Æresmedlemmer Ingrid Dahl Hovland og Harald Lundqvist

Æresmedlemskap i Prosjekt Norge er en hedersbevisning som deles ut til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for det prosjektfaglige miljøet i Norge

Det er også et krav at denne innsatsen skal ha bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og den virksomheten som senteret står for.

Æresmedlemskap tildeles enkeltpersoner fra industri, forvaltning eller akademia som har vært en sentral ressurs i senterets aktiviteter over lengre tid. Videre skal kandidaten ha utmerket seg ved ekstraordinær innsats for å bygge et samlet, felles og sterkt norsk fagmiljø innen prosjektledelse.

Som alle vet har det vært mer eller mindre stillstand for fysiske samlinger de siste par årene.  På årets prosjektkonferanse Prosjekt 2022 hadde vi derfor gleden av å dele ut to priser til to verdige mottakere.

Vi gratulerer.  Vel fortjent!

(Enda har vi en framifrå kandidat til gode, som blir offentliggjort ved neste, beste anledning.)


KA Eierstyring og porteføljestyring med Veidekke 10. juni -22

Neal A. Nordahl, direktør for Veidekke Norge, Anlegg, holdt et glimrende innlegg rundt eierstyring og styringsgruppens betydning mot porteføljer i Virksomhetsområdet Anlegg.

Lenke til presentasjon:

Det belyste hvorfor eierstyring er blitt en sentral del av virksomhetsledelsen i Veidekke Anlegg, og basert på en nylig utarbeidet steg/port basert prosjektgjennomføringsmodell. Dette kommer til fulle frem i alle stegene/fasene i modellen. Imidlertid er vektleggingen av de tidlige stegene i prosjektutvikling ekstra gledelig. Det gir et forsterket fokus på kritisk vurdering av forespørsler fra kunde, og beslutning om å utarbeide tilbud, Bid/No Bid er basert konkurransestrategiske vurderinger og usikkerhetseksponering.

Prosjekteiers rolle ble fremhevet og knyttet til resultatansvar, i kombinasjon med behov for en styringsgruppe som kan understøtte prosjekteier i forbindelse med strategiske valg og prioriteringer. Det ble også fremhevet det kulturelle skiftet som har skjedd i Veidekke de senere årene, fra «Trend-drevet» til «Kompetansedrevet». Dette er grep som har redusert usikkerheten betydelig siden prioriterte prosjekter er grunnet i egne forutsetninger og kompetanser.

Porteføljevurdering knyttes opp mot hvilke seleksjonskriterier som er viktige, der også miljøperspektivene er introdusert med tilleggskrav.

Porteføljestyringen i Veidekke er basert på at hvert enkelt prosjekt i seg selv skal være sunne utfra lønnsomhet, kompetanse og bærekraft, og ikke velges utfra mer vage perspektiver som eksempelvis synergi mellom prosjektene. Synergiene får eventuelt bli en bonus, men ikke forutsetning for prioritering og valg av nye initiativ.

Veidekke Anlegg har med dette etablert en metodikk og praksis som har ført til en høynet profesjonalisering av eierstyring og porteføljestyring.

Stor takk til Neal Nordahl som velvillig stilte opp og delte sine erfaringer med partnere i Prosjekt Norge.


Neal A. Nordahl. Leder av forretningsområde Anlegg i Veidekke Infrastruktur siden 2020. Tidligere prosjektleder, senest på E6 Arnkvern- Moelv. Han har ledet Anlegg gjennom en snuoperasjon og har i dag en sunn og god prosjektportefølje.

Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring. Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.


Optimaltid-prosjektet presenterte nytt verktøy

Optimaltid-prosjektet har nådd sin «midtvegsmilepel». Metodeutviklingen har kommet frem til en konseptuell løsning for hvordan sikre rett kompetanse til rett oppgave til rett tid.

Basert på konseptet er et nettbasert verktøy utviklet. Det ble presentert og testet i en workshop hos Veidekke i Oslo 25. mai 22. Bildet viser en av testgruppene i arbeid.

Verktøyet viste seg å fungere som planlagt, men spørsmålene som kom under utprøvingen illustrerer også at enkelte aspekter ennå er umodne. Disse blir det jobbet videre med. Den endelige metoden og ferdig verktøy blir finpusset i løpet av året.

Optimaltid-prosjektet går nå inn i fase 2 som er fokusert på å dokumentere effekten av tidlig entreprenør-involvering. Dette medfører tettere samarbeid med partnerne for å samle data for analyse av de reelle effektene basert på reelle prosjekter med og uten tidlig involvering.

For meir informasjon – se Optimaltid-prosjektets egne nettsider.

Av: Ole Jonny Klakegg

Søknadsfrist 1. juni! Ledig stilling for deg som ønsker å bidra til å utvikle samspillet mellom aktørene i hele næringskjeden innen prosjektbaserte aktiviteter

Er du interessert i prosjekter, prosjektledelse og prosjektprosesser?

Ved Instiutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU er det ledig stilling som Prosjektleder for Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Det er en partnersammenslutning hvor alle statlige utbyggere, norske oljeselskaper, store konsulentselskaper, entreprenører, interesseorganisasjoner og åtte universiteter er partnere. Partnerne har en samlet utbyggingsportefølje på godt over 700 mrd. årlig. Prosjekt Norge bistår disse med å utvikle bedre prosjekteierskap, prosjektledelse og gode gjennomføringsprosesser i sine prosjekter.

De to hovedaktivitetene til Prosjekt Norge er forskning og faglig formidling innen prosjektfaget. Stillingen innbefatter å drive frem faglige utviklingstiltak sammen med partnerne og ulike forskermiljøer, administrativ ledelse og forvaltning av økonomien i senteret. Mer informasjon om Prosjekt Norge: https://www.prosjektnorge.no

Vi ser etter deg som har et ønske om å bidra til å utvikle samspillet mellom aktørene i hele næringskjeden innen prosjektbaserte aktiviteter.

Stillingen er lokalisert til NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon,  da dette er den formelle eieren av Prosjekt Norge.

Spørmsål om stillingen kan rettes til senterleder Bjørn Andersen.

Vi gleder oss til å treffe deg på årets prosjektkonferanse:


Hvordan skape verdi i komplekse byggeprosesser? "Prosjekteffekt podden"

Fikk du ikke med deg Astrid Renata van Veen og Bo Terje Kalsaas  i vår serie Populærformidling av forskning i mars?  Fortvil ikke.  Nyinnspilt podcast i samarbeid med Alexander Strand i Prosjekteffekt-podden er tilgjengelig nå.

Professor emeritus Bo Terje Kalsås fra UiA er gjestevert og sivilarkitekt Astrid Renata van Veen fra Snøhetta er gjesteforeleser. I samtalen snakker de om hvordan en erfaren sivilarkitekt tenker og jobber for å skape verdier i komplekse byggeprosesser. Vi blir også litt nærmere kjent med de to.

Bo Terje har de siste årene forsket med stor interesse på prosjekteringsprosesser og gjennomføringsmodeller, og er opptatt av bl.a. begreper som læring, kompleksitet, samspill og samhandling, verdiskaping og prosjektering til kost. Han har bidratt og vært forfatter på en rekke bøker, der den siste er Lean Construction fra 2017. Han er nå med i forfatterteamet som skriver bok om prosjekteringsledelse, sammen med Astrid og flere.

Astrid sin lederfilosofi er solid forankret i interesse for menneskelige ressurser; hun er en utmerket relasjonsbygger og evner å optimalisere den enkeltes erfaring og ekspertise til profesjonell samhandling for prosjektets beste. Hennes prosjekter kjennetegnes ved et samarbeidsklima som åpner for mangfoldighet, tar i bruk riktig spenn av verktøy og framelsker kunnskap i kombinasjon med en god porsjon raushet og dyp respekt for profesjonene.

 

 


Prosjekteffekt er en platform levert av T-2 Prosjekt Vest AS. Prosjekteffekt er et tiltak for refleksjon, erfaringsdeling og læring om prosess og ledelse i prosjekter. Laget av prosjektfolk for prosjektfolk.

Pst…   Snart siste frist til å få med seg Årets Prosjektkonferanse


KA SIP – Håndtering av usikkerhet i styring av ulykkesrisiko i BA-næringen 18. mai-22

KA SIP – Håndtering av usikkerhet i styring av ulykkesrisiko i BA-næringen

I ISO31000 risikostyring defineres risiko som virkning av usikkerhet knyttet til mål.

Petroleumstilsynet definerer at med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet. I helsemyndighetenes risikovurderinger under pandemien er det identifisert og kommunisert usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget vurderingene er basert på. Det er en pågående trend med tilnærminger til identifisering, visualisering og håndtering av usikkerhet i risikostyring i andre næringer. I denne møtet i KA SIP stilte  vi spørsmålet om slike tilnærminger også bør tas i bruk i BA-næringen.

Eirik Alberechtsen leder KA Sikkerhet i BA.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.


Ny vegutviklingskontrakt - Byggindustrien /722

Statens vegvesen har testet en ny veiutviklingskontrakt der entreprenør har sittet i førersetet for reguleringsarbeidet og beskriver det som en suksess.

Les innlegget fra "Vei og anlegg 2022" i Byggindustrien 7/22