SpeedUp sluttkonferanse 6. november

Prosjektet SpeedUP avsluttes med en egen konferanse som finner sted i Oslo den 6. november. Konferansen er åpen for prosjektets deltakere og partnere, samt medlemmer av Prosjekt Norge.

AGENDA

 • Hvilken nytte har vi hatt av dette prosjektet? v/Forsvaret
 • SpeedUP – rask reise fra start til slutt, v/Agnar Johansen, prosjektleder SpeedUP
 • Konseptvalgutredning for skolebygg i Oslo – et bidrag til mer vellykkete prosjekter? v/Eli Tuft
 • Verdien av å jobbe sammen, v/Margit Hermundsgård
 • Raskt i riktig retning! v/Andreas Økland
 • Hva har vi lært? Bedriftspanel v/debattleder: Reidar Gjersvik

 

Om prosjektet:

"SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017."

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena").

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne."

Kortere gjennomføringstid – SpeedUp

Mer om SpeedUp

 


Bygg.no: Prosjekt 2018 og mer effektive prosjektprosesser

7. november braker det løs på Ullevaal.  Jan-Henry Hansen i OPAK er årets konferansier.

Effektive prosjektprosesser og gevinstrealisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 7. november.

Les mer på bygg.no

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


Bransjeklynge Energi: Vi tar pulsen på prosjektfaget og deler de nyeste erfaringene

Bransjeklynge Energi, Scandic Byporten, Oslo 27.9.2018

HENSIKT MED SEMINARET
 • Dele erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer når det gjelder gjennomføringsmodeller for store investeringsprosjekter
 • Prosjekt Norge etablerer en bransjeklynge for energi, som skal fokusere på prosess og gjennomføring av investeringsprosjekter.
 • Seminaret er en åpen invitasjon til eksisterende og potensielle partnere i Prosjekt Norge til å bli med i den nye bransjeklyngen.
HVA ER BRANSJEKLYNE ENERGI?
 • En av tre bransjeklynger under Prosjekt Norge
 • Favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og –distributører, andre infrastruktureiere og utbyggere, samt produsenter innen fornybar energi og energiforbrukere.
 • Dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samt identifisere nye muligheter til å forbedre disse prosessene
  • Gjennomføre aktiviteter for kunnskapsdeling og læring
  • Initiere og gjennomføre forskningsprosjekter

 

 


OSCAR og Verdihjulet

Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende

OSCAR-prosjektet lanserer resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk.

Tidligfasen med sin kravspesifikasjon (input) er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs).

OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Utvikling av verdifulle bygg krever at man ser utover egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Man ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid.

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no.

 

Basert på innlegget i bygg.no "OSCAR-hjulet har begynt og rulle" av Svein Bjørberg i Multiconsult.

Prosjekt Norge er involvert i prosjektet for å bistå med spredning av resultatene. Se mer her.


KVANTESPRANG OG DELINGSØKONOMI 29. august

Idéverkstedet som ble avholdt 25. april  hadde mål om produsere nye ideer til

nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare FOU-prosjekter.

Arbeidsgruppene deltok med stor engasjement og man valgte ut 5 idéer for videre oppfølging. Vi inviterer nå til diskusjon av første skritt på veien mot initiativ/prosjekt til følgende to:

-      VERKTØYKASSE FOR KVANTESPRANG

-      DELINGSØKONOMI I PROSJEKTBASERT VIRKSOMHET

Dette vil foregå i Oslo hos arkitektkontoret tegn_3 (Lilleakerveien 8, 0216 Oslo) den 29. august, henholdsvis kl 10:00-12:00 og 13:00-15:00.

Mer informasjon finner du her:

Kvantesprang

Delingsøkonomi

Påmelding i aktivitetskalenderen.


Partnerforum 2-18 den 23. august

Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo Lufthavn. Formiddagen vil være i regi av vår partner AVINOR, med bl.a. guidet tur og omvisning.

Ettermiddagsøkta vil i hovedsak bestå av et leverandørseminar med bl.a. følgende tema

 • Strategi rundt kontrakter og valg av leverandører
 • Konsekvenser for norske kontra utenlandske leverandører
 • Samfunnsnytten av investeringer

Partnerforumet er forbeholdt våre partnerbedrifter.

 


Veien til mer verdi

Prosjekt Norge og WSP gjennomførte et frokostmøte med tema Veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping.

Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, innledet frokostmøtet med et blikk på gjennomførings- og entreprisemodeller fra et teoretisk perspektiv. Disse har endret seg over tid, fra tidligere dominans av såkalte transaksjonsbaserte modeller og mot mer relasjonsbaserte modeller, der kontraktene endres fra utførelseskontrakter via totalkontrakter til alliansekontrakter. En utfordring med denne utviklingen er at der det finnes standardkontrakter for de tradisjonelle formene, er ikke dette tilfelle for de relasjonsbaserte, som normalt er flerpartskontrakter. Her har man tydd til IKT-kontrakter, IPD, australsk/finsk alliansemodell, danne AS, osv., men fortsatt er det uløste spørsmål i denne typen kontrakter. En spennende utvikling er Construction Industry Institute sine tanker om "OS 2.0", med crowd-funding, digital plattform, integratorrolle, delingsøkonomi, osv. Da rokker vi ved "grunnfjellet"; business blir ikke å telle timer/ressurser, men skape verdi på en ny måte. Forretningsmodellen endrer seg!

Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS, snakket om byggherrens behov og forventninger. Han redegjorde for arbeidet til Fosenbrua AS, der fokus nå er på finansieringsevnen for et slikt prosjekt. I tråd med Klakeggs påstand om at forretningsmodellene endrer seg er utfordringen for lokale initiativ som dette å få til en modell der man klarer å bære og nedbetale investeringen. Her støter man på flere utfordringer, knyttet til nedbetalingstid for bompenger (Norge 15-20 år vs. ellers 30-50 år), MVA-regler for privat finansiering, bymiljøavtale om nullvekst i persontrafikken, osv. I tilfellet med Fosenbrua er det fylkeskommunal politisk vilje til å tenke nytt, f.eks. funksjonsbeskrivelser, selvfinansierende prosjekter, OPS, osv. Dette kan tilføre stor verdi til regioner som ellers ikke når frem/tar veldig lang tid før ren offentlig utbygging skjer. Det gir også rom for lokal innovasjon og utvikling samt sysselsetting, og dette fordrer tidlig involvering av leverandører, som igjen utfordrer tradisjonelle gjennomførings- og kontraktsmodeller.

Trond Krogstadmo, regiondirektør Skanska, la fram entreprenørens muligheter og forventninger, hovedspørsmål var “hvordan optimalisere prosjektet i stedet for å suboptimalisere for aktørene?”. Skanska har en Byggstrategi 2020, med fokus på å skape verdi for kundene, gi økt forutsigbarhet, fremme samarbeidsmodeller som senker konfliktnivået, osv. Denne er omsatt i en  overordnet standard Skanska prosjektmodell, som igjen er brutt ned til seks ulike gjennomføringsmodeller avhengig av hvor tidlig Skanska involveres i prosjektet og hvor stort ansvar selskapet tar; fra OPS (favner flest faser) til klassiske entrepriser (ren bygging). Den siste er nesten ikke i bruk lenger, Skanska ønsket prosjekter der leverandøren involveres tidlig. Selve kontrakten "blir som den blir" og er egentlig undeordnet, dersom man får til samspillet i starten.

Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Nye Veier snakket om "Slik Nye Veier ser det”. Deres oppdrag er å bygge etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet og har to store prosjekter på E6 i Trøndelag. Her har man økt verdien dramatisk ved å forenkle, øke hastigheten, osv. Vatnan ser at BA-produktiviteten utvilsomt går ned, men folk fortsetter å jobbe som før, med massevis av rettssaker fordi alle blir tapere etter å ha optimalisert for seg selv. Han har erfaring med såkalt IPD (Integrated Project Delivery) fra sykehuset i Tønsberg. Nye Veier eksperimenterer med flere nye løsninger, som BVP (Best Value Procurement), VDC (Virtual Design and Construction) og på E6 Melhus landets første IPL-kontrakt i anlegg (Intergrert ProsjektLeveranse). Denne bygger på maler fra USA og Finland og er en 3-parts kontrakt med delt økonomisk risiko. Ved disse grepene er samfunnsøkonomisk nytte for prosjektet økt med på ca. 14 mrd. kroner.

Fellesnevneren for alle innleggene er at modellene for hvordan prosjekter utvikles, finansieres, gjennomføres, kontraheres og avtalefestes er i endring. BAE-næringen har i lang tid vært preget av et høyt konfliktnivå, men de siste årene er det tatt flere grep for å endre rammebetingelsene for samarbeidet mellom aktørene. Dette arbeidet er på langt nær fullført, men kanskje kan vi håpe på en fremtid med mer konstruktivt samspill og færre konflikter.

Oppsummering av WSP.

3-årig postdoktorstilling innen digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen

Digitalisering står høyt på den strategiske agendaen i byggenæringen, og regnes som en av de viktigste virkemidlene for å bedre produktivitetsutviklingen i næringen. Digitalisering er mer enn et verktøy og krever derfor en helhetlig tilnærming. Dette er spesielt viktig i en næring der mange aktører må samhandle for å få til effektiv produksjon. Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, er det ledig en 3-årig postdoktorstilling, som skal fokusere på digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen.

Stillingen vil være knyttet til forskningsprosjektet DigiBuild, som er et BIA-prosjekt (Brukerstyrt Innovasjonsarena) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Backegruppen, som er en av Norges største entreprenørselskaper. I tillegg består konsortiet av Lean Communications og SINTEF Digital, i tillegg til Handelshøyskolen BI. Prosjektet har følgende overordnede målsetning:

 Å utvikle et helhetlig konsept og en industriell dataplattform for en heldigital byggeprosess, som tar hensyn til både den teknologiske og organisatoriske siden, heretter kalt DigiBuild. Til sammen har det helhetlige konseptet for digital byggeprosess, inkludert en dataplattform, en egnet virksomhetsarkitektur og et opplæringsverktøy potensial til å føre til 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

Søknadsfrist 15.08.2018

Les hele annonseringen fra BI her

Lena Bygballe
mob: +47 46410469

 


Prosjektledelse på strak arm

Fedessa Daniel Baissa (27) har ikke fullført masteren sin i Project Management ved NTNU enda. Allikevel har han ansvaret for å lede prosjektet med utgangspunkt i neste generasjons energieffektiv CO2 og CNG-teknologi i sommer.

 

Fedessa Daniel Baissa

– Det er veldig utfordrende, men det er uten tvil den mest spennende jobben jeg har hatt så langt i livet, sier en engasjert Fedessa. Muligheten vi får her på TechnipFMC til å styre prosjektet selv er veldig unikt, det gir oss muligheten til å bruke kunnskapene vi har tilegnet og på skolen, i tillegg til å lære mer.

Selvstyrt mot grønn teknologi

Fedessa er en av ti studenter som har fått trainee-stilling hos TechnipFMC i sommer. De har fått ansvaret for å lage en løsning på hvordan man kan frakte CO2 ned i brønner i havbunnen, for så å frakte komprimert naturgass tilbake ved hjelp av en autonom tank.

TechnipFMC har rekruttert en forretningsutvikler, en media- og kommunikasjonsrådgiver, en systemingeniør, to mariningeniører, en kjemiingeniør og to prosjektingeniører, i tillegg til Fedessa selv som prosjektleder.

– Ikke nok med at det å utvikle denne teknologien er utfordrende i seg selv, men dette er et selvstyrt prosjekt. Det betyr at hver enkelt person har ansvaret for det ingeniørarbeidet som foretas. Mitt ansvar her er å planlegge arbeidet i tillegg til sørge for at teamet jobber godt sammen til tross for de forskjellige bakgrunnene.

Mellommenneskelige ferdigheter og bøker er en god kombo

Fra dag en har prosjektet blitt styrt ved hjelp av pensum og teorier fra Project Management masteren på NTNU. Imidlertid har ikke pensum vært løsningen på alle problemer.

– Skolen og pensum har forberedt meg på utfordringene som kommer, men noen ganger så må man se etter løsninger andre steder. For eksempel har mentoren min som har lang erfaring som prosjektleder i TechnipFMC gitt meg noen nyttige tips.

Fedessa sier at en god kombinasjon av pensum og mellommenneskelige ferdigheter har vært svært viktig for å løse de største utfordringene så langt.

– Alle mennesker er forskjellige, derfor er det også vanskelig å få alle til å jobbe optimalt sammen. Da handler det om å finne løsninger sammen. Dette har vært utfordrende til tider, men også lærerikt.

 

Gruppebilde: Fra venstre Kaja Lamvik, Camilla Kjølstad, Simen Norheim Pedersen, Alejandra Rueda, Fedessa Daniel Baissa, Anne Grete Stangeland, Joachim Ågotnes, Dhanushi Attanapola, Carita Gyldenskog Ranvik.

Innleggsforfatter: 
Simen Endregaard Ludvigsen

CoP Prosjektstyring

Det vær god stemning og godt oppmøte på det første møtet i CoP om Prosjektstyring som ble avholdt hos Statnett i Nydalen onsdag 13. juni.

Tema var utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Stein Heggen fra Banenor og Kristian Størseth fra Statnett presenterte hvordan de jobber med fremdriftsplanlegging, suksesskriterier og utfordringer knyttet til dette.

Neste møte blir hos Intersoft i september.


CoP Digital samhandling

CoP Digital samhandling trekkjer opp massevis av interessante problemstillingar og utfordringar. Fokuset på digitalisering i BAE-næringa har starta, men bygg og anlegg er ikkje klar for framtida enno.

 • Ulrika Staugaard: Prosjektet (byggeriet) vert målt på tid, kost og delvis kvalitet, men er dette det viktigaste?
 • Anett Andreassen: Måla til det digitale vegkartet krev heilt andre arbeidsformer – krev transformasjon – ikkje endring.
 • John Haddal Mork: Om 10 år er parametrisk design like vanleg som mobilen er i dag.

Les mer


Lean Byggeprosess-samling avholdt i Tromsø

CoP Lean Byggeprosess nr. 4 ble avholdt 6 juni i Tromsø, ved CONSTO og UNN.

UNN har vært byggherre for A-fløya, der lean er anvendt.  UNN har 10 års erfaring med bruk av lean i driften av sykehuset. Hege Andersen holdt innlegget "Kontinuerlig forbedring - fra stadige endringer til varige forbedringer"

CONSTO har også arbeidet i flere år med leanprinsipper.  Jens Solvang holdt innlegget "Involverende bygging i Consto".

Les mer her:

 

 

 


Digital planprosess

Eventverksted med Trondheim kommune, KS, Campus-programmet, Bygg21, DiBK, Kartverket m.fl gjekk av stabelen på Digs Open Space 29. mai.  Inspirasjonsforedrag frå representantar frå gründermiljøet ved WorkWork gav inspirasjon til nye tankar og engasjement. Samlinga hadde gode diskusjonar som resulterte i fem konkrete prosjektidear som vil bli utvikla til samarbeidsprosjekt i tida framover:

•       Datafangst og sikkerhet

•       Demoprosjekt for kunnskap

•       Medvirkning og endringsholdning

•       Demoprosjekt detaljplanprosess

•       Formidling av planinformasjon

Workshopen hadde sammenheng med arbeidet for å tilrettelegge for SFI søknad Digital og innovativ byggeprosess.


Nordisk samarbeid på området gjennomføringsmodellar for infrastrukturprosjekt

Fagmiljøa knytt til Prosjekt Norge og KTH sette seg stemne i Stockholm 22.-23. mai. Hensikta var å finne felles interesse og utfordringar som det gjev meining å studere på tvers av landa i Norden. Det var ikkje vanskelig å finne. Fagmiljøa har tett kopling mot infrastrukturbyggarane i dei respektive landa og identifiserte at det er stort tilfang av problemstillingar som er felles og som representerer store utfordringar i kvart land og på tvers. For å kome i gong med  meir systematisk arbeid vart konklusjonen i samlinga at vi startar med ei kartlegging av forskinga i dei nordiske landa. Dette vil hjelpe oss å konstatere kvar vi har styrkeområde kvar for oss og saman, grensesnitt mellom oss, og gap i den forskingsbaserte kunnskapen. Nye samlingar er planlagt, neste gong i Trondheim til hausten. Dato blir avklart seinare.


BAE-programmets SFI workshop

BAE-programmet hadde workshop SFI 15. mai på Meet Ullevål i samarbeid med konferansen Bygg4.0.

Arrangementet, både konferansedelen og workshopen, var svært vellykka. 37 engasjerte deltakarar bidro til å identifisere dei store forskningsspørsmålas for eit framtidig SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Spørsmåla som kom fram kan kort beskrivast slik:

·         Digitale hjelpemidler: Kvifor klarar vi ikkje implementere det vi alt har?

·         Disruptiv infrastruktur: Korleis må grensesnittet mellom menneske og teknikk vere?

·         Digital forståing: Korleis samarbeide innafor eit digitalt rammeverk?

·         Små og store aktørar i fragmentert næring: Korleis motivere til naudsynt investering?

·         Plattform for deling: Korleis få opna datatilfangsten for forsking?

Ideane spenner frå menneske, via prosess til teknologi. Masse å ta tak i for eit SFI. Materialet som var utvikla i workshopen blir med inn i vidare utvikling av søknad.

 


Integrated Project Delivery (IPD) - SEMINAR VED PROSJEKT NORGE OG PMI

Invitation to IPD seminar in Trondheim, by Prosjekt Norge and PMI.

Tuesday 29. May. 19.00 – 22.00
At Habitat - Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim
Open bar and kitchen with the possibility of buying food and refreshments.

Registration: PMI

Topic
Increased productivity in the construction industry has been an area of focus for many years. Several methods are created trying to solve different aspects of the topic. One of these is Integrated Project Delivery (IPD). IPD seeks to improve project outcomes through a collaborative approach of aligning the incentives and goals of the project team through shared risk and reward, early involvement of all parties, and a multiparty agreement.

Nye Veier are in these days trying out this method in one of their projects. We are happy to announce that Johan Arnt Vatnan, Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier, will come and talk about experience from using IPD with focus on early involvement of all parties. In addition, Ole Jonny Klakegg, professor in Project Management at NTNU and special advisor in WSP will look at IPD in a larger context and trends in the industry.

Johan Arnt Vatnan

Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier AS.

He has previously worked as director in Metier AS and Executive Vice President in Skanska Norge and has a lot of experience from large construction projects.

 

 

 

 

 

 

Ole Jonny Klakegg

Professor in Project Management at NTNU combined with a position as special advisor in WSP Norway.

He has 28 years of experience in research, teaching and consulting within project management, including 15 years of experience as manager and consultant in private sector, within a large number of major projects in Norway in public sector and several private sector industries.

 

 

 

 

Program
19.00 – Start (possible to order food and drinks)
19.30 – Welcome and introduction by PMI, PN and students
19.45 – Johan Arnt Vatnan

20.30 – Break
21.00 – Ole Jonny Klakegg
21.45 – Mingling

 


CoP innen Prosjektplanlegging – arrangeres i Oslo 13. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om prosjektplanlegging for sine partnere.

Tema er utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Prosjektplanlegging har alltid vært viet stor plass i prosjektfaget og mange har minner fra forelesningssaler med nettverksplaner og diagrammer. Fortsatt er hensiktsmessig planprosess et vesentlig suksesskriterium. Utfordringen med å integrere systemer, planer og aktører er større enn noen gang i dagens komplekse prosjekter. Og, den stiller store krav til planleggingens effekt på kommunikasjon, motivasjon, eierskap, forankring – i tillegg til tekniske løsninger. Dette dykker vi inn i på samlingen.

 • Statnett gir en kort presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine nettanleggsprosjekter og vil i forlengelsen av dette trekke frem noen aktuelle utfordringer og noen mulige utviklingstiltak mht. fremtidig innretning av denne verktøystøtten.
 • Banenor vil gi en presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine prosjekter, samt noen aktuelle utfordringer knyttet til dette.
 • Likheter og ulikheter i tilnærminger og løsninger
 • Rundebords-diskusjon
 • Oppsummering og linking til forskningsfront og litteratur.

CoP-en ledes av Tore Aalberg, BI.

Tilbudet er forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge.


Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Regional markets, networks and opportunities.

Konferansen holdes i Tallin, Estland, 7-8 mai 2019. Se mer her: ttu.ee/conference/ceo2019/

På bakgrunn av globaliseringen særlig innenfor europeisk fellesmarked, blir det stadig viktigere å vurdere byggindustrien fra et regionalt perspektiv.

Regional integrasjon gir muligheter for å utvide operasjoner og jevne ut bygg-svingningene i mindre land, og tilhørende utfordringer som økt konkurranse og vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Det akademiske forskningsmiljøet har historisk omfavnet nettverk utenfor nasjonale grenser, men regionale og internasjonale forskningsmiljøer har blitt normen.

Den 10. nordiske konferansen om økonomi og organisasjon innen byggkonstruksjon er fokusert på å utforske denne utviklingen med sitt generelle tema Regionale markeder, nettverk og muligheter. Denne konferansen samler ledende eksperter fra akademia og industri til nettverksbygging og vil dele de nyeste forskningsresultatene og industrielle erfaringer.

Den nordiske konferansen er en naturlig arena for forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

NB! Fristen for abstracts er utsatt til 31. mai i år.

Bidrag fra industri, forskningsinstitutter og akademikere er velkomne. Praktiske artikler også er aktuelle (dette er for både forskere og praktikere med interesse for forsking). Se mer her: creon-net.org/10th-nordic-conference-tallin/

 

 

 

 


Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018

Fra Bygg.no, v Jørn Hindklev:

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider. I år mottok fag-juryen intet mindre enn 52 relevante oppgaver, hvorav tre fikk presentere sine arbeider under festmiddagen på årets buildingSMART-konferanse.

– De mange innsendte oppgavene - nesten dobbelt så mange som i fjor - viser at entusiasmen rundt åpenBIM ved norske læresteder er stor og stigende. Enda mer positivt er om mulig den jevnt over høye kvaliteten på oppgavene, sier buildingSMARTs utdanningskoordinator Eilif Hjelseth i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

Vinner av årets Utdannigspris gikk i år til Iver Grytting for oppgaven «Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringen på BIM-prosjekt» utført ved masterstudiet i bygg og miljøteknikk på Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim (NTNU).

– På bakgrunn av en situasjonsstudie foreslår jeg i oppgaven en forenklet bruk av språket «Level of Development» i BIM-prosjektering. Dette går i korte trekk ut på å lage en «modningsplan» som fastsetter hvilken LoD - altså hvilken «grad av utvikling» - de respektive komponentene som inngår i et bygg, skal ha på gitte tidspunkt i et prosjekt. I oppgaven peker jeg blant annet på at Modningsplanen gjør det enklere å planlegge iterative prosesser, gir en tidligere «låsing» av modellutviklingen og bidrar til en enklere og billigere BIM-leveranse. Men oppgaven tar også for seg hvordan tverrfaglig prosjektering kan gjøres enklere med bruk av LoD, sier Grytting.

Faglig veiledning ble gitt av førsteamanuensis Ola Lædre ved NTNU. Andre faglige bidragsytere til realisering av oppgaven har vært Fredrik Svalestuen (Phd, Veidekke ASA/NTNU), Jardar Lohne (NTNU), Håvard Sommerseth (Statsbygg) og Siri Augdal (COWI AS).

 

Les hele artikkelen her.

Foto: Bygg.no


Prosjektledelse i Store norske leksikon

Asbjørn Rolstadås er fagansvarlig for fagområdet prosjektledelse i Store norske leksikon (SNL).

Rolstadås, f. 1944, er professor emeritus i maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Hans forskning omfatter numerisk styring av verktøymaskiner, dataassistert produksjon, produktivitet, produksjonsstyring og prosjektledelse. Han har publisert 20 bøker og over 280 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Han har foreløpig publisert følgende artikler i SNL innen området;

Følg med! Det vil komme flere relevante artikler etter hvert.


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15 mai

SINTEF, Bygdin-nettverket og NTNU vil ha med seg byggebransjen på debatt rundt digitale løsninger for bygg, og inviterer til faglig konferanse med workshop på Meet Ullevaal, kl 08-16 (workshop ved NTNU  13.00-16.00).

15. mai arrangerer SINTEF og nettverket Bygdin konferansen Bygg 4.0 i Oslo, som tar for seg digitalisering for BAE-sektoren. Konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering har å by på for de ulike aktørene i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Her finner du mer om konferansen og påmelding.

 

 

Ill: Pixabay


Prosjekter består av mennesker - populært tema i vårens mastergrader

Vi har intervjuet to studenter som tar den internasjonale mastergraden Project Management ved NTNU for å få et innblikk i problemstillingene masteroppgavene som de utarbeider nå i vår.

Omfavner mangfoldet i prosjekter

Vi møter først Marie Daden fra Frankrike. Hun har tidligere en generell ingeniørgrad med spesialisering i bærekraftig energi. Som et resultat av samarbeid mellom hennes franske ingeniørskole, École Centrale Marseille, og NTNU får hun både en norsk og en fransk grad ved å gjennomføre sin mastergrad i Norge. Under utdannelsen i Frankrike deltok Marie i utviklingen av en mobil-app for en selvstendig næringsdrivende gjennom et junior konsulentselskap (et selskap som styres av studenter og utfører konsulentarbeid for bedriftskunder). Hun likte de forskjellige aspektene et prosjektet tilbød som kommunikasjon med kunde, kontraktstrategi, prosjektstyring, kvalitetssikring, osv. Motivasjonen til en utdannelse innen prosjektledelse var på plass.

Overgangen fra fagspesialist til prosjektleder

Prosjektledere velges ofte fra tekniske eksperter som har vist seg dyktige, men som kanskje mangler egenskapene som trengs for å en leders plikter. Marie intervjuer i sin masteroppgave ti franske prosjektledere med bakgrunn som ingeniører og skal analysere deres erfaring med overgangen fra en teknisk hverdag til en leders hverdag. Til nå har hun funnet at mellommenneskelige  ferdigheter har stor innvirkning på grad av suksess. Et intervjuobjekt mente at 90% av et prosjekts suksess avhenger av disse ferdighetene. De fleste virksomheter gjennomfører opplæring for å heve lederkompetansen, men mange sliter med å gjennomføre det de lærer i praksis forteller Marie.

Vil jobbe med mennesker

Karl Martin Flåterud har en bachelorgrad i Elektro med spesialisering i automasjon fra Universitetet i Stavanger. Erfaring med arbeid i linjeforeninger, nestleder i IASTE og leder av PROMAN, viste han at en helhetlig tilnærming til prosjekter og produkter var mer interessant enn dyp teknisk innsikt. Muligheten prosjekter gir til å jobbe med mennesker i tverrfaglige team ble avgjørende da Karl Martin valgte mastergraden i Project Management.

Leverandørinvolvering i produktutviklingsprosjekter

Hvilke leverandører bør involveres til hvilke tidspunkt og i hvor stor grad? Karl Martin jobber i sin masteroppgave med å finne generelle kriterier som kan hjelpe virksomheter å komme frem til svar på disse spørsmålene. Til nå har han funnet at samspill mellom de tekniske avdelingene, som vet hvilke løsninger som trengs, og innkjøpsavdelinger, som har kontakt med leverandørene, er viktig for å sikre riktig leveranse. For at samarbeidet mellom virksomheten og leverandøren skal føre til innovasjon må først de interne aktørene finne sammen på en god måte forteller han.

Vi ønsker Marie og Karl Martin lykke til videre med oppgavene og håper på interessante resultater.

Ønsker du å høre flere historier om mastergradsstudenter, eller vite resultatene fra de to masteroppgavene som er presentert over? Ta kontakt med PROMAN.

Les mer


OSCAR-aktuelt på Byggdagene 2018


OSCAR er et aktuelt prosjekt som Prosjekt Norge støtter. Her er presentasjonen fra Byggdagene 2018

OSCAR - kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid.

 


Doktordisputas 23. mars: "Need for Speed"...

Yousef Zidane ved Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU, har i dag forsvart sin avhandling: "Need for Speed" - Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects.

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bassam Hussein, MTP.  Medveileder har vært professor Bjørn Andersen, MTP og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og Samfunn.

 

 


Ja, det fungerer godt å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter

Resultatene kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen

Foto: bygg.no

Dette kommer frem i sluttrapporten for forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse", som Handelshøyskolen BI Senter for Byggenæringen presenterte denne uken.  (Se våre referanser til prosjektet her.)

Her er et kort utdrag fra artikkelen som stod på trykk i bygg.no i går.

Skanska og Vegvesenet er positive til måling av samhandling.  Dette kan dempe konfliktnivået

I forskningsprosjektet har Ragnhild Kvålshaugen og Anna R. S. Swärd ved BI Senter for byggenæringen testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt relasjonell koordinering (RC). Hovedformålet med forskningsprosjektet var å finne ut om det fungerer å bruke RC-instrumentet til å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter.

– Det er veldig viktig at dette verktøyet brukes til forbedring og utvikling og ikke som prestasjonsmåling. Målingsverktøyet skal gi en nåsituasjonsvurdering og det skal si noe om hva kan vi gjøre for å få til et bedre samspill, sier Kvålshaugen. Hun mener en av kvalitetene ved målingsinstrumentet er at man ser på samhandling mellom arbeidsroller og ikke enkeltpersoner i prosjektet. Det vi har sett er at det gir et mer nyansert språk å prate om samarbeid som er frigjort fra enkeltpersoner. Man løfter det opp et nivå slik at kvaliteten på samhandlingen gjelder en hel gruppe og da blir det også lettere å prate om.

- Prosjektsjef Roar Sve i Skanska mener god samhandling henger nøye sammen med ærlighet. Anne Brit Moen understeker at man ikke får til bra samarbeid uten tillitt mellom partene.

– Opplever man at den man møter ikke er ærlig, så blir det også vanskelig å få på plass dette tillitsforholdet. Det å tørre å være ærlige i samhandlingsfasen og spille med åpne kort, tror jeg er veldig viktig for å få på plass gode relasjoner tidlig i prosjektet, slik vi gjorde ved Bagn-Bjørgo, sier hun. I dette prosjektet har vi hele veien hatt fokus på ærlighet og det å snakke om forventingene til hverandre. Det er lettere å stille de vanskelige spørsmålene når den gode dialogen og tilliten er etablert tidlig i prosjektet, tilføyer byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen.

BIs Ragnhild Kvålshaugen er sikker på at målingene av kvaliteten på samhandlingen har hatt en effekt på Bagn – Bjørgo prosjektet, men hun påpeker at verktøyet kan gi enda større effekt hvis det er systematisk oppfølging av målingsresultatene.

– Både byggherre og entreprenør virker å være positive til måling av samhandlingskvalitet, og de ønsker å prøve dette igjen. Hvordan ser dere for dere at slike målinger kan gjennomføres i senere prosjekter?

– Vi må nok ha en tredjepart inn i prosjektene som kan bruke verktøyet og utføre målingene, men nøyaktig hvordan dette kan gjøres har vi ikke diskutert ennå. Jeg tenker at dette kanskje kan være noe det er naturlig å diskutere med bransjeforeningene. Dette er et internasjonalt nettverk, så det finnes treningsprogrammer for å lære seg å bruke instrumentet og hvordan man kan følge opp målingene, svarer Kvålshaugen.

 


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer til Idé-verksted for FoU-prosjekter
Onsdag 25. april 08.45 – 16.00 hos BI i Oslo.

Påmelding her. Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla, frist 16. april.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Vi inviterer prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, Energi og IKT. Aktører knyttet til sektorene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere er også velkommen.

Vi ønsker deltagere som:

• har ideer til hvordan prosesser og prosjekter kan gjøres annerledes eller bedre
• har innsikt i prosjektbaserte næringer
• har vært med på å få til spennende FoU-prosjekter tidligere
• ser på seg selv som mulig deltager i et spennende prosjekt

Formålet er å bidra til at prosjektideer blir skapt og at aktører samler seg rundt dem – og får til aksjoner.

Prosjekt Norge ønsker å bidra til forskning om prosess.

Vi skal ikke være strikte på dette under verkstedet – en god ide er en god ide – men vi vil at det skal kjennetegne ideer og aktører. Det vil f.eks. si at nye produkter, materialer eller tjenester i seg selv ikke er så interessant på dette verkstedet, men dersom det bidrar til industrialisering, helt andre prosesser, eller nye og andre konstellasjoner av aktører, så kan det være interessante ideer. Vi stimulerer gjerne til ideer og prosjekter på tvers av bransjer.

Resultatet fra ideverkstedet skal være et sett av prosjektideer, og aktører som tar ideene videre og konkretiserer dem. Kanskje trenger man flere aktører, da er det en oppgave å finne og innrullere disse. Prosjekt Norge vil følge opp de ideene vi i fellesskap mener er de beste gjennom en tidligfase.
Bli med å skape de beste FoU-prosjektene som ennå ikke finnes!

Spørsmål?:

o   Praktisk: Wenche Langholm – 930 36 792 – wenche.langholm@ntnu.no

o   Innhold: Anita Moum – 936 03 400 – anita.moum@tegn3.no


Mer om forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse"

Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo.

Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Valdres.  I forskningsprosjektet har man studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. Se hele saken fra Bygg.no her.

I en artikkel fra Vegnett vi har referert til tidligere i år kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. Ragnhild Kvålshaugen roser E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen. Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

 

Les mer


Nytt styre i Prosjekt Norge er konstituert

Styremøte avholdt hos Nye Veier den 7. mars.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.