Forsker frem metoder for bedre prosjektledelse

I et unikt samarbeid mellom akademia og næringsliv forskes det frem ny kunnskap om prosjektledelse.

Resultatene deles med involverte aktører og brukes i undervisning og kursvirksomhet.

Store prosjekter, som f.eks. utbygging av flyplassen på Gardermoen, nasjonale veiutbygginger og planlegging og bygging av sykehusbygg, er avhengig av god ledelse og styring. Det krever en helhetlig tankegang og forståelse for folk, prosess og det uforutsigbare.

Les mer om hva NTNU Videre (videreutdanning og deltidsstudier) nettopp har publisert om Prosjekt Norge HER

 


Ny partner: Per Knudsen Arkitektkontor

Vi har gleden av å ønske Per Knudsen Arkitektkontor velkommen som partner.

PKA er et av de største arkitektkontorene nord for Dovre. I tillegg til mulighetsstudier og arealplanlegging har de lang erfaring med prosjektering og gjennomføring av mange typer bygg, i alle faser, med et sterkt fokus på  miljø- og ressursvennlig prosjektering.

 

 

 


Ny partner: Asplan Viak

Prosjekt Norge har den store glede å ønske Asplan Viak velkommen som partner.

Asplan Viak innehar kompetanse innen alle fasene av et prosjekt, og kan bistå i de ulike prosjektfasene basert på en helhetstanke. De har fokus på tverrfaglighet og spisskompetanse.  Med erfaring fra et vidt spekter av områder som bl.a.  arkitektur, bygg og anlegg, energi og miljø, samferdsel,  samfunnsplanlegging og analyse, tekniske installasjoner, og vann- og miljøteknikk vil de passe godt inn i partnermassen i Prosjekt Norge, og vi gleder oss til et fruktbart samarbeid fremover.

 

 

 


Energiklyngen - møte avholdt på BI i Nydalen

Arrangementet ble gjennomført med innlegg fra Equinor, Gassco, Subsea 7, Aker Solutions og BI. I tillegg var representaner fra BKK, Energi Norge og NTE representert.

Det ble et fruktbart møte og en rekke med FoU-behov ble identifisert;

 • Eierstyring i det digitale rom
 • Kartlegging av modenhets- og ferdighetsnivå innen prosjektgjennomføring
 • Hvordan kan fremtidens prosjektmodeller og prosjektkompetanse støtte optimal ressursforvaltning
 • Nye byggemetoder og investeringsmodeller som følge v klimatiltakene
 • Kompensasjonsmodeller inn mot digitalisering
 • Ressursstyring
 • «Digitaliseringselefanten»

Et interimsstyre for klyngen bestående av representanter fra Equinor, Gassco, Aker BP, NTE og Sweco er etablert. Det første møtet for styret vil avholdes så snart som mulig i 2019.  Videre er det planlagt klyngemøter i april og oktober.

 


Nyttige lean informasjonshefter – vær så god!

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, (nå Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved UiB) er tegnet av Snøhetta og ble offisielt åpnet 11 oktober 2017. Det nye bygget med sin funksjon og arkitektur gir et særpreget bidrag til bydelen Møllendal. Bygget har et areal på 1.800 kvm og inkluderer en stor prosjekthall i tillegg til 32 verksteder og 34 atelier, malersal, studioer, forelesnings-saler og prosjektrom.

Byggherre var Statsbygg og prosjektet var nominert til Prosjekt Norges pris «Årets Prosjekt» i 2018.

I forbindelse med prosjektet har Statsbygg og KHiB team produsert 5 nyttige rapporter/infohefter som dokumenterer erfaringer og god praksis fra prosjektet.

Vi har nå fått tillatelse fra byggherren til å gjøre disse info-heftene tilgengelige for interesserte. Du kan laste ned de enkelte heftene her:

# 1 – Lean bygging

#2 – Systematisk ferdigstillelse

# 3 – Lean strategi

# 4 – Lean prosjektering

# 5 – BIM@KHiB

 

(Forsidebilde: Statsbygg v/Hans Thomas Holm)

Seminar om evalueringen av T2 på Oslo lufthavn Gardermoen avholdt

T2-utbyggingen var ekstra utfordrende med samtidig utbygging og drift på en lufthavn som opererte tett oppunder sitt kapasitetstak.

Avinor engasjerte i 2017 SINTEF, NTNU og WSP til å evaluere T2-prosjektet for å identifisere sentrale læringspunkter og gjøre disse tilgjengelige. Hovedspørsmålene var:

 • Hva er grunnene til at de lykkes?
 • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene?

Erfaringer fra gjennomføringen ble presentert av Avinor, ÅF Advansia og GK.

Evalueringsteamet (v/Jan Alexander Langlo) presenterte læringspunkter og andre funn fra evalueringen.

Ole Jonny Klakegg ledet paneldebatten.

Vi takker alle innledere som delte sine erfaringer og engasjerte deltakere som bidro til at dette ble et vellykket seminar.

Innleggene (i pdf) kan du laste ned HER.

 

 

 

 

 


Benchmarking av prosjekter i Statnett ved fremtidens prosjektledere

Tor Sporsem (t.v) og Asle Ødven (t.h) på Statnetts kontor i Trondheim

Tor Sporsem (26) og Asle Ødven (24) tar en mastergrad i prosjektledelse ved NTNU, og allerede før endt utdanning bidrar de i Statnetts forbedringsarbeid. De jobber med benchmarking av Statnetts nettutbyggingsprosjekter med bruk av prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10.

- Det er utfordrende å bistå prosjektteam som har mye erfaring når vi selv er ganske ferske. Men den rykende ferske teorien fra skolen gjør at vi er på bølgelengde og kan bidra med nye perspektiver, sier en engasjert Asle. Muligheten vi får i Statnett til å måle prosjekter og arbeide frem forbedringstiltak er helt unik, vi får innblikk i den verdenen vi leser om på skolen og mulighet til å utnytte vår kompetanse.

 EN PIONER

Statnett er en av pionerne i implementeringen av CII 10-10 for benchmarking i samarbeid med Prosjekt Norge. Siden 2016 er det målt 45 faser i 29 prosjekter. Målingen gjennomføres som en spørreundersøkelse og sendes til en sentral database. En generert rapport kommer i retur og presenteres for prosjektet som er målt. En fasilitator hjelper prosjektteamet som er målt til å identifisere suksesshistorier og forbedringstiltak. Dataene arkiveres og kan aggregeres til porteføljenivå for å gi et bilde av virkeligheten på tvers av alle prosjekter. De to studentene har ansvar for hele prosessen, med en mentor som følger opp når det trengs. I tillegg holdes det brukermøter blant Prosjekt Norges partnere for å utveksle erfaringer med bruk av verktøyet og prosessen.

POSITIVE TIL MÅLING

- Å bli målt kan være skummelt og utfordrende, noe som gjør det viktig å snakke om hensikten med målingene. Vi opplever at prosjektteamene kan være skeptiske i begynnelsen, men utover i prosessen syns mange det er givende og engasjerer seg, forteller Tor. Mange team forteller at de lærer mye og ønsker seg flere målinger. Det kan bli hektisk til tider å få målt alle som ønsker det, sier Tor med et stort smil om munnen.

STORT POTENSIALE I MÅLINGENE

Tor og Asle skriver også prosjektoppgave for Statnett hvor målingene fra CII 10-10 utgjør det kvantitative datagrunnlaget. Målet er å vise det store potensialet som ligger i dataen. De undersøker om kommunikasjonen i prosjektteamene fremmer læring, og hva som påvirker måten vi kommuniserer på i prosjektorganisasjonen. Intervjuer av teammedlemmer gjennomføres i skrivende stund få å underbygge målingene.

- Vi håper at både vi og Statnett vil lære noe nytt når rapporten leveres, avslutter Asle.CoP Prosjektstyring - møte nr 3/18

 COP-prosjektstyring hadde sitt tredje møte på T-2 kontoret på Gardermoen. Gjennom presentasjonsrunden kom det fram at deltakerne i COP-en representerer bedrifter som står for en betydelig del den samlede årsomsetningen i prosjekter i Norge på 550 milliarder, og som sådan har stor tyngde.

Peter Moberg holdt innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer. Runar Botten holdt innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering. Det var 14 interesserte deltakere, og tiden gikk som vanlig fort.

 Neste samling blir 1. kvartal 2019. Tema er foreløpig tenkt i retning standardisering av prosjektplanlegging og ILAP (Integrated Life cycle Asset Planning).


Seminar om omstrukturering av fylkesveiene avholdt

Følgende oppgaveoverføringer er foreslått overført til fylkeskommunen:
Regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå

Dette skal tre i kraft fra 2020, eventuelt 2021.

Prosjekt Norge arrangerte et seminar for å diskutere  hvilke utfordringer og muligheter dette vil by på for de involverte, som bl.a.

 • Å overføre kompetanse som er bygget opp.
 • Finnes det  utviklingspotensiale i å utfordre eksisterende faglig kultur og tradisjon?

Professor Bjørn Andersen fra Prosjekt Norge åpnet seminaret og videre fikk vi innlegg fra

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, SVV
 • Adm. dir. Kurt Opseth, Mesta
 • Konserndirektør Lars Erik Lund, Veidekke
 • Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder Fylkeskommune
 • Professor Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge/NTNU

Det ble diskusjoner ut fra innledningene og faglige innspill. Viktige momenter som fremkom i diskusjonen var:

 • Det er flere bekymringer knyttet til reformen:
  • Det ble uttrykt noe frykt for at det blir mangel på riktig kompetanse, både hos SVV og fylkeskommunene, der det kan bli krevende å få bemannet opp fylkeskommunene
  • Det er også en frykt for at reformen blir fordyrende, med flere og mindre prosjekter med mer administrasjon og større behov for maskinpark
  • Leverandørene ser en fare for at vei-markedet fragmenteres, med stor variasjon i standarder og kontraktsformer, som kan gjøre det mindre attraktivt å levere til markedet
 • Samtidig ser fylkeskommunene potensial i bedre samordning av samferdselsområdet
 • Generelt ser man størst utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av veiene, ikke nybygging, da driftssiden er mindre attraktiv for leverandører generelt og rekruttering av unge til bransjen
 • Det må tas et felles ansvar for å rekruttere og håndtere lærlinger
 • Det blir viktig at alle aktørene “er med rundt bordet” når praktisk implementering av reformen diskuteres
 • Det var enighet om at det er behov for en arena der kunnskap og erfaringer kan deles mellom SVV, fylkeskommunene, leverandørene og utdanningsinstitusjonene. Prosjekt Norge tar gjerne rollen med å koordinere en slik arena.

Innleggene fra de enkelte finner du HER.


Netlipse for første gang i Norge

Her diskuteres kontrakts-strategier for infrastrukturprosjekter til hundrevis av milliarder.  Representanter fra 13 europeiske land delte erfaringer om modeller og metoder for initiering og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter.

 


CoP Prosjektstyring 3/18 - 6. desember

Møtet gjennomføres 6. desember 1200-1500 hos Avinor på Oslo lufthavn, T2-kontoret.

Tore Aalberg har som vanlig innledning.

Runar Botten vil holde innlegg om planlegging av utbyggingsprosjekter i Avinor, inkludert hvorledes Avinor bruker web-rapportering på framdrift fra entreprenører.

Peter Moberg vil holde innlegg om Avinor Flysikring sitt prosjektrammeverk med fokus på planlegging, rapportering, revisjoner, usikkerhet og robuste planer (SRA og UA). Peter vil også ta oss med på en demonstrasjon av Remote Towers i Flysikring sitt demorom i samme bygning.

 

Er du interessert høre mer om denne COP-en, ta kontakt med Anne Live Vaagaasar.

 


Bli med i nettverk for effektive og feilfrie prosjekter - FERDIG - 20. november

Dagens prosjekter er ganske sikkert mer komplekse enn gårsdagens enten man arbeider med bygg, anlegg, olje & gass, IT eller andre bransjer.

På vegne av Omega, Prosjekt Norge, SINTEF og NTNU inviteres det derfor til den felles kunnskaps-arenaen FERDIG!, et sted for erfaringsutveksling, læring og utvikling av forskningsprosjekter innenfor temaet systematisk ferdigstillelse.

Nysgjerrig?

Det avholdes informasjonsmøte om FERDIG! hos SINTEF Byggforsk 20. november

Påmelding her.

Mer informasjon er tilgjengelig på disse nettsidene

og i invitasjonen her.


BAE-nytt: Nordisk samverkan

18 forskere fra alle nordiske land (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) deltok aktivt i workshop om «Procurement research in construction» sist mandag og tirsdag.

Procurement er i denne sammenhengen et vidt begrep som inkluderer deler av governance/eierstyring, anskaffelser/innkjøp og kontrahering/kontrakt. Formålet var å styrke det nordiske samarbeidet og utvikle potensielle nye FoU-initiativ. Det ble arbeidet konkret med tre ulike skisser som kan bli fremtidige søknader.

Workshopen ble støttet av BAE-programmet og inngår i arbeidet frem mot en SFI-søknad om digital og innovativ byggeprosess.


SpeedUp sluttkonferanse 6. november

Prosjektet SpeedUP avsluttes med en egen konferanse som finner sted i Oslo den 6. november. Konferansen er åpen for prosjektets deltakere og partnere, samt medlemmer av Prosjekt Norge.  Påmelding HER.

PROGRAM:

 • Hvilken nytte har vi hatt av dette prosjektet? v/Forsvaret
 • SpeedUP – rask reise fra start til slutt, v/Agnar Johansen, prosjektleder SpeedUP
 • Nytten av slike prosjekt v/Einar Michelsen OPAK
 • Konseptvalgutredning for skolebygg i Oslo – et bidrag til mer vellykkete prosjekter? v/Eli Tufto
 • Verdien av å jobbe sammen, v/Margit Hermundsgård
 • Raskt i riktig retning! v/Andreas Økland
 • Hva har vi lært? Bedriftspanel v/debattleder: Reidar Gjersvik
 • Avslutning v/Bjørn Andersen

 

Om prosjektet:

"SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017."

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena").

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne."

Kortere gjennomføringstid – SpeedUp

Mer om SpeedUp

 


Bygg.no: Prosjekt 2018 og mer effektive prosjektprosesser

7. november braker det løs på Ullevaal.  Jan-Henry Hansen i OPAK er årets konferansier.

Effektive prosjektprosesser og gevinstrealisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 7. november.

Les mer på bygg.no

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


Bransjeklynge Energi: Vi tar pulsen på prosjektfaget og deler de nyeste erfaringene

Bransjeklynge Energi, Scandic Byporten, Oslo 27.9.2018

HENSIKT MED SEMINARET
 • Dele erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer når det gjelder gjennomføringsmodeller for store investeringsprosjekter
 • Prosjekt Norge etablerer en bransjeklynge for energi, som skal fokusere på prosess og gjennomføring av investeringsprosjekter.
 • Seminaret er en åpen invitasjon til eksisterende og potensielle partnere i Prosjekt Norge til å bli med i den nye bransjeklyngen.
HVA ER BRANSJEKLYNE ENERGI?
 • En av tre bransjeklynger under Prosjekt Norge
 • Favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og –distributører, andre infrastruktureiere og utbyggere, samt produsenter innen fornybar energi og energiforbrukere.
 • Dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samt identifisere nye muligheter til å forbedre disse prosessene
  • Gjennomføre aktiviteter for kunnskapsdeling og læring
  • Initiere og gjennomføre forskningsprosjekter

 

 


OSCAR og Verdihjulet

Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende

OSCAR-prosjektet lanserer resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk.

Tidligfasen med sin kravspesifikasjon (input) er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs).

OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Utvikling av verdifulle bygg krever at man ser utover egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Man ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid.

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no.

 

Basert på innlegget i bygg.no "OSCAR-hjulet har begynt og rulle" av Svein Bjørberg i Multiconsult.

Prosjekt Norge er involvert i prosjektet for å bistå med spredning av resultatene. Se mer her.


KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april  hadde mål om produsere nye ideer til

nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare FOU-prosjekter.

Arbeidsgruppene deltok med stor engasjement og man valgte ut 5 idéer for videre oppfølging. Vi inviterer nå til diskusjon av første skritt på veien mot initiativ/prosjekt til følgende to:

-      VERKTØYKASSE FOR KVANTESPRANG

-      DELINGSØKONOMI I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET

Dette vil foregå i Oslo hos arkitektkontoret tegn_3 (Lilleakerveien 8, 0216 Oslo) den 29. august, henholdsvis kl 10:00-12:00 og 13:00-15:00.

Mer informasjon finner du her:

Kvantesprang

Delingsøkonomi

Påmelding i aktivitetskalenderen.


Partnerforum 2-18 den 23. august

Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo Lufthavn. Formiddagen vil være i regi av vår partner AVINOR, med bl.a. guidet tur og omvisning.

Ettermiddagsøkta vil i hovedsak bestå av et leverandørseminar med bl.a. følgende tema

 • Strategi rundt kontrakter og valg av leverandører
 • Konsekvenser for norske kontra utenlandske leverandører
 • Samfunnsnytten av investeringer

Partnerforumet er forbeholdt våre partnerbedrifter.

 


Veien til mer verdi

Prosjekt Norge og WSP gjennomførte et frokostmøte med tema Veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping.

Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, innledet frokostmøtet med et blikk på gjennomførings- og entreprisemodeller fra et teoretisk perspektiv. Disse har endret seg over tid, fra tidligere dominans av såkalte transaksjonsbaserte modeller og mot mer relasjonsbaserte modeller, der kontraktene endres fra utførelseskontrakter via totalkontrakter til alliansekontrakter. En utfordring med denne utviklingen er at der det finnes standardkontrakter for de tradisjonelle formene, er ikke dette tilfelle for de relasjonsbaserte, som normalt er flerpartskontrakter. Her har man tydd til IKT-kontrakter, IPD, australsk/finsk alliansemodell, danne AS, osv., men fortsatt er det uløste spørsmål i denne typen kontrakter. En spennende utvikling er Construction Industry Institute sine tanker om "OS 2.0", med crowd-funding, digital plattform, integratorrolle, delingsøkonomi, osv. Da rokker vi ved "grunnfjellet"; business blir ikke å telle timer/ressurser, men skape verdi på en ny måte. Forretningsmodellen endrer seg!

Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS, snakket om byggherrens behov og forventninger. Han redegjorde for arbeidet til Fosenbrua AS, der fokus nå er på finansieringsevnen for et slikt prosjekt. I tråd med Klakeggs påstand om at forretningsmodellene endrer seg er utfordringen for lokale initiativ som dette å få til en modell der man klarer å bære og nedbetale investeringen. Her støter man på flere utfordringer, knyttet til nedbetalingstid for bompenger (Norge 15-20 år vs. ellers 30-50 år), MVA-regler for privat finansiering, bymiljøavtale om nullvekst i persontrafikken, osv. I tilfellet med Fosenbrua er det fylkeskommunal politisk vilje til å tenke nytt, f.eks. funksjonsbeskrivelser, selvfinansierende prosjekter, OPS, osv. Dette kan tilføre stor verdi til regioner som ellers ikke når frem/tar veldig lang tid før ren offentlig utbygging skjer. Det gir også rom for lokal innovasjon og utvikling samt sysselsetting, og dette fordrer tidlig involvering av leverandører, som igjen utfordrer tradisjonelle gjennomførings- og kontraktsmodeller.

Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska, la fram entreprenørens muligheter og forventninger, hovedspørsmål var “hvordan optimalisere prosjektet i stedet for å suboptimalisere for aktørene?”. Skanska har en Byggstrategi 2020, med fokus på å skape verdi for kundene, gi økt forutsigbarhet, fremme samarbeidsmodeller som senker konfliktnivået, osv. Denne er omsatt i en  overordnet standard Skanska prosjektmodell, som igjen er brutt ned til seks ulike gjennomføringsmodeller avhengig av hvor tidlig Skanska involveres i prosjektet og hvor stort ansvar selskapet tar; fra OPS (favner flest faser) til klassiske entrepriser (ren bygging). Den siste er nesten ikke i bruk lenger, Skanska ønsket prosjekter der leverandøren involveres tidlig. Selve kontrakten "blir som den blir" og er egentlig undeordnet, dersom man får til samspillet i starten.

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Nye Veier snakket om "Slik Nye Veier ser det”. Deres oppdrag er å bygge etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har to store prosjekter på E6 i Trøndelag. Her har man økt verdien dramatisk ved å forenkle, øke hastigheten, osv. Vatnan ser at BA-produktiviteten utvilsomt går ned, men folk fortsetter å jobbe som før, med massevis av rettssaker fordi alle blir tapere etter å ha optimalisert for seg selv. Han har erfaring med såkalt IPD (Integrated Project Delivery) fra sykehuset i Tønsberg. Nye Veier eksperimenterer med flere nye løsninger, som BVP (Best Value Procurement), VDC (Virtual Design and Construction) og på E6 Melhus landets første IPL-kontrakt i anlegg (Intergrert ProsjektLeveranse). Denne bygger på maler fra USA og Finland og er en 3-parts kontrakt med delt økonomisk risiko. Ved disse grepene er samfunnsøkonomisk nytte for prosjektet økt med på ca. 14 mrd. kroner.

Fellesnevneren for alle innleggene er at modellene for hvordan prosjekter utvikles, finansieres, gjennomføres, kontraheres og avtalefestes er i endring. BAE-næringen har i lang tid vært preget av et høyt konfliktnivå, men de siste årene er det tatt flere grep for å endre rammebetingelsene for samarbeidet mellom aktørene. Dette arbeidet er på langt nær fullført, men kanskje kan vi håpe på en fremtid med mer konstruktivt samspill og færre konflikter.

Oppsummering av WSP.

3-årig postdoktorstilling innen digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen

Digitalisering står høyt på den strategiske agendaen i byggenæringen, og regnes som en av de viktigste virkemidlene for å bedre produktivitetsutviklingen i næringen. Digitalisering er mer enn et verktøy og krever derfor en helhetlig tilnærming. Dette er spesielt viktig i en næring der mange aktører må samhandle for å få til effektiv produksjon. Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, er det ledig en 3-årig postdoktorstilling, som skal fokusere på digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen.

Stillingen vil være knyttet til forskningsprosjektet DigiBuild, som er et BIA-prosjekt (Brukerstyrt Innovasjonsarena) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Backegruppen, som er en av Norges største entreprenørselskaper. I tillegg består konsortiet av Lean Communications og SINTEF Digital, i tillegg til Handelshøyskolen BI. Prosjektet har følgende overordnede målsetning:

 Å utvikle et helhetlig konsept og en industriell dataplattform for en heldigital byggeprosess, som tar hensyn til både den teknologiske og organisatoriske siden, heretter kalt DigiBuild. Til sammen har det helhetlige konseptet for digital byggeprosess, inkludert en dataplattform, en egnet virksomhetsarkitektur og et opplæringsverktøy potensial til å føre til 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

Søknadsfrist 15.08.2018

Les hele annonseringen fra BI her

Lena Bygballe
mob: +47 46410469

 


Prosjektledelse på strak arm

Fedessa Daniel Baissa (27) har ikke fullført masteren sin i Project Management ved NTNU enda. Allikevel har han ansvaret for å lede prosjektet med utgangspunkt i neste generasjons energieffektiv CO2 og CNG-teknologi i sommer.

 

Fedessa Daniel Baissa

– Det er veldig utfordrende, men det er uten tvil den mest spennende jobben jeg har hatt så langt i livet, sier en engasjert Fedessa. Muligheten vi får her på TechnipFMC til å styre prosjektet selv er veldig unikt, det gir oss muligheten til å bruke kunnskapene vi har tilegnet og på skolen, i tillegg til å lære mer.

Selvstyrt mot grønn teknologi

Fedessa er en av ti studenter som har fått trainee-stilling hos TechnipFMC i sommer. De har fått ansvaret for å lage en løsning på hvordan man kan frakte CO2 ned i brønner i havbunnen, for så å frakte komprimert naturgass tilbake ved hjelp av en autonom tank.

TechnipFMC har rekruttert en forretningsutvikler, en media- og kommunikasjonsrådgiver, en systemingeniør, to mariningeniører, en kjemiingeniør og to prosjektingeniører, i tillegg til Fedessa selv som prosjektleder.

– Ikke nok med at det å utvikle denne teknologien er utfordrende i seg selv, men dette er et selvstyrt prosjekt. Det betyr at hver enkelt person har ansvaret for det ingeniørarbeidet som foretas. Mitt ansvar her er å planlegge arbeidet i tillegg til sørge for at teamet jobber godt sammen til tross for de forskjellige bakgrunnene.

Mellommenneskelige ferdigheter og bøker er en god kombo

Fra dag en har prosjektet blitt styrt ved hjelp av pensum og teorier fra Project Management masteren på NTNU. Imidlertid har ikke pensum vært løsningen på alle problemer.

– Skolen og pensum har forberedt meg på utfordringene som kommer, men noen ganger så må man se etter løsninger andre steder. For eksempel har mentoren min som har lang erfaring som prosjektleder i TechnipFMC gitt meg noen nyttige tips.

Fedessa sier at en god kombinasjon av pensum og mellommenneskelige ferdigheter har vært svært viktig for å løse de største utfordringene så langt.

– Alle mennesker er forskjellige, derfor er det også vanskelig å få alle til å jobbe optimalt sammen. Da handler det om å finne løsninger sammen. Dette har vært utfordrende til tider, men også lærerikt.

 

Gruppebilde: Fra venstre Kaja Lamvik, Camilla Kjølstad, Simen Norheim Pedersen, Alejandra Rueda, Fedessa Daniel Baissa, Anne Grete Stangeland, Joachim Ågotnes, Dhanushi Attanapola, Carita Gyldenskog Ranvik.

Innleggsforfatter: 
Simen Endregaard Ludvigsen

CoP Prosjektstyring

Det vær god stemning og godt oppmøte på det første møtet i CoP om Prosjektstyring som ble avholdt hos Statnett i Nydalen onsdag 13. juni.

Tema var utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Stein Heggen fra Banenor og Kristian Størseth fra Statnett presenterte hvordan de jobber med fremdriftsplanlegging, suksesskriterier og utfordringer knyttet til dette.

Neste møte blir hos Intersoft i september.


CoP Digital samhandling

CoP Digital samhandling trekkjer opp massevis av interessante problemstillingar og utfordringar. Fokuset på digitalisering i BAE-næringa har starta, men bygg og anlegg er ikkje klar for framtida enno.

 • Ulrika Staugaard: Prosjektet (byggeriet) vert målt på tid, kost og delvis kvalitet, men er dette det viktigaste?
 • Anett Andreassen: Måla til det digitale vegkartet krev heilt andre arbeidsformer – krev transformasjon – ikkje endring.
 • John Haddal Mork: Om 10 år er parametrisk design like vanleg som mobilen er i dag.

Les mer


Lean Byggeprosess-samling avholdt i Tromsø

CoP Lean Byggeprosess nr. 4 ble avholdt 6 juni i Tromsø, ved CONSTO og UNN.

UNN har vært byggherre for A-fløya, der lean er anvendt.  UNN har 10 års erfaring med bruk av lean i driften av sykehuset. Hege Andersen holdt innlegget "Kontinuerlig forbedring - fra stadige endringer til varige forbedringer"

CONSTO har også arbeidet i flere år med leanprinsipper.  Jens Solvang holdt innlegget "Involverende bygging i Consto".

Les mer her:

 

 

 


Digital planprosess

Eventverksted med Trondheim kommune, KS, Campus-programmet, Bygg21, DiBK, Kartverket m.fl gjekk av stabelen på Digs Open Space 29. mai.  Inspirasjonsforedrag frå representantar frå gründermiljøet ved WorkWork gav inspirasjon til nye tankar og engasjement. Samlinga hadde gode diskusjonar som resulterte i fem konkrete prosjektidear som vil bli utvikla til samarbeidsprosjekt i tida framover:

•       Datafangst og sikkerhet

•       Demoprosjekt for kunnskap

•       Medvirkning og endringsholdning

•       Demoprosjekt detaljplanprosess

•       Formidling av planinformasjon

Workshopen hadde sammenheng med arbeidet for å tilrettelegge for SFI søknad Digital og innovativ byggeprosess.


Nordisk samarbeid på området gjennomføringsmodellar for infrastrukturprosjekt

Fagmiljøa knytt til Prosjekt Norge og KTH sette seg stemne i Stockholm 22.-23. mai. Hensikta var å finne felles interesse og utfordringar som det gjev meining å studere på tvers av landa i Norden. Det var ikkje vanskelig å finne. Fagmiljøa har tett kopling mot infrastrukturbyggarane i dei respektive landa og identifiserte at det er stort tilfang av problemstillingar som er felles og som representerer store utfordringar i kvart land og på tvers. For å kome i gong med  meir systematisk arbeid vart konklusjonen i samlinga at vi startar med ei kartlegging av forskinga i dei nordiske landa. Dette vil hjelpe oss å konstatere kvar vi har styrkeområde kvar for oss og saman, grensesnitt mellom oss, og gap i den forskingsbaserte kunnskapen. Nye samlingar er planlagt, neste gong i Trondheim til hausten. Dato blir avklart seinare.