BA-bransjen i utakt?

BAE-næringen består av mange aktører med til dels motstridende interesser. Verdiskapingen skjer gjennom prosjektorganisering, og det er fragmentering mellom både fag og faser i byggeprosessen.

"Fagspesialister samarbeider gjennom transaksjonsbaserte kontrakter, og varierende samarbeidskonstellasjoner gjør at kompetanseoverføringen bremses. Det er nettopp disse integrasjonsutfordringene som gjør at vi ser lite effekt av innovasjon i organisasjon og prosess, mener Klakegg.

Han mener nøkkelen ligger i å tenke prosess og hvordan vi kan endre måten vi samarbeider på. Her står forskning på hvordan man håndterer informasjonsflyten, og ikke minst kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene og næringen, særlig sentralt."

Les hele innlegget på hjemmesiden til Construction City.

 


Porteføljestyring - innovasjonskultur og innovasjonsprosjekter

Temaet porteføljestyring og innovasjonskultur traff midt i blinken og det var god oppslutning med i overkant av 40 påmeldte fra ulike bransjer, offentlig og privat sektor

  • Innledningen ved Jon Lereim identifiserte innovasjon inn i prosjektterminologien og porteføljestyringen, der innovasjon er realisering av verdiene til ideer, ikke bare ideer isolert.
  • Hoa Le Nguyen fra BI presenterte Scaleup-modeller, en kritisk del av verdiskapning og realisering der ulike finansierings- og samarbeidsmodeller er avgjørende.
  • Erik Dammen fra Marstrand AS presenterte viktige refleksjoner rundt eierstyring av innovasjonsprosjekter.

Inntrykket fra møtet var at tematikken var relevant for mange og på tvers av bransjer, der både strukturelle og kulturelle perspektiver må inkluderes for å skape vellykket porteføljestyring og dynamisk virksomhetsstyring.

Det ble påpekt at Prosjekt Norge må sikre at KunnskapsArenaene Porteføljestyring, Eierstyring, Gevinstrealisering samt Høyt Presterende Team sees integrert og helhetlig, noe vi kan bekrefte vil bli ivaretatt.


Samling for stipendiater som har tema relatert til prosjektledelse

Prosjekt Norge ønsker å tilby stipendiater som har avhandlingstema tilknyttet prosjektledelse nyttige samlinger for informasjon, erfaringsdeling og ikke minst gjensidig inspirasjon.   

Professorene Nils Olsson og Agnar Johansen vil lede samlingene og den første vil bli arrangert via Zoom i løpet av oktober.

Vi vil deler erfaringer mellom PhD-studenter som jobber med prosjektrelaterte tema. Vi ønsker å gjennomføre noen slike samlinger for å diskutere team som metoder, teoretisk grunnlag og digitalisering.

Er dette interessant, ta kontakt og stem på aktuelle tidspunkt i Doodle: https://doodle.com/poll/xkk4s8v3v55pywck.  Svarfrist: 20.09.

 


Motsetninger mellom læring og ytelse i prosjekter?

Gjør vi de samme feilene om og om igjen? Er det tid og rom for læring i prosjekter?

 

Bassam Hussein, førsteamanuensis ved NTNU/MTP,  er forfatteren av den nylig utgitte: «Let’s Really Learn from Projects» Målsetningen med boka er å utforske forutsetninger for prosjektlæring i prosjektbaserte organisasjoner.

 

Boka kombinerer en litteraturstudie og resultatene av en longitudinell (langsgående) case-studie fra olje- og gassektoren – Ivar Aasen-prosjektet. Gjennom boka får leserne en grundig gjennomgang av tidligere forskning om prosjektlæring i en strukturert og praktisk tilnærming.

 

Forfatteren utforsker det sirkulære forholdet mellom læring og ytelse i prosjekter og identifiserer midlene og holdningene som kreves for å støtte dette sirkulære forholdet både innenfor prosjekter og mellom prosjekter. Boka utforsker også det institusjonaliserte lærings-nivået i prosjektbaserte organisasjoner og presenterer en detaljert prosess for kartlegging av lessons-learned fra prosjekter.

 

De empiriske funnene er hentet fra longitudinell-case-studien og gir nyttig innsikt om læring i et komplekst og krevende miljø preget av kontinuerlige endringer, ekstremt tidspress, et mangfold av interessenter, enorm økonomisk innvirkning og markedsusikkerhet.


Høyt presterende team. Første arbeidsmøte 8 september

F.v.: Erik Aursnes Dammen, Lars Kristian Hunn, Morten Aaagaard.  Alle fra Marstrand.

Strukturer er viktige, men det er menneskene det kommer an på! Riktig sammensetting og utvikling av teamet er en avgjørende suksessfaktor.

 

Dette utviklingsprogrammet skal samle og dele kunnskap om premissene for å kunne bygge og vedlikeholde et høyt presterende team i prosjekter.

 

Deltakerne representerer et bredt utvalg av verdikjeden i bygg og anlegg og dekker både privat og offentlig sektor. De har det til felles at ser at det er menneskene i prosjektene det kommer an på. Strukturene som etableres i form av gjennomføringsmodeller, kontrakter, organisasjonsstrukturer og systemer legger ulike rammer for teamene. Derfor er utfordringene mange og ulike når teamet skal settes sammen og utvikles i ulike situasjoner.

 

Uansett situasjon ønsker vi å ha høyt presterende team. Derfor må vi ha mer kunnskap om dette.

  • Hvordan settes gode team sammen av ulike individer?
  • Hvordan kontraheres gode team til prosjektet?
  • Hvordan vedlikeholdes og videreutvikles et godt team i løpet av prosjektet?
  • Hvordan påvirker rammene og strukturene vi definerer teamets prestasjon?

Prosjektet skal levere en digital veileder gjennom Prosjekt Norge.

Første arbeidsmøte ble gjennomført tirsdag 8. september på Ulven hos Construction City. Det markerte for mange av deltakerne et kjærkomment møte med kolleger fra andre virksomheter og den første skikkelige fysiske samlingen på lenge (innenfor Covid-19 retningslinjer selvsagt). Engasjementet var som ventet stort og utveksling av synspunkter og erfaringer ga et godt utgangspunkt for videre arbeid.


Hva kan vi lære av et prosjekt som i all hovedsak gikk meget bra?

Tradisjonelt gjør man etter-evalueringer for å finne ut hvorfor prosjekter ikke gikk som planlagt. Avinor tok i forbindelse med evalueringen av T2 -utbyggingen ved Oslo Lufthavn utført av NTNU, SINTEF og WSP Norge, initiativet til en mer hyggelig innfallsvinkel, nemlig «hva kan vi lære av et prosjekt som i all hovedsak gikk meget bra?».

Om T2-prosjektet

T2-prosjektet er et av Norges største landbaserte prosjekter. Formålet var å utvide kapasiteten ved flyplassen, bedre servicetilbudet og reiseopplevelsen og å styrke lufthavnens posisjon som knutepunkt for resten av Norge. Prosjektet var krevende da det ble gjennomført i tilknytning til en flyplass som var i full operativ drift. Dette gjorde at kompleksiteten og usikkerheten i prosjektet økte voldsomt. Oslo Lufthavn beskriver seg selv som en «kompakt flyplass» med korte gangavstander, og T2-prosjektet har styrket denne profilen. Prosjektet har økt flyplassens kapasitet fra ca. 23 til 32,5 millioner passasjerer per år. Kostnadsrammen på ca.14 mrd. kr (eks.mva.) gjør at dette blir klassifisert som et megaprosjekt.

Beste praksis

Dette positivt ladede utgangspunktet endret perspektivet og ga et sterkt fokus på de gode løsningene, noe som resulterte i utallige eksempler på beste praksis. Avinor ønsket å la erfaringene fra prosessen komme så mange som mulig til gode, og prosjektet brukes nå aktivt som case ved NTNUs etter- og videreutdanningskurs i prosjektledelse, hvor mantraet «Det er enklere å gjenta en god prestasjon enn å forbedre en som er dårlig!» er utgangspunktet.

 

Les hele innlegget i viderebloggen.no


Free CII webinar 16 September: Use I2PD to Plan and Execute Projects during COVID-19

 

When: September 16, 11:00 a.m. to Noon Central

 

I2PD – A Means to Plan and Execute Capital Projects as Part of COVID-19 Economic Response

Time is of the essence to relaunch the global economy, and I2PD is ideal for rapid planning and execution

COVID-19 has had a great impact on the world’s economy in addition to the health impacts. As governments and business look to recover from the severe economic impact and job losses caused by the pandemic, they will turn to capital improvement projects, which offer a viable solution to stimulate the economy, increase employment, and allow for future growth.

Industrial Integrated Project Delivery, or I2PD, is a project delivery method that uses high levels of collaboration and integration in the development, design, and construction phases of an industrial project. Research has shown that highly integrated projects can be delivered with faster processing times. Significantly faster delivery times paired with improved quality allow projects to swiftly advance through the development and design phases to the construction phase without compromising the quality of the project and allowing more certainty in the achievement of business objectives.

This webinar will present I2PD as a project delivery method and explain why it is a good candidate to be used to swiftly plan and execute capital projects to aid in relaunching the global economy after COVID-19.

 

Complete info and registration


Samarbeidet mellom Prosjekt Norge og Construction Industry Institute (CII)

Det er kanskje ikke like godt kjent blant våre partnere, men Prosjekt Norge har siden 2014 hatt et formalisert samarbeid med CII, et senter som på mange måter er nokså likt Prosjekt Norge, tilknyttet University of Texas, Austin. Samarbeidet gir partnerne i begge sentra anledning til å delta i arrangementer i regi av de respektive sentra, deltakelse i forskningsprosjekter, rabatt på publikasjoner, osv.

 

CII gjennomfører til enhver tid et antall forskningsprosjekter innenfor områder som er svært relevant for tema vi er opptatt av også i Norge. Enten i forbindelse med disse forskningsprosjektene eller som uavhengige arrangementer avholder CII jevnlig webinarer (både til vanlig og spesielt nå som resultat av corona). Disse finner gjerne sted på ettermiddagen norsk tid og vi minner igjen om at ansatte hos våre partnere har anledning til å delta i disse.

Vi har så langt ikke markedsført disse aktivt, men vil fremover annonsere webinarene på våre nettsider. Ser vi at dette gir norsk deltakelse i webinarene vil vi fortsette med dette.

 


Partnerforum 3. september -20 "Prosjekter med krevende interessentbilde"

En fullstappet "sal" med rundt 45 deltakere var samlet den 3.9. i Teams, som erstatning for planlagt fysisk samling. 

Senterleder Bjørn Andersen holdt et innlegg om forskning som senteret har vært involvert i gjennom 25 år.  Mye av dette er nå vanlig praksis i prosjektsammenheng.

 

Dagens hovedtema var "Prosjekter med krevende interessentbilde" ble belyst fra 3 forskjellige prosjekter:

Kraftledningsprosjekter i bynære områder, ved Siri Revelsby, prosjektleder Hamang-Bærum-Smestad, Statnett

Nytt regjeringskvartal, inkl. Y-blokka, ved Knut Jørgensen, prosjektdirektør Nytt Regjeringskvartal, Statsbygg

Erfaringer fra Norges første forsøk med interkommunal kommunedelplan, Nye veiers E18 Dørdal – Grimstad ved Lone Sletbakk Ramstad, forskningsleder, SINTEF Digital

 

Tusen takk til alle som deltok og en spesiell tak til Siri Revelsby, Knut Jørgensen og Lone Sletbakk Ramstad for gode og interessante innlegg!

Opptak av de faglige innleggene vil bli gjort tilgjengelig.