Foto, kilde: Tom BM på byggeplassen 17.12.21

Nytt Vann 2040 med god prosjektgjennomføring – nå følger vi også Klosterenga Park

Prosjektet har gående 3 utviklingsprosjekter, henholdsvis på Romerike, i Bergen og i Oslo. Disse følger vi for å få til økt utvikling og deling av prosjektgjennomføringskompetanse innenfor samspill og tiltak for bedre klima og bærekraft.

Det siste utviklingsprosjektet er Klosterenga Park i Oslo. Dette er allerede en del omtalt i media og har særlig vektlagt hvordan man kan få til klima- og bærekraftvennlig prosjektgjennomføring.

Nytt vann 2040 vil følge prosjektet, se på hvordan klima/bærekraft er tatt inn som et viktig kriterium i kontraktsinngåelsen-/evaluerings-kriteriene og hvordan man gjennom byggemøter og prosjektmøter følger opp de gode intensjoner som er lagt. Resultatene deles gjennom en arena i vannbransjen for kommuner og IKS er i regi av Prosjekt Norge hvor disse sammen med en del interesse-organisasjoner møtes 4 ganger i året. Mellom møtene legges det arbeid i utviklingsprosjektene for å gi og få innspill og resultater til arbeidet i arenaen.

Klosterenga Park, stikkord:

  • Prosjekt- og byggeledelse, VAV
  • Anleggskontrakt 75 mill kr
  • Entreprenøren med høyest vekt på miljø vant, miljø evaluert 30 %
  • Utslippsfri anleggsgjennomføring
  • Ombygde anleggsmaskiner til helelektrisk drift
  • Delvis åpning av Hovinbekken
  • Etablering av skulpturpark (Bård Breivik) med vann som et hovedtema

Aktuelle lenker:

Artikkelforfatter: Tom Baade-Mathiesen


Digitalisering av BAE-næringen Del 2 Designdrevet innovasjon. 12 januar -22

Hvordan kan vi bruke designdrevet innovasjon til å sammen komme riktig ut fra hoppkanten?

I webinar 2 i serien Digitalisering av BAE-næringen, i samarbeid med Devoteam og buildingSMART, hadde vi gleden av å høre Marianne Stokke fortelle om hvordan vi må legge om kursen og jobbe dobbelt så raskt for å skape nødvendige endringer som kommer næringen, sluttbrukeren og samfunnet tilgode. Marianne presenterte metoder og eksempler på å få til endring.

Det var stor oppslutning om webinaret.  Dette var veldig interessant og tiden gikk altfor fort, men du finner lenker til opptak og presentasjon i neste rute.

Lenker:


Marianne Stokke, Design director fra Manyone. Marianne har faglig ansvar for tjenesteutvikling i Manyone Oslo. Hun har over 20 års erfaring med designdrevet innovasjon fra offentlig og privat sektor.


Minneord til Kjell Austeng

Olav Torp, på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU, har skrevet et minnord til Kjell Austeng, som her gjegis i sin helhet:

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Kjell Austeng, vår kjære venn og kollega gjennom mange år, gikk bort søndag 5. desember etter lang tids sykdom. Kjell ble 78 år gammel.

Kjell kom til NTH/NTNU i 1984, etter å ha jobbet 10 år i kraftbransjen og i Selskapet for industrivekst (SIVA). Hans praktiske tilnærming har hele tiden preget hans måte å undervise og forske på.

Kjell hadde sentrale bidrag i å utvikle prosjektledelse som fagområde ved NTNU og i Norge, gjennom sentrale bidrag i blant annet forskningsprogram som PS2000 og Concept, samt gjennom Norsk Senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og Etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse.

Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring i prosjekter er et område hvor Kjell hadde spesielt fokus. Kjell hadde en helt sentral rolle i utvikling av dette fagområdet ved NTNU, men også for industrien og spesielt aktører som Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg. Metoder Kjell utviklet benyttes fortsatt aktivt i store statlige prosjekter for at prosjektene skal ha et godt kostnadsestimat og god styring av usikkerhet.

Kjell fungerte som en mentor for kollegaer, men også for mange studenter. Kjell var faglig sterk, positiv, nysgjerrig/lærevillig, omtenksom, tenkte på andre foran seg selv, men kunne også noen ganger være bestemt. Et eksempel på det siste var når en av hans masterstudenter ville gi opp og ikke levere masteroppgaven, hvorpå Kjell bestemt sa at hvis studenten trodde at det var bare å gi opp så trodde han feil. Masteroppgaven ble fullført, men det var nok mest av hensyn til studenten at Kjell sa det slik han gjorde.

Når han ble pensjonist i 2008 fortsatte Kjell å bidra mye, både med sensur, i etter- og videreutdanning, men også i oppdrag. Han var helt sentral i et prosjekt med Strålsikkerhets­myndigheten i Sverige om usikkerhet knyttet til nedbygging av Svensk kjernekraft.

Når Kjell ble alvorlig syk holdt vi fortsatt kontakt og han viste fortsatt interesse for hva som foregikk i fagmiljøet.

Vi vil alle takke deg for det du var for dine kollegaer og for fagmiljøet.

Vennlig hilsen Olav Torp på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU.


Sluttrapport: Tidligfase sikkerhetsindikator for bygg- og anleggsnæringen

Rapporten inneholder veiledning i bruk av en tidligfaseindikator i bygg- og anleggsnæringen og sjekklister

Tidligfaseindikatoren gir et mål på hvor modent et prosjekt er i tidlige prosjektfaser med hensyn til å ha kontroll på farekilder i produksjonsfasen. Hensikten med indikatoren er å gi støtte til beslutninger i tidlige prosjektfaser for å redusere ulykkesrisiko i produksjonsfasen ved og gi tidlige signaler om forventet mangelfull kontroll på farekilder. Indikatoren baseres på bruk av sjekklister som presenteres i rapporten. Metodikk og sjekklister er utviklet, testet og reviderte i perioden 2016-21 i prosjektet "Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen". Prosjektet har vært finansiert av Prosjekt Norge og RVO-fondet

Rapporten kan lastes ned her: Tidligfase sikkerhetsindikator for BAE - Veiledning

Om hele prosjektet og alle leveransene.

KontaktEirik Albrechtsen (eirik.albrechtsen@ntnu.no)

 

Videreføring i nytt prosjekt

Som et resultat av prosjektet utviklet NTNU en prosjektidé om bruk av maskinlæring for å fremstille forutseende sikkerhetsindikatorer. Norges forskningsråd har gitt støtte til dette prosjektet «Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry” (DiSCo) som startet opp i november 2021. Mer om prosjektet her: https://www.ntnu.edu/iot/sustainable-value-creation-by-digital-predictions-of-safety-performance-in-the-construction-industry-disco-


KA Porteføljestyring - i praksis. Med Intersoft, 16des21

Tusen takk til Intersoft ved Leonie Kootstra Jensen og Sigurd-Martinius Stray som presnterte «Hvordan komme i gang med Prosjekt- og Porteføljestyring»

 • Hvem er markedet og hvordan opptrer de? (Ofte usikre og søkende)
 • Hvordan besvarer vi/løser vi dette? Intersoft presenterer sin implementeringsmetode (IMS Methodology)

 

Takk også til dere alle som deltok og stilte spørsmål og delte av deres kunnskap.  Og som alltid, tusen takk Jon Lereim som leder denne KunnskapsArenaen og ivrig deler sin kunnskap og erfaring. KunnskapsArena Porteføljestyring vil forsette i 2022, med et spesielt fokus på eierstyring.

Lenker:

Fyll ut skjema for å få tilgang til opptak. Kun for registrerte partnere. Opptakene skal ikke distribueres utenfor egen organisasjon.

Presentasjon

 

Leonie Kootstra Jensen, Intersoft
Sigurd-Martinius Stray, Intersoft
Jon Lereim, Leder KA Porteføljestyring

Bedre styring av mindre prosjekter - i kraftbransjen og andre bransjer

15.12.21

I dette webinaret delte nettselskapet Lnett (tidligere Lyse Elnett), ved Evy Thorbjørnsen, hvilke endringer de har gjort i sin prosjekt-gjennomføringsmodell og prosjektorganisasjon de siste to årene, og hvilke resultater de ser av dette.

Fokus i webinaret er på små og mellomstore prosjekter i distribusjonsnettet. Hovedmålsetningene i Lnett sitt endringsarbeid har vært tydeligere roller og ansvar, økt forutsigbarhet i prosjektbudsjettene, og riktig kvalitet i løsningene.

Temaet har verdi for for små og mellomstore bedrifter/organisasjoner utenfor kraftbransjen. Innenfor denne sektoren planlegges det nå en ny KunnskapsArena.

Lenke:

Presentasjon Bedre prosjekter…15des21, Evy Thorbjørnsen, Lnett


Evy Thorbjørnsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2000). Etter å ha arbeidet innenfor olje og gass fram til starten av 2020 (Aker Solutions, BP Norge og Aker BP), gikk hun inn i nettbransjen og er i dag prosjektdirektør i Lnett. Evy har erfaring fra varierte roller innenfor prosjektering, drift og vedlikehold, operativ og strategisk ledelse, samt prosjektledelse og roller som prosjekt- og porteføljeeier.


KA SIP 07.12 - Årsaker til ulykker med store maskiner? Arbeidstilsynet presenterer rapporten

Analyse av kjennetegn ved ulykker med maskiner

I Arbeidstilsynets årlige rapport «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg – rapport 2021» er det utført en egen analyse på alvorlige ulykker med maskiner involvert i perioden 2011-2020 (kapittel 4 i rapporten)

I KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter 7.desember ser vi nærmere på denne analysen. Bodil Aamnes Mostue fra Direktoratet fra Arbeidstilsynet vil presentere funnene i analysen. Eirik Albrechtsen fra NTNU ledet gruppe- og plenumsdiskusjoner knyttet til to av de mest hyppige årsakene som er identifiserte:

 • Ulykkesanalysen viser at brudd på regler og prosedyrer er en hyppig årsak. Hva kan aktørene i næringen gjøre for å forbedre dette?
 • I noen ulykker var det gjort overordnede risikovurderinger i prosjektet, men det manglet risikovurderinger for den konkrete arbeidsoppgaven. Flere av ulykkene skjedde når det dukket opp oppgaver som ikke var planlagt. Hvordan forbedre risikovurderinger av den konkrete arbeidsoppgaven?

Lenker:

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel. Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Bodil Aamnes Mostue er Sjefingeniør i Arbeidstilsynet, Avdeling for arbeidsmiljøfag og regelverk.   Hun jobber med analyser av ulykker og utarbeidelse av kunnskapsunderlag for næringer og for Arbeidstilsynet. Tidligere har Bodil over 30 års erfaring med forskning og utredninger om sikkerhet og ulykkesforebygging fra SINTEF.  Utdannese: Siv.ing. bygg.

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.