Bedre beslutninger og betydning av digitalisering for prosjektgjennomføring

Figur 1 ISO 21500 «Guidance on Project Management»

Digitalisering endrer måten prosjekter planlegges og gjennomføres på. Det gjelder for alle prosjektprosessene, produksjonsprosessene, støtteprosessene og ledelsesprosessene

Denne lille forstudien er en innledende kartlegging hvordan digitalisering, herunder Big Data, maskin-læring, robotisering i produksjon og for tilstandskontroll, AI og sensorteknologi kan påvirke de sentrale arbeidsprosessene, beslutningsprosessene og rolle til sentrale beslutningstagere både finansielt og for verdiskapning samt for kvalitet, presisjon og pålitelighet på gjennomføringen.

 

Overordnet formål med undersøkelsen:
Overordnet formål med forprosjektet er å bidra til å kartlegge omfang og betydning av digitalisering for prosjektgjennomføring og hvorvidt det bidrar til bedre og mer evidensbaserte beslutninger og høyere presisjonsnivå i prosjektgjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser ved blant annet nyttiggjørelese av digitaliserte prediktive og preskriptive analysemetodikker.

ISO 21500, Guidance on Project Management, er brukt som integrert referanseramme for denne forenklede forundersøkelsen. Den overordnede modellen er vist i Figur 1. Veilederen er generisk og relevant for alle typer prosjekter.

Forprosjektrapporten er utarbeidet for Prosjekt Norge av Prodekan for Energy Management ved Handelshøyskolen BI, Jon Lereim, og er en innledende kartlegging og refleksjon rundt betydning av digitalisering for beslutninger og prosjektgjennomføring.


Frokostseminar i Trondheim 7.2: Det livsviktige vannet - sårbarhet i vannforsyningen

Prosjekt Norges partner Asplan Viak inviterer til frokostseminar om vannforsyning.  (Abels Hus, Abels gate 9, Trondheim)

I minst 150 år har vi forbedret vannforsyningen vår i Norge. Likevel ser vi at folk fortsatt blir alvorlig syke av drikkevannet. Vann er vårt viktigste næringsmiddel og drikkevannsforsyningen er en svært sårbar infrastruktur.

Kan vi redusere sårbarheten og sikre trygt, rent vann til alle eller må vi leve med en viss risiko?
Asplan Viak inviterer deg til frokostseminar hvor bransje- og fagfolk vil belyse dette viktige temaet. Velkommen til et av vinterens viktigste frokostseminarer!

 

7. februar 2020.  PROGRAM :

08.00  Frokost
08.30  Velkommen

v/ Bente Størseth Møller, Gruppeleder Prosess og miljø i Asplan Viak
08.40  RIF – State of the nation –  Vannforsyning
v/ Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
09.00  25 år med risikoanalyser og nye forskrifter – hvorfor er vi ikke i mål?
v/ Fredrik Ording, Fagansvarlig vannforsyning i Asplan Viak
09.20  Mattilsynet: Hva savner mattilsynet - hva mangler vannverkene?
v/ Tore Forseth, seniorinspektør Mattilsynet
09.40  Kan vi redusere sårbarheten? Hva kan gjøres, og hvilke verktøy/hjelpemidler har vi?
v/ Elisabeth Elgsæter, sivilingeniør i Asplan Viak
10.00 Oppsummering og avslutning

VELKOMMEN!

ASPLAN VIAK
Bente Størseth Møller

Ingeniør, Vann og miljø, Trondheim
T: +47 951 87 710
E: bentes.moller@asplanviak.no

 

PÅMELDING  (frist 31.01.)

Har du spørsmål om arrangement eller påmelding? Kontakt Bente Espedal Ludvigsen, e-post: BenteE.Ludvigsen@asplanviak.no eller tlf: 922 77 626.


Ny akademisk partner i Prosjekt Norge: Oslo Met

Velkommen til OsloMet som ny akademisk partner i Prosjekt Norge. OsloMet er et av universitetene i Norge som har en omfattende virksomhet innen forskning og utdanning knyttet til bransjer som er prosjektbaserte

 

Dette vil gi Prosjekt Norge enda en akademisk partner som vil bidra med kompetanse og kapasitet til å videreutvikle prosjektfaget og støtte partnerne fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.


Aktuell forskning på samhandling mellom organisasjoner i prosjekt på UiA

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er  i gang med forskning på samhandling mellom organisasjoner i prosjekt. Det gjelder i første rekke to aspekt:

 1. Hvordan to eller flere bedrifter organiserer sitt prosjektsamarbeid med tanke på organisatorisk struktur, organisering av grensesnitt, interne støttefunksjoner samt utfallet av disse faktorene på samarbeidsprosesser som samordning, tillit og læring.
 2. Hvordan innovasjonsprosjekt innad i en basisorganisasjon blir organisert for å oppnå mest mulig effektiv gevinstrealisering. Dette går altså på samspillet mellom prosjekt og moderorganisasjon. Vi ser på alle faser i prosjektet (konseptfase, planleggingsfase, gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering) med særlig fokus på foretaksstrategi, porteføljestyring, tidlig involvering av prosjektleder, ressursfordeling, tidlig gevinstrealisering, læring og gevinstrealisering etter prosjektslutt. Den samme teorien tillempes på samspillet mellom prosjekteringsfase og produksjonsfase i bygg- og anleggsprosjekt.

 

Kontaktperson: Førsteamanuensis Torbjørn Bjorvatn, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA (Campus Grimstad).


PhD: Hvordan kan ny teknologi utnyttes og hvordan vil den påvirke transportsektoren - inkludert gjennomførings- og forretningsmodeller

Viljen til digital transformasjon er sterk hos Nye Veier. Virksomheten ønsker å finne ut hvordan ny teknologi kan utnyttes og hvordan den vil påvirke transportsektoren inkl. gjennomførings- og forretningsmodeller.  Nye Veier har derfor satt i gang et «Offentlig sektor - ph.d.-prosjekt» for å få fortgang i etableringen av det digitale fundamentet som er grunnleggende for den digitale transformasjonen.

 

Sebastian Kussl, leder for utbyggingsstrategi i Nye Veier, har fått permisjon fra sin nåværende stilling for å forske på stordata, dataanalyse og forståelse av data som strategisk ressurs.

 

Sebastian Kussl, Nye Veier

Ph. d.-prosjektet inngår i et samarbeid mellom Nye Veier og UiA, og den har som mål å øke kunnskap om hvordan data kan skape verdi for Nye Veier.

Noen aktuelle problemstillinger:

 • Hvordan ny teknologi påvirker etterspørsel etter transport, kapasitet og atferd
 • Hvordan digitale plattformer endrer forretningsmodeller
 • Hvordan bygge en mer datadrevet transportsektor

Sebastian er alltid åpen for innspill og samarbeidsmuligheter innenfor Prosjekt Norge-nettverket og deltar gjerne i prosjekter som er knyttet til tematikken.

 

 

 


Forsvarsbygg - Ny partner i Prosjekt Norge

Det gleder oss å ønske Forsvarsbygg velkommen som ny partner i Prosjekt Norge og vi ser frem til et godt samarbeid.

Forsvarsbygg fikk vist seg frem som utstiller på Prosjekt Norges julbileumskonferanse den 6. november.

 

Forsvarsbygg sine oppgaver (sakset fra forsvarsbygg.no):

 • Det viktigaste arbeidet Forsvaret gjer, er å forsvare landet vårt. Oppgåva vår er å syte for at Forsvaret har effektive og fleksible fasilitetar for å øve, lære og bu, og kostnadseffektive løysingar som gjer at vi frigjer ressursar til å styrkje kjerneverksemda i Forsvaret. På den måten bidreg vi til å byggje forsvarsevne, kvar einaste dag.
 • Rådgjeving om sikring av bygg, kulturminnevern og avhending er også viktige bidrag til å frigjere midlar for å styrkje Forsvaret si operative evne. Ringverknadene av våre aktivitetar treffer innbyggjarar i heile Noreg, både i og utanfor Forsvaret.
 • Forvaltingsmodellen i forsvarssektoren er vedteken ac Stortinget, og synleggjer kostnadene for eigedom, bygg og anlegg (EBA). Det er Forsvarsdepartementet som eig eigedomane i forsvarssektoren, og avgjer korleis desse skal brukast og utviklast. Forsvarsbygg har ansvaret for å utvikle, byggje, vedlikehalde og drifte EBA som forsvarssektoren betaler leige for. Forsvaret er leigetakar og brukar, og prioriterer ut frå sine behov og stiller krav.

VI PLANLEGG, BYGGJER OG DRIFTAR

 • Vår jobb er å ivareta eigedom, bygg og anlegg i forsvarssektoren. Vi syter for alle oppgåver innanfor utvikling, bygging, utleige, drift og vedlikehald. Vi trenar og øver med Forsvaret, slik at vi også har beredskap for å levere i krise og krig.

VI VERNAR OG SIKRAR BYGG OG ANLEGG

 • Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er forsvarssektorens og statens rådgjevar for vern og sikring av eiendom mot eksplosjonsulykker, terrorhandlingar, spionasje, sabotasje og annan kriminalitet. NKSB er landets fremste miljø for å utvikle kunnskap og løysningar som bidreg til et tryggare Noreg.

VI TEK VARE PÅ MILJØET

 • Vi har eit spesielt ansvar for miljøutfordringane i forsvarssektoren. Vi har den fremste kompetansen i landet på miljøutfordringar innanfor ureining og støy ved påverknad frå militær aktivitet og øvingar. Stadig meir spesialiserte krav for sektoren blir ivaretekne og oppfylte.

VI TEK VARE PÅ KULTURMINNE OG SKAPER NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN

 • Både verna og ikkje-verna bygningsmasse utgjer ein viktig samfunnsressurs med mykje potensial. Vår kulturminnefaglege rådgjeving bidreg til løysingar for å ivareta kulturminneinteresser og sameine verneomsyn med optimal bruksfunksjon. Vi forvaltar og utviklar dei nasjonale festningane, og legg til rette for at dei er tilgjengelige for publikum heile året.

VI AVHENDAR EIGEDOM

 • Militære eigedomar som er tekne ut av teneste blir avhenda av oss. Avhendinga omfattar alt frå sal til miljøopprydding, tilrettelegging for sivil bruk og prosessen fram til nye eigarar tek over. Dette tilfører midlar til forsvarsbudsjettet og fritek forsvarssektoren for framtidig drifts- og oppryddingsansvar.

 


Meld deg på vårt frokostseminar om kommunikasjon. Oslo den 22. januar

Utviklingskurven over gode og effektive kommunikasjonsmidler peker klart oppover, mens funksjonaliteten går nedover på grunn av overbelastning av de som bruker kommunikasjonsmidlene. Dette og flere andre spørsmål knyttet til dagens kommunikasjons-bilde vil bli tema under frokostseminaret om kommunikasjon. Hvordan kan vi bedre situasjonen for oss selv og andre?

 • Hva gjør ventetiden med meg?
 • Hvordan kan jeg håndtere kommunikasjons-mengden inn til meg uten å bli stresset?
 • – og hvordan kan jeg bidra til å redusere mengden for andre?

Sted: Dovre Group, Kirkegata 15, 0153 Oslo
Tid: 22. januar 08:30 – 10:30

PÅMELDING HER
Frist: 17.01.

Innledere:

Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo. Professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hans Kristian starter «mykt «med temaet Humanistiske perspektiver på digital kultur

Thomas Wold, Universitetet i Bergen. Postdoktor, tilknyttet ViSmedia-prosjektet. Stipendiat Psykologisk institutt UiB. Spesialist på kommunikasjon rettet mot olje gass,

Thomas ser særlig på samspillet mellom nyhetsmedier og sosiale medier, publikums-deltagelse og bruker-skapt innhold, medieeksponering av vanlige borgere og visuell overvåkning. Redaktøransvaret har flyttet seg fra media til brukerens valg av sosiale media. Store prosjekter = Mye informasjon og sortering av informasjon som man trenger til sin funksjon i prosjektet.

Ole Andreas Alsos, NTNU. Instituttleder på Institutt for design, NTNU og har erfaring som interaksjons-designer, IT-rådgiver og prosjektleder i smidige IT-prosjekter. 

Effektiv kommunikasjon med alternativer til e-post. For mange av oss er det å temme strømmen av e-postmeldinger i innboksen som å drikke av en brannslange vi klarer bare å svelge unna noen små munnfuller. E-postkommunikasjon har mange styrker, men også en rekke svakheter. En lang rekke nymotens verktøy finnes nå for å bøte på disse svakhetene og dempe e-poststrømmen. Ole Andreas deler sine erfaringer og frustrasjoner med å innføre og bruke alternative verktøy for å effektivisere kommunikasjonen i organisasjonen. Når egner e-post seg, og når kan man bruke elektroniske tavler som Slack/Trello m.m. – dette reduserer e-postmengden, samtidig som man trekker kritisk kommunikasjon ut av e-postjungelen.

PROGRAM

08:30 – 09:00  Oppmøte og frokost

09:00 – 09:05  Velkommen. Hvorfor dette seminaret?

09:05 – 09:25   Humanistiske perspektiver på digital kultur , Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

09.25 – 09.55   Ulike kommunikasjonsmidler, Thomas Wold, Universitetet i Bergen

10:00 – 10:30   Når egner e-post seg, og når kan man bruke elektroniske tavler som Slack/Trello m.m.  Ole Andreas Alsos, NTNU, Trondheim


Halvdagsseminar om Møtekultur og Møteledelse hos RI. Oslo den 6. februar

Prosjekt Norge og RIF inviterer til et halvdagsseminar om møteledelse og -kultur. Vi starter med et kritisk blikk på vår møtekultur og hva som kommer ut av den. Finnes det gode møter eller er alle møter bortkastet tid?

Når en møtekultur får satt seg, fortrenges fornuften.  Hva kan vi gjøre for å gjeninnføre fornuften i alle våre møter.

Vi ønsker at alle skal stille kritiske spørsmål for å avdekke om møtet er liv laga. Er din deltakelse nødvendig?

Hvor viktig er god møteledelse? Og, hvor viktig er din egeninnsats før, under og etter møtet?

Sted: RIF, NHO's konferansesenter i Essendrops gate 3, 0368 Oslo 
Tid: 6. februar kl 08:30 - 13:00 (inkl. lunsj) 
PÅMELDING Frist: 29.01.

 • Hva kjennetegner et godt møte?
 • Møtets formål og form – hvor viktig er det?
 • Hvordan påvirker møtekulturen møtet?
 • Gode møtetips
 • Viktigheten av dine personlige møtevaner
 • For- og etterarbeid – hvor viktig er det?

 

INNLEDERE

 

AGENDA

08:30 – 09:00    Oppmøte, registrering og kaffe

09:00 – 09:05    Velkommen. Hvorfor dette seminaret?

09:05 – 09:30    Kritisk skråblikk på ledelse og møtekultur, Magne Lerø

09:45 – 10:45    Hva kjennetegner et godt møte, formål og form, møtekultur. Viktigheten av for- og etterarbeid, Morten Røvik

10:45 – 11:00    Strekk og kaffe

11:00 – 12:00    Gruppevise diskusjoner og konklusjoner i plenum, Morten Røvik

12:00 – 13:00     Avslutning og lunsj


Halvdagsseminar om Teamutvikling hos OPAK, Oslo 12. februar

Teamutvikling for prosjektledere og -eiere.

Vi tar utgangspunkt i NTNUs program Eksperter i team som utvikler studentenes samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse som gjør teamarbeidet mer produktivt. Dette bør ha både relevans og nytteverdi også for næringslivet i gjennomføring av prosjekter.

Seminar om Teamutvikling hos OPAK

Sted: Engebrets vei 7, 0275 Oslo
Tid: 12. februar kl 09:00-13:00
Påmeldingsfrist: 4. februar

PÅMELDING

Innledere – erfarne prosessledere fra NTNU og Equinor:

Ingrid Wall, Prosjektleder i Equinor og bransjeansvarlig i PMI Norway Chapter

Høy yteevne i prosjekter gjennom effektive og verdiskapende team var temaet for Ingrids masteroppgave i 2010.  Hypotesen var at et prosjekts suksess er helt avhengig av denne typen team.  Analysen ga et godt bilde av sterke og svake sider ved utvikling av prosjektteam i Statoil i 2010. Funnene i oppgaven er generelle og gjenkjennbare for andre bedrifter, også i dag.  Det vil bli gitt noen refleksjoner og observasjoner rundt forskjeller i 2020 sammenlignet med 2010.

Mette Mari Wold Johansen. Stipendiat ved Eksperter i Team/NTNU og Marius Lervåg Årsprong. Universitetslektor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Målet med seminaret er å gi deltakerne en innføring i:

·         Ressursstyring og gjennomføringskapasitet i prosjektteam.
·         Tverrfaglighet som ressurs: Hvordan utnytte potensialet i teamet?
·         Verktøy for å bygge team – tips og øvelser for effektive team.