjennom INPRO-prosjektet,  har nettopp utført en doktorgrad ved NTNU som tar sikte på å bidra til den allmenne forskningen om prosjekteringsledelse. Målet har vært å si noe om hvordan prosjekteringsledelse i tidligfase av byggeprosjekter bør håndteres.

Ett av spørsmålene som belyses er: "Hva er utfordringene i tidligfase av prosjekter?"

Det ble blant annet identifisert 10 suksessfaktorer:

 • kommunikasjon
 • beslutninger
 • planlegging
 • kunde
 • grensesnitt
 • team
 • risiko
 • kunnskapsstyring
 • HMS-fokus
 • evaluering

Her finner du link til sammendraget.

 


NORDIC 10-10. Ny forening for prestasjonsmåling i byggnæringen

Gjennomføring av bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger - benchmarking - er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring.

Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.

 


HVA KAN EN MASTER-STUDENT TILBY DIN BEDRIFT?

Gjennom prosjekt- og masteroppgave har masterstudenter 1350 timer til en problemstilling både student og bedrift er interessert i (900 timer i masteroppgaven og 450 timer i prosjektoppgaven). Dette er et partnerskap hvor bedriften får arbeidet med problemstillinger det kanskje mangler ressurser og kompetanse til og bidrar til studentens utdanning gjennom tilrettelegging for læring. For eksempel kan studentene komme fra masterprogrammet Project Management, som er et dedikert 2-årig studie for prosjektledelse som fagfelt.

Gjennom veiledningen fra professorer ved NTNU gis en vurdering av din problemstilling, som er helt unik. Til sammenligning ville en tilsvarende vurdering av en konsulent kostet 1,7 millioner (timepris 1300 kr). Typisk forventes det av bedriften å stille opp med ca. 10-30 timer til tilrettelegging for studenten.

Vær med å forme prosjektledelse som fagfelt ved å forme fremtidens prosjektledere. Dette er gratis profilering mot NTNUs aktuelle studiemiljøer og en mulighet til å «prøve ut» potensielle arbeidstakere. Det er også en mulighet til å skreddersy kompetansen til denne arbeidstakeren.

Nytt engasjement skal i fremtiden sikre større deltakelse fra studentene ved NTNU i Prosjekt Norges arbeid.  Et samarbeid mellom Prosjekt Norge og ProMan, linjeforeningen for masterprogrammet Project Management, er opprettet for å gi engasjerte studenter større muligheter til å delta i våre aktiviteter.

 

Initiativtakere Tor Sporsem og Håvard Blø ved masterstudiet Project Management

 

 

 


CoP Digital Samhandling

30. januar 2018 ble det 5. møtet i CoP Digital Samhandling (tidligere CoP Digitalisering) avholdt hos WSP i Oslo. Les mer her.

 


Fra BM-dagen 2018: Ingeniørstudentene i morgendagens byggenæring

Bygg- og anleggsteknikkstudentene ved NTNU utdanner seg for en byggenæring i kraftig digital utvikling.

NTNU kommer fremover til å utvikle ny tilleggsutdanning innen innovasjon, og på masternivå ligger det i planene at et program for geomatikk, digitalisering og innovasjon skal inn i tilbudet til ingeniørstudentene fra 2019. Bachelorprogrammene skal få inn digitalisering i studietilbudet fra 2018.

Les mer her: bygg.no


Forskerne samlet for å utvikle digital og innovativ byggeprosess

Trondheim, 01. februar 2018

Byggenæringen har behov for omstilling og trenger å ta i bruk de nye digitale mulighetene. Likevel går det saktere å hente ut effekten av digitalisering enn det som er ønskelig. Det trengs ny kunnskap om årsakene til dette og hvordan det må legges til rette for effektiv implementering. Det planlegges en søknad til Forskningsrådet om et såkalt SFI (Strategisk forskningsinitiativ) ved neste utlysning. Som et ledd i denne prosessen var forskermiljøene samlet i Trondheim i dag for å utvikle ideer til hvordan denne forskningen bør innrettes. Det var deltakere fra NTNU, Sintef, NGI, UiA og BI. Campus-prosjektet ved NTNU er sentralt i initiativet. I tiden fremover skal også næringsaktører knyttes til. Institutt for bygg og miljøteknikk står bak initiativet sammen med Prosjekt Norge og BAE-programmet. Kontaktperson er Ole Jonny Klakegg.


E16 Bagn-Bjørgo. Et eksempel på god samhandling mellom entreprenør og byggherre

BI-professor Ragnhild Kvålshuagen har undersøkt hvordan samarbeidet har gått mellom Statens vegvesen og Skanska i Valdres i forbindelse med prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Valdres.

Vegvesenet og Skanska har lykkes med å løse praktiske utfordringer i planleggingen av vegprosjektet sammen. De har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide, sier BI-professor Ragnhild Kvålshaugen.

Se saken på vegnett.no og Bygg.no.

Her kan du lese mer om  SAMHANDLING OG PROSESSLEDELSE, et forskningsprosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen, region Øst, finansiert av BAE-programmet, Prosjekt Norge.

 

 


BIM og digitalisering med Nye veier, EBA og RIF

Torsdag 25. januar 2018 arrangerte Nye Veier, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) et felles frokostmøte om digitalisering og delte praktiske erfaringer.

Her kan du se arrangementet live: Bygg.no: Frokostseminar BIM og digitalisering


Hyperloop – fiksjon eller virkelighet? Seminar 7 februar 2018

SINTEF og Rambøll inviterer til innovasjons- og fremtidsseminar hvor vi vil drøfte hva Hyperloop-konseptet kan bety for norsk samferdsel og næringsliv.

Virgin Hyperloop One er en banebrytende transportform som ved hjelp av lavt lufttrykk oppnår en hastighet på over 1 000 km/time. Både i Dubai og i Finland er mulighetsstudier for slike transportløsninger godt i gang.

Rambøll og SINTEF er i dag involvert i arbeid med Virgin Hyperloop One i Finland. Sammen med representanter fra Virgin Hyperloop One, vil eksperter fra disse prosjektene være til stede for å dele sin innsikt.

Les mer her.


På kontorpulten: Rune Kavlie

På Prosjekt 2017 på Ullevaal fikk vi en hyggelig prat med Rune Kavlie fra Telenor.

Hva er det første du gjør når du kommer inn kontordøra? "Det er å brette opp skjorteermene, bokstavelig talt" sier han.  Det kan vi se at han har gjort i dag også. "Hilser på folk jeg treffer og tar meg en kaffe og går gjennom de siste e-postene".

Hva er det viktigste verktøyet på din kontorpult? "Ja, nå har vi ikke faste plasser i Telenor, men på den pulten som er min for dagen blir det nok PC og notatbok."

Hva bruker du mest av kommunikasjon i jobbhverdagen? "I Telenor blir det mye telefon kan du si", sier han med et smil.

Tenker du også prosjektbasert i fritiden? "Jeg tenker vel egentlig alltid prosjektbasert.  Ting blir enklere og mer strukturert da."

Kan du si noe om hva du gjør på fritiden? "Det blir mye sport. Liker godt å komme ut i frisk luft.  Glad i skog og fjell. Har aktive barn som gjør at fritiden blir aktiv med mye spennende ting på gang."