Resultater fra Forskersamling 2020

15. juni ble den årlige Forskersamlingen i Prosjekt Norge avholdt.  Denne gang i Zoom. Det pekte seg ut 3 tema. Det ble derfor etablert en gruppe for hvert tema som fortsatte med gruppearbeid. Disse vil fortsette arbeidet i august. Hadde du ikke anledning til å delta er du likevel hjertelig velkommen til å bli med videre i en av gruppene.

 

Gruppen TIDSSTYRING

Kontakt: Anne Live Vaagaasar

Gruppen ønsker å samarbeide om forskning knyttet til tidsstyring langs to akser. Undersøke følgende to tema

 1. Faktorer som påvirker tidsstyringen i prosjekter:
  - Litteraturstudium
  - Koding og analyse av eksisterende data
 2. Prosjektleders forståelse av egen rolle i tidsstyringen og forståelse av tid/temporale dimensjoner:
  - Litteraturstudium
  - Kvalitative studier av prosjektledere

Nytt arbeidsmøte planlagt i august. Ikke konkretisert tanker rundt søknadsarbeid.

 

Gruppen BÆREKRAFT

Kontakt: Bjørn Andersen

Gruppen planlegger ett konseptuelt paper med noen empiriske illustrasjoner i første omgang. Gjerne med utgangspunkt i klimaendring, særlig kap. 4.2 "Business-as-usual mitigation projects" (mitigation/motverknad) s. 14 i Peter Morris' rapport frå 2017. På norsk i et lavterskel-tidsskrift.

 

Gruppen ANSKAFFELSER OG LEVERANDØRPERSPEKTIV

Kontakt: Nora Johanne Klungseth

  • Tema:    Digitalisering innen flere industrier
  • Prosess: Offentlige anskaffelser og kalkulasjon
  • Middel: God datakvalitet vha felles data-tagg (ID), ML og AI i forbindelse med
  • Mål: Ivaretakelse og overføring av informasjon intern/ekstern i hele organisasjonsøkologien (gjenbruk av data)

Målet er at arbeidet skal lede til ulike forskningsprosjekter.

Tentativ oppstart søknad: FEB 2021, ny samtale slutt august 2020 for å forberede

Mulig gjennbruksmateriell: DigIn-søknaden

Interessenter: NTNU, UIA, BI, Veidekke

Ny FoU - Digitalisering-God data-Off ansk-Kalkulasjon 15.06.2020

 

 

 


Ole Peter Thunes fra Rambøll er valgt som ny styreleder i RIF

Vi gratulerer Ole-Petter og RIF! Rambøll er en aktiv partner i Prosjekt Norge og Ole-Petter sitter også i vårt styre.

Les hele artikkelen i bygg.no.


Fremtidens forretningsmodeller i byggbransjen

Innovasjonsbyrået Æra arbeider med et spennende prosjekt som ble utført for Innovasjon Norge, Enova og DOGA (Design og Arkitektur Norge).

Senterlederen i Prosjekt Norge har også bidratt i prosjektet. Prosjekttemet undersøkte hva slags nye forretningsmodeller som vil være både nødvendige og attraktive for byggebransjen i et lavutslippsamfunn.  De har kartlagt dagens praksis i bransjen sammen med et utvalg av aktører fra hvert ledd i verdikjeden. Dette materialet førte dem på sporet av noen mulighetsrom, sett i lys av ulike framtidsscenarioer, og man har identifisert 4 nye forretningsmodeller for den norske byggebransjen:

 1. Leasing (Product-as-service ++)
 2. Lisensiering (BIM/Digital tvilling, lisensavgifter til åndsverk)
 3. Design for ombruk (økosystem for moduler, salgskanaler, standarder, konstruksjonsmetoder)
 4. Felles eierskap (Prosjekt AS/Partnerskapskontrakter, Effektkontrakter)

Så langt er resultatene publisert i de følgende:

 


KA Systematisk ferdigstillelse - 1. møte gjennomført

Det første møtet i KunnskapsArena Systematisk Ferdigstillelse ble gjennomført på ZOOM, onsdag 17. juni 2020.

Prosjektøkonom og PhD-kandidat Teresa Beste, Statsbygg, holdt et interessant innlegg om effekten av systematisk ferdigstillelse i Statsbygg, og det var spørsmål og meningsutveksling omkring dette. 

Neste møte planlegges i september/oktober, inntil videre da også med verktøyet ZOOM. Kom gjerne med forslag til hovedinnlegg til Tore Aalberg.


KA Digital samhandling - BIM-/digital kompetanse og digital modenhet - oppsummering og planer for høsten

Dagens tema om BIM-/digital kompetanse har ikke samme nyhetsverdi som noe nytt – men heller som noe langsiktig og viktig for å løse de grunnleggende utfordringen innen digitalt samspill. Dette ble kombinert med presentasjon av Prosjekt Norges (PN) undersøkelse om «Digital modenhet»

Samling #5 / Webinar #3   Tema: BIM-/digital kompetanse og Digital modenhet – 16.06.20

Drøyt 10 personer deltok på dette siste av de tre korte nettmøtene vi har hatt for å holde faglig aktiviteten opp under kolonisituasjonen.Vi hadde forventet større deltakelse, men vi har forståelse for det ikke alltid passer inn i en spekket kalender. De to foregående seminarene handlet om krav til BIM-leveranser; om ISO 19650 Informasjonsledelse og Modellmodenhetsindeks; MMI Bygg og samferdsel. For sistnevnte var vi først ute (3 dager etter lansering) med egen presentasjon! Disse to faglige presentasjonene var tatt inn for å gi et faglig grunnlag for å jobbe videre med workshops med erfaringsdeling i løpet av høsten.

Nettmøtet ble innledet men at alle deltakere hold en kort presentasjon. Denne viste at vi var en gruppe med god og variert kompetanse – noe som lovet godt for avsluttende diskusjoner. Eilif Hjelseth holdt en presentasjon av ulike typer BIM/digitaliseringskompetanse, samt en oversikt over hvor/hvordan man kan tilegne seg ulik type kompetanse  (se presentasjon for mer info). Stein Mjøen skulle deretter holde en presentasjon av resultatene fra en Prosjekt Norge-undersøkelse/masteroppgave om digital modenhet. På grunn av uforutsette tekniske problemer ble denne holdt av Eilif Hjelseth (se presentasjon, lang, eller  kort versjon for mer info).

Det ble deretter en åpen diskusjon hvor vi var innom flere tema som;  Hvilken kompetanse trenger prosjektlederen? Hva ligger i BIM-/digital kompetanse? Hva kreves av kombinasjoner av ulike typer av kompetanse? Hvilken betydning kan kunstig intelligens/maskin læring få? Overfokus på teknologi forhold til prosesser og personlig kompetanse. Vi var også innom hvilken rolle vi i KA Digitalt samspill kan utgjøre. Diskusjonene viste at det er engasjement om temaet. Vi vil derfor inkludere kompetanse som et av elementene vi vil være innom i kommende workshops.

Det kom også synspunkter på nye tema. I etterkant av nettmøtet her disse blitt konkretisert til to forslag:

Nettbasert: Faglig samling / erfaringsdeling:  2 timer – stor vekt på dialog
Tema 1: Hvordan setter vi krav til BIM-leveranser? 
– Praktiske erfaringer fra en byggherre som setter kravene.
– Praktiske erfaringer fra arkitekt/rådgivende ing./entreprenør som skal leverer kravene.

Fysisk hos PN partner/NTNU Oslo: Faglig samling/erfaringsdeling:  ½ dag
Tema 2: Hvordan kan man kombinere ulike systemer for å sette krav til BIM-leveranser? 
– Hvilke «systemer» (se foil 14) – hva er felles/forskjellig i med de ulike systemene?
– Erfaringer fra Statsbygg/Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, MMI-gruppen, Standard Norge om hvordan de utvikler systemer for å stille krav.
– Hvordan kan vi som skal levere etter de (ulike) kravene utvikle systemer/løsninger slik dette kan gjøres mest mulig effektivt (enhetlig) i ulike prosjekt. Dette kan være et mulig FoU-prosjekt for KA Digital samhandling sammen med PN-partnerne

En plan for kommende aktiviteter for erfaringsdeling vil bli lagt ut før sommeren.


Delingsøkonomi i byggebransjen - Forprosjekt

Forprosjektet «Delingsøkonomi» er et av resultatene fra Prosjekt Norges idéverksted i 2018. Målet med idéverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Rapporten tar for seg definisjoner, tiltak og eksempler. Den inneholder også flere forslag til prosjektidéer, som

 • Deling av bygg i drift
 • Deling av energiproduksjon/energisystem/distribusjon
 • Deling av utstyr til byggeprosess

Rapporten kan du lese her: Delingsøkonomi i byggeprosessen.


Webinar "DigiBuild - Using data integration platforms" tilgjengelig på YouTube

Exploring opportunities for a fully digital constructions process.

https://youtu.be/Z8kCuseGOUc

 


Nytt fra CONCEPT-programmet

Siste nyhetsbrev fra CONCEPT-programmet ved NTNU: CONCEPT Nyhetsbrev 2020-2

Her kan du bl.a. lese om programmets fem siste publikasjoner:

 • En ny bok om valget av kontraktstrategi
 • En studie om håndtering av målkonflikter i store samferdselsprosjekter
 • En studie om hvordan øke bruken og nytteverdien av etterevalueringer av prosjekter
 • Og to nye temahefter om henholdsvis KVU-mandatet og problemanalysen

Årsmøte i medlemsforeningen FERDIG! den 22.06. kl 16:00

ÅRSMØTE i medlemsforeningen FERDIG! - Kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstillelse
Dato, tid: mandag 22. juni 2020, kl. 16-17
Microsoft Teams-møte

SAKSLISTE
1. Godkjenning av video-/lydopptak i Microsoft Teams
2. Godkjenning av innkallingen
3. Fortegnelse og godkjenning av medlemmer (juridiske enheter eller fysiske personer) som
støtter foreningens formål
4. Valg av møteleder
5. Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet
6. Godkjenning av årsregnskapet
7. Styrets årsberetning
8. Fastsettelse av kontingent
9. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer
10. Valg av styremedlemmer og styreleder
11. Innkomne forslag • må være styreleder i hende 1 uke før årsmøtet

Underlag
1 – Regnskap med noter for 2019
2 – Styrets årsberetning for 2019
3 – Kontingent for 2021
4 – Godtgjøring til styrets medlemmer
5 – Valg og sammensetning av styret
6 – Evt. innkomne forslag

Oslo, 8. juni 2020
_________________
Alexander Rutle
Styreleder