CoP Prosjektstyring

Det vær god stemning og godt oppmøte på det første møtet i CoP om Prosjektstyring som ble avholdt hos Statnett i Nydalen onsdag 13. juni.

Tema var utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Stein Heggen fra Banenor og Kristian Størseth fra Statnett presenterte hvordan de jobber med fremdriftsplanlegging, suksesskriterier og utfordringer knyttet til dette.

Neste møte blir hos Intersoft i september.


CoP Digital samhandling

CoP Digital samhandling trekkjer opp massevis av interessante problemstillingar og utfordringar. Fokuset på digitalisering i BAE-næringa har starta, men bygg og anlegg er ikkje klar for framtida enno.

  • Ulrika Staugaard: Prosjektet (byggeriet) vert målt på tid, kost og delvis kvalitet, men er dette det viktigaste?
  • Anett Andreassen: Måla til det digitale vegkartet krev heilt andre arbeidsformer – krev transformasjon – ikkje endring.
  • John Haddal Mork: Om 10 år er parametrisk design like vanleg som mobilen er i dag.

Les mer


Lean Byggeprosess-samling avholdt i Tromsø

CoP Lean Byggeprosess nr. 4 ble avholdt 6 juni i Tromsø, ved CONSTO og UNN.

UNN har vært byggherre for A-fløya, der lean er anvendt.  UNN har 10 års erfaring med bruk av lean i driften av sykehuset. Hege Andersen holdt innlegget "Kontinuerlig forbedring - fra stadige endringer til varige forbedringer"

CONSTO har også arbeidet i flere år med leanprinsipper.  Jens Solvang holdt innlegget "Involverende bygging i Consto".

Les mer her:

 

 

 


Digital planprosess

Eventverksted med Trondheim kommune, KS, Campus-programmet, Bygg21, DiBK, Kartverket m.fl gjekk av stabelen på Digs Open Space 29. mai.  Inspirasjonsforedrag frå representantar frå gründermiljøet ved WorkWork gav inspirasjon til nye tankar og engasjement. Samlinga hadde gode diskusjonar som resulterte i fem konkrete prosjektidear som vil bli utvikla til samarbeidsprosjekt i tida framover:

•       Datafangst og sikkerhet

•       Demoprosjekt for kunnskap

•       Medvirkning og endringsholdning

•       Demoprosjekt detaljplanprosess

•       Formidling av planinformasjon

Workshopen hadde sammenheng med arbeidet for å tilrettelegge for SFI søknad Digital og innovativ byggeprosess.


Nordisk samarbeid på området gjennomføringsmodellar for infrastrukturprosjekt

Fagmiljøa knytt til Prosjekt Norge og KTH sette seg stemne i Stockholm 22.-23. mai. Hensikta var å finne felles interesse og utfordringar som det gjev meining å studere på tvers av landa i Norden. Det var ikkje vanskelig å finne. Fagmiljøa har tett kopling mot infrastrukturbyggarane i dei respektive landa og identifiserte at det er stort tilfang av problemstillingar som er felles og som representerer store utfordringar i kvart land og på tvers. For å kome i gong med  meir systematisk arbeid vart konklusjonen i samlinga at vi startar med ei kartlegging av forskinga i dei nordiske landa. Dette vil hjelpe oss å konstatere kvar vi har styrkeområde kvar for oss og saman, grensesnitt mellom oss, og gap i den forskingsbaserte kunnskapen. Nye samlingar er planlagt, neste gong i Trondheim til hausten. Dato blir avklart seinare.


BAE-programmets SFI workshop

BAE-programmet hadde workshop SFI 15. mai på Meet Ullevål i samarbeid med konferansen Bygg4.0.

Arrangementet, både konferansedelen og workshopen, var svært vellykka. 37 engasjerte deltakarar bidro til å identifisere dei store forskningsspørsmålas for eit framtidig SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Spørsmåla som kom fram kan kort beskrivast slik:

·         Digitale hjelpemidler: Kvifor klarar vi ikkje implementere det vi alt har?

·         Disruptiv infrastruktur: Korleis må grensesnittet mellom menneske og teknikk vere?

·         Digital forståing: Korleis samarbeide innafor eit digitalt rammeverk?

·         Små og store aktørar i fragmentert næring: Korleis motivere til naudsynt investering?

·         Plattform for deling: Korleis få opna datatilfangsten for forsking?

Ideane spenner frå menneske, via prosess til teknologi. Masse å ta tak i for eit SFI. Materialet som var utvikla i workshopen blir med inn i vidare utvikling av søknad.

 


Integrated Project Delivery (IPD) - SEMINAR VED PROSJEKT NORGE OG PMI

Invitation to IPD seminar in Trondheim, by Prosjekt Norge and PMI.

Tuesday 29. May. 19.00 – 22.00
At Habitat - Olav Tryggvasons gate 30, 7011 Trondheim
Open bar and kitchen with the possibility of buying food and refreshments.

Registration: PMI

Topic
Increased productivity in the construction industry has been an area of focus for many years. Several methods are created trying to solve different aspects of the topic. One of these is Integrated Project Delivery (IPD). IPD seeks to improve project outcomes through a collaborative approach of aligning the incentives and goals of the project team through shared risk and reward, early involvement of all parties, and a multiparty agreement.

Nye Veier are in these days trying out this method in one of their projects. We are happy to announce that Johan Arnt Vatnan, Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier, will come and talk about experience from using IPD with focus on early involvement of all parties. In addition, Ole Jonny Klakegg, professor in Project Management at NTNU and special advisor in WSP will look at IPD in a larger context and trends in the industry.

Johan Arnt Vatnan

Project Director for E6 Trøndelag in Nye Veier AS.

He has previously worked as director in Metier AS and Executive Vice President in Skanska Norge and has a lot of experience from large construction projects.

 

 

 

 

 

 

Ole Jonny Klakegg

Professor in Project Management at NTNU combined with a position as special advisor in WSP Norway.

He has 28 years of experience in research, teaching and consulting within project management, including 15 years of experience as manager and consultant in private sector, within a large number of major projects in Norway in public sector and several private sector industries.

 

 

 

 

Program
19.00 – Start (possible to order food and drinks)
19.30 – Welcome and introduction by PMI, PN and students
19.45 – Johan Arnt Vatnan

20.30 – Break
21.00 – Ole Jonny Klakegg
21.45 – Mingling

 


CoP innen Prosjektplanlegging – arrangeres i Oslo 13. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om prosjektplanlegging for sine partnere.

Tema er utfordringer omkring planlegging av prosjekter, spesielt knyttet til systemer for prosjektplanlegging og kopling til andre datasystemer i organisasjonen.

Prosjektplanlegging har alltid vært viet stor plass i prosjektfaget og mange har minner fra forelesningssaler med nettverksplaner og diagrammer. Fortsatt er hensiktsmessig planprosess et vesentlig suksesskriterium. Utfordringen med å integrere systemer, planer og aktører er større enn noen gang i dagens komplekse prosjekter. Og, den stiller store krav til planleggingens effekt på kommunikasjon, motivasjon, eierskap, forankring – i tillegg til tekniske løsninger. Dette dykker vi inn i på samlingen.

  • Statnett gir en kort presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine nettanleggsprosjekter og vil i forlengelsen av dette trekke frem noen aktuelle utfordringer og noen mulige utviklingstiltak mht. fremtidig innretning av denne verktøystøtten.
  • Banenor vil gi en presentasjon av prosess og verktøy for planlegging og styring av fremdrift i sine prosjekter, samt noen aktuelle utfordringer knyttet til dette.
  • Likheter og ulikheter i tilnærminger og løsninger
  • Rundebords-diskusjon
  • Oppsummering og linking til forskningsfront og litteratur.

CoP-en ledes av Tore Aalberg, BI.

Tilbudet er forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge.


Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Regional markets, networks and opportunities.

Konferansen holdes i Tallin, Estland, 7-8 mai 2019. Se mer her: ttu.ee/conference/ceo2019/

På bakgrunn av globaliseringen særlig innenfor europeisk fellesmarked, blir det stadig viktigere å vurdere byggindustrien fra et regionalt perspektiv.

Regional integrasjon gir muligheter for å utvide operasjoner og jevne ut bygg-svingningene i mindre land, og tilhørende utfordringer som økt konkurranse og vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Det akademiske forskningsmiljøet har historisk omfavnet nettverk utenfor nasjonale grenser, men regionale og internasjonale forskningsmiljøer har blitt normen.

Den 10. nordiske konferansen om økonomi og organisasjon innen byggkonstruksjon er fokusert på å utforske denne utviklingen med sitt generelle tema Regionale markeder, nettverk og muligheter. Denne konferansen samler ledende eksperter fra akademia og industri til nettverksbygging og vil dele de nyeste forskningsresultatene og industrielle erfaringer.

Den nordiske konferansen er en naturlig arena for forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

NB! Fristen for abstracts er utsatt til 31. mai i år.

Bidrag fra industri, forskningsinstitutter og akademikere er velkomne. Praktiske artikler også er aktuelle (dette er for både forskere og praktikere med interesse for forsking). Se mer her: creon-net.org/10th-nordic-conference-tallin/

 

 

 

 


Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018

Fra Bygg.no, v Jørn Hindklev:

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider. I år mottok fag-juryen intet mindre enn 52 relevante oppgaver, hvorav tre fikk presentere sine arbeider under festmiddagen på årets buildingSMART-konferanse.

– De mange innsendte oppgavene - nesten dobbelt så mange som i fjor - viser at entusiasmen rundt åpenBIM ved norske læresteder er stor og stigende. Enda mer positivt er om mulig den jevnt over høye kvaliteten på oppgavene, sier buildingSMARTs utdanningskoordinator Eilif Hjelseth i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

Vinner av årets Utdannigspris gikk i år til Iver Grytting for oppgaven «Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringen på BIM-prosjekt» utført ved masterstudiet i bygg og miljøteknikk på Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim (NTNU).

– På bakgrunn av en situasjonsstudie foreslår jeg i oppgaven en forenklet bruk av språket «Level of Development» i BIM-prosjektering. Dette går i korte trekk ut på å lage en «modningsplan» som fastsetter hvilken LoD - altså hvilken «grad av utvikling» - de respektive komponentene som inngår i et bygg, skal ha på gitte tidspunkt i et prosjekt. I oppgaven peker jeg blant annet på at Modningsplanen gjør det enklere å planlegge iterative prosesser, gir en tidligere «låsing» av modellutviklingen og bidrar til en enklere og billigere BIM-leveranse. Men oppgaven tar også for seg hvordan tverrfaglig prosjektering kan gjøres enklere med bruk av LoD, sier Grytting.

Faglig veiledning ble gitt av førsteamanuensis Ola Lædre ved NTNU. Andre faglige bidragsytere til realisering av oppgaven har vært Fredrik Svalestuen (Phd, Veidekke ASA/NTNU), Jardar Lohne (NTNU), Håvard Sommerseth (Statsbygg) og Siri Augdal (COWI AS).

 

Les hele artikkelen her.

Foto: Bygg.no


Prosjektledelse i Store norske leksikon

Asbjørn Rolstadås er fagansvarlig for fagområdet prosjektledelse i Store norske leksikon (SNL).

Rolstadås, f. 1944, er professor emeritus i maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Hans forskning omfatter numerisk styring av verktøymaskiner, dataassistert produksjon, produktivitet, produksjonsstyring og prosjektledelse. Han har publisert 20 bøker og over 280 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

Han har foreløpig publisert følgende artikler i SNL innen området;

Følg med! Det vil komme flere relevante artikler etter hvert.


Konferanse om digitalisering i byggebransjen - 15 mai

SINTEF, Bygdin-nettverket og NTNU vil ha med seg byggebransjen på debatt rundt digitale løsninger for bygg, og inviterer til faglig konferanse med workshop på Meet Ullevaal, kl 08-16 (workshop ved NTNU  13.00-16.00).

15. mai arrangerer SINTEF og nettverket Bygdin konferansen Bygg 4.0 i Oslo, som tar for seg digitalisering for BAE-sektoren. Konferansen tar utgangspunkt i eksempler og modeller for digitalisering, og setter fokus på muligheter digitalisering har å by på for de ulike aktørene i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Her finner du mer om konferansen og påmelding.

 

 

Ill: Pixabay


Prosjekter består av mennesker - populært tema i vårens mastergrader

Vi har intervjuet to studenter som tar den internasjonale mastergraden Project Management ved NTNU for å få et innblikk i problemstillingene masteroppgavene som de utarbeider nå i vår.

Omfavner mangfoldet i prosjekter

Vi møter først Marie Daden fra Frankrike. Hun har tidligere en generell ingeniørgrad med spesialisering i bærekraftig energi. Som et resultat av samarbeid mellom hennes franske ingeniørskole, École Centrale Marseille, og NTNU får hun både en norsk og en fransk grad ved å gjennomføre sin mastergrad i Norge. Under utdannelsen i Frankrike deltok Marie i utviklingen av en mobil-app for en selvstendig næringsdrivende gjennom et junior konsulentselskap (et selskap som styres av studenter og utfører konsulentarbeid for bedriftskunder). Hun likte de forskjellige aspektene et prosjektet tilbød som kommunikasjon med kunde, kontraktstrategi, prosjektstyring, kvalitetssikring, osv. Motivasjonen til en utdannelse innen prosjektledelse var på plass.

Overgangen fra fagspesialist til prosjektleder

Prosjektledere velges ofte fra tekniske eksperter som har vist seg dyktige, men som kanskje mangler egenskapene som trengs for å en leders plikter. Marie intervjuer i sin masteroppgave ti franske prosjektledere med bakgrunn som ingeniører og skal analysere deres erfaring med overgangen fra en teknisk hverdag til en leders hverdag. Til nå har hun funnet at mellommenneskelige  ferdigheter har stor innvirkning på grad av suksess. Et intervjuobjekt mente at 90% av et prosjekts suksess avhenger av disse ferdighetene. De fleste virksomheter gjennomfører opplæring for å heve lederkompetansen, men mange sliter med å gjennomføre det de lærer i praksis forteller Marie.

Vil jobbe med mennesker

Karl Martin Flåterud har en bachelorgrad i Elektro med spesialisering i automasjon fra Universitetet i Stavanger. Erfaring med arbeid i linjeforeninger, nestleder i IASTE og leder av PROMAN, viste han at en helhetlig tilnærming til prosjekter og produkter var mer interessant enn dyp teknisk innsikt. Muligheten prosjekter gir til å jobbe med mennesker i tverrfaglige team ble avgjørende da Karl Martin valgte mastergraden i Project Management.

Leverandørinvolvering i produktutviklingsprosjekter

Hvilke leverandører bør involveres til hvilke tidspunkt og i hvor stor grad? Karl Martin jobber i sin masteroppgave med å finne generelle kriterier som kan hjelpe virksomheter å komme frem til svar på disse spørsmålene. Til nå har han funnet at samspill mellom de tekniske avdelingene, som vet hvilke løsninger som trengs, og innkjøpsavdelinger, som har kontakt med leverandørene, er viktig for å sikre riktig leveranse. For at samarbeidet mellom virksomheten og leverandøren skal føre til innovasjon må først de interne aktørene finne sammen på en god måte forteller han.

Vi ønsker Marie og Karl Martin lykke til videre med oppgavene og håper på interessante resultater.

Ønsker du å høre flere historier om mastergradsstudenter, eller vite resultatene fra de to masteroppgavene som er presentert over? Ta kontakt med PROMAN.

Les mer


OSCAR-aktuelt på Byggdagene 2018


OSCAR er et aktuelt prosjekt som Prosjekt Norge støtter. Her er presentasjonen fra Byggdagene 2018

OSCAR - kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid.

 


Doktordisputas 23. mars: "Need for Speed"...

Yousef Zidane ved Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU, har i dag forsvart sin avhandling: "Need for Speed" - Insights into the Concept of Time in Managing Large-Scale Projects.

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bassam Hussein, MTP.  Medveileder har vært professor Bjørn Andersen, MTP og seniorforsker Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og Samfunn.

 

 


Ja, det fungerer godt å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter

Resultatene kan bidra til å dempe konfliktnivået i bransjen

Foto: bygg.no

Dette kommer frem i sluttrapporten for forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse", som Handelshøyskolen BI Senter for Byggenæringen presenterte denne uken.  (Se våre referanser til prosjektet her.)

Her er et kort utdrag fra artikkelen som stod på trykk i bygg.no i går.

Skanska og Vegvesenet er positive til måling av samhandling.  Dette kan dempe konfliktnivået

I forskningsprosjektet har Ragnhild Kvålshaugen og Anna R. S. Swärd ved BI Senter for byggenæringen testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt relasjonell koordinering (RC). Hovedformålet med forskningsprosjektet var å finne ut om det fungerer å bruke RC-instrumentet til å måle samhandlingskvalitet i anleggsprosjekter.

– Det er veldig viktig at dette verktøyet brukes til forbedring og utvikling og ikke som prestasjonsmåling. Målingsverktøyet skal gi en nåsituasjonsvurdering og det skal si noe om hva kan vi gjøre for å få til et bedre samspill, sier Kvålshaugen. Hun mener en av kvalitetene ved målingsinstrumentet er at man ser på samhandling mellom arbeidsroller og ikke enkeltpersoner i prosjektet. Det vi har sett er at det gir et mer nyansert språk å prate om samarbeid som er frigjort fra enkeltpersoner. Man løfter det opp et nivå slik at kvaliteten på samhandlingen gjelder en hel gruppe og da blir det også lettere å prate om.

- Prosjektsjef Roar Sve i Skanska mener god samhandling henger nøye sammen med ærlighet. Anne Brit Moen understeker at man ikke får til bra samarbeid uten tillitt mellom partene.

– Opplever man at den man møter ikke er ærlig, så blir det også vanskelig å få på plass dette tillitsforholdet. Det å tørre å være ærlige i samhandlingsfasen og spille med åpne kort, tror jeg er veldig viktig for å få på plass gode relasjoner tidlig i prosjektet, slik vi gjorde ved Bagn-Bjørgo, sier hun. I dette prosjektet har vi hele veien hatt fokus på ærlighet og det å snakke om forventingene til hverandre. Det er lettere å stille de vanskelige spørsmålene når den gode dialogen og tilliten er etablert tidlig i prosjektet, tilføyer byggeleder Andreas Rønningen i Statens vegvesen.

BIs Ragnhild Kvålshaugen er sikker på at målingene av kvaliteten på samhandlingen har hatt en effekt på Bagn – Bjørgo prosjektet, men hun påpeker at verktøyet kan gi enda større effekt hvis det er systematisk oppfølging av målingsresultatene.

– Både byggherre og entreprenør virker å være positive til måling av samhandlingskvalitet, og de ønsker å prøve dette igjen. Hvordan ser dere for dere at slike målinger kan gjennomføres i senere prosjekter?

– Vi må nok ha en tredjepart inn i prosjektene som kan bruke verktøyet og utføre målingene, men nøyaktig hvordan dette kan gjøres har vi ikke diskutert ennå. Jeg tenker at dette kanskje kan være noe det er naturlig å diskutere med bransjeforeningene. Dette er et internasjonalt nettverk, så det finnes treningsprogrammer for å lære seg å bruke instrumentet og hvordan man kan følge opp målingene, svarer Kvålshaugen.

 


Idé-verksted FoU-prosjekter, 25. april.

Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer til Idé-verksted for FoU-prosjekter
Onsdag 25. april 08.45 – 16.00 hos BI i Oslo.

Påmelding her. Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla, frist 16. april.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Vi inviterer prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, Energi og IKT. Aktører knyttet til sektorene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere er også velkommen.

Vi ønsker deltagere som:

• har ideer til hvordan prosesser og prosjekter kan gjøres annerledes eller bedre
• har innsikt i prosjektbaserte næringer
• har vært med på å få til spennende FoU-prosjekter tidligere
• ser på seg selv som mulig deltager i et spennende prosjekt

Formålet er å bidra til at prosjektideer blir skapt og at aktører samler seg rundt dem – og får til aksjoner.

Prosjekt Norge ønsker å bidra til forskning om prosess.

Vi skal ikke være strikte på dette under verkstedet – en god ide er en god ide – men vi vil at det skal kjennetegne ideer og aktører. Det vil f.eks. si at nye produkter, materialer eller tjenester i seg selv ikke er så interessant på dette verkstedet, men dersom det bidrar til industrialisering, helt andre prosesser, eller nye og andre konstellasjoner av aktører, så kan det være interessante ideer. Vi stimulerer gjerne til ideer og prosjekter på tvers av bransjer.

Resultatet fra ideverkstedet skal være et sett av prosjektideer, og aktører som tar ideene videre og konkretiserer dem. Kanskje trenger man flere aktører, da er det en oppgave å finne og innrullere disse. Prosjekt Norge vil følge opp de ideene vi i fellesskap mener er de beste gjennom en tidligfase.
Bli med å skape de beste FoU-prosjektene som ennå ikke finnes!

Spørsmål?:

o   Praktisk: Wenche Langholm – 930 36 792 – wenche.langholm@ntnu.no

o   Innhold: Anita Moum – 936 03 400 – anita.moum@tegn3.no


Mer om forskningsprosjektet "Samhandling og prosessledelse"

Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo.

Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Valdres.  I forskningsprosjektet har man studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. Se hele saken fra Bygg.no her.

I en artikkel fra Vegnett vi har referert til tidligere i år kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. Ragnhild Kvålshaugen roser E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen. Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

 

Les mer


Nytt styre i Prosjekt Norge er konstituert

Styremøte avholdt hos Nye Veier den 7. mars.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.

 


BAE-programmet på Byggedagene 2018

Oslo, 14.03.2018

For første gong i historia har BAE-programmet i Prosjekt Norge, stilt med eigen stand på Byggedagene 2018. Vi ser på dette som ein viktig markering av programmet som no er 4 år og må reknast som veletablert. Anledninga er at vi rekrutterer deltakarar til vårt Idéverksted 25. april i Oslo der vi skal utvikle nye idear til FoU-prosjekt. Denne arenaen er full av gode kandidatar frå næringa.

BAE-programmet var frå morgonen av i dag godt bemanna frå BI og Arkitektbedriftene i Norge. Utover dagen går stafettpinnen mellom desse og fleire representantar frå NTNU så standen har kontinuerlig bemanning - og vi håpar å bli lagt merkje til.


21. mars: Sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse på BI, Oslo.

BIs Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse:

Onsdag 21 mars kl. 15:00 - 17:00

Påmelding og praktisk info

Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge . I prosjektet har vi testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt Relasjonell koordinering. Verktøyet er utviklet ved Brandeis University i USA og måler kvaliteten på arbeidsrelasjoner i en gitt arbeidsprosess. Undersøkelsene er gjort ved prosjektet E16 Bagn-Bjørgo I Valdres. I tillegg har vi studert hva som skal til for at de gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet.
Om Bagn-Bjørgo prosjektet: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo

Arkitektur skaper verdi

Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige verdier god arkitektur bidrar til å skape. Ved innsamling og formidling av utvalgte forbildeprosjekter kan prosjektet på sikt bidra til en holdningsendring i BAE-næringen, hvor fokuset dreies over til en bærekraftig modell, der miljø, god samfunnsutvikling og langsiktig økonomisk gevinst blir premissgivende.

 Prosjektet skal levere gode forbilder som gjennom prosess og ferdig bygg har tilført samfunnet noe ekstra. Forbildene understøttes med dokumentasjon fra forskning, brukerundersøkelser, kvalitative analyser av miljømessige, sosiale eller økonomiske effekter, samt observasjoner og interesseutsagn. Dokumentasjonen vektes og forskning har høyest vekt. Resultatene presenteres fortløpende på egen hjemmeside. Med forbildeprosjekter og relevant dokumentasjon i bunn, vil prosjektet kommunisere resultatene og bidra til økt fokus på de faktiske verdiene vi skaper og med det være en viktig bidragsyter til å realisere mange gode byggeprosjekter med merverdi i årene som kommer.

 Hjemmesiden: www.arkitekturskaperverdi.no (presenteres offisielt i slutten av mai)

 Facebook side: https://www.facebook.com/arkitekturskaperverdi/


Speed-Up og Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Forskningsprosjektene SpeedUp og Samtidig Plan og Prosjektering i samferdselsprosjekter arrangerte 20. februar fellesseminar med utveksling av forskningsresultater og diskusjon om videre problemstillinger. Begge prosjektene ser på virkemidler for raskere og mer effektive prosjekter og har høstet nyttige lærdommer og resultater.

Deltakere i seminaret kom fra EPSIS, Metier OEC, Multiconsult, Norges Forskningsråd, NTNU, OPAK, Rambøll, SINTEF, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Sweco, Trimble, ViaNova og ÅF. Bane NOR hører også med i laget.

Resultater fra prosjektene vil presenteres på årets høstkonferanse på Meet Ullevaal:

Link til SpeedUp

 

 


Hvilke grep kan man ta for å sikre at man når de ønskede effektene?

Trondheim 7. mars 2018

Prosjekt Norge og PMI Norge gjennomførte en meget vellykket og interessant temakveld rundt tematikken prosjekters gevinstrealisering. Et tjuetalls interesserte møtte opp for å høre Jan Frode Saasen fra SopraSteria og Roger Klev fra Praxes dele av sine erfaringer.

Jan Frode presenterte sine erfaringer og betraktninger fra sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene til ett, og da med spesielt fokus på hva man gjorde for å sikre en fungerende IKT-infrastruktur for innbyggerne og de ansatte i det nye fylket. Dette har vært en utfordrende og kompleks oppgave som involverer mange tekniske aspekter (mange forskjellige systemer og teknologier som skal sys sammen), kultur-messige aspekter, menneskelige aspekter og organisatoriske aspekter.

Roger Klev gikk mer i dybden på hva det er som motiverer medarbeiderne i deres jobb, og hva man kan gjøre for å sikre at medarbeiderne blir motivert for å jobbe for kundens eller prosjekteiers gevinstrealisering. Normalt er man opptatt av å få tildelt en avgrenset arbeidsoppgave og finner motivasjon i å løse denne på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette er ikke alltid sammenfallende med hva kunden ønsker.

Presentasjonene fra samlingen finner du her (Jan Frode Saasen) og her (Roger Klev).


Unik kompetanse

NTNU har et eget masterstudium dedikert til prosjektledelse, M.Sc Project Management. Studentene har fra før en teknisk bachelorgrad og fordyper seg i temaer innenfor prosjektledelse som passer deres tidligere utdanning. Kombinasjonen av teknisk bachelorgrad og mastergrad i prosjektledelse gir en unik kompetanse som ikke tilbys ved noen annen norsk utdanningsinstitusjon. Prosjekter består av mennesker noe som gjør temaer som ledelse, organisering og arbeidsprosesser sentrale i utdanningen. Implementering av prosjekter som bidrar til bedriftens strategiske retning får og mye oppmerksomhet.

Hvorfor er en to-årig mastergrad i prosjektledelse så verdifullt?

  • Det er en unik kompetanse som gir forståelse for både det faglige arbeidet som foregår i prosjekter, samtidig med en bredere og dypere forståelse av ledelse, organisering og gjennomføring, sier Ola Edvin Vie, førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Hvordan kan en nyutdannet være en ressurs i din organisasjon?

  • Det er behagelig å holde fast ved det kjente og arbeide i et fast mønster. Et par ferske øyne kan gi nye perspektiver på organisasjonen og arbeidsprosessene og gi et friskt pust som fører til viktig endring, dog muligens ukomfortable. Bedrifter må legge til rette for juniorene som våger å komme med nye tanker og idéer for å utnytte dette potensiale i de nyutdannede. Kombinasjonen mellom erfaring og nytenking er en sikker vinner.

Studiet er internasjonalt med et stort mangfold av studenter fra hele verden. Studentene erfarer hvordan kultur og språk spiller en viktig rolle i prosjekter gjennom gruppearbeidet. I dagens internasjonale næringsliv kan en nyutdannet med forståelse på tvers av kulturer vise seg verdifull om så det skulle gjelde sikkerhet på en byggeplass eller kommunikasjon med kunder.

Ønsker du å komme i kontakt med studentene? Linjeforening PROMAN ønsker kontakt med din bedrift.

Ta kontakt på epost: Promanntnu@gmail.com

Mer informasjon finner du her.

Les mer


Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er kåret til en av landets fremste teknologikvinner

Vi står midt i en revolusjon bygget på digitale plattformer, roboter og kunstig intelligens. Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. På kvinnedagen 8. mars kårer Abelia og Oda-Nettverk Norges 50 fremste teknologikvinner.

Vi er stolte over å dele nyheten om at Hanne Rønneberg, som sitter Prosjekt Norges styre, er en av 10 på topp i denne kåringen.

Her kan du lese mer: bygg.no


Revolusjonerende forretningsmodeller. Frokostseminar med Stephen Mulva avholdt hos WSP. Presentasjonen vedlagt.

Hovedtaler var Dr. Stephen Mulva som er direktør for Construction Industry Institute (CII), ved University of Texas, Austin.

De frammøtte fikk nærmere innblikk i WSP’s  internasjonale og nasjonale virke og ikke minst et engasjerende foredrag av Dr. Mulva, som presenterte sine tanker om hvordan prosjektbransjene står ovenfor revolusjonerende forretningsmodeller.

CII har forsket på dette i flere år gjennom blant annet 46 bedrifter som tester ut pilotprosjekter.  Det er mange faktorer som er testet ut.  Blant annet handler det om å «flate» ut forsyningskjeden og å få mer verdi og kvalitet igjen for investeringene i prosjekter ved i hovedsak å lease i stedet for å eie. Denne forretningsmodellen vil frigjøre kapital til flere nye prosjekter og videreutvikling av eksisterende prosjekter til det beste for næringsliv og samfunn. Resultater av pilotprosjekter viser at det også er lønnsomt om å krympe omfanget der man kan og/eller dele opp de store prosjektene til mer akseptable håndteringsnivå for å oppnå mer effektivitet og smidighet.

I etterkant ble det åpen diskusjon med interessante vinklinger ut fra bl.a. norske forhold fra fagpersoner og dedikerte studenter.

EKSTRA: Her kan du se presentasjonen.


Nordic 10-10 har avholdt stiftelsesmøte

Oslo, 28. februar 2018

Vi hadde et meget positivt stiftelsesmøte for Nordic 10-10 i dag.  Det var 20 deltakere fra offentlige og private virksomheter, bransjeforeninger og akademia, og 12-13 organisasjoner bekreftet i møtet at de går inn som stiftelsesmedlemmer. Vi har satt en første frist 15. mars for å være med fra starten av, og deretter vil et interimsstyre tre sammen.

Bildet over viser entusiastiske deltakere som var med og skapte historie i dag.

 

Sakset fra nyhetssak 8. februar:

Bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger – benchmarking – er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring. Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.