Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Det er mange årsaker til at god prosjektledelse er viktig, men fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv er bildet enkelt. I løpet av noen år skal det investeres rundt 1.000 milliarder kroner i veier, jernbane, flyplasser og havneanlegg. Samtidig pågår det et enormt arbeid med å bygge ut og ruste opp landets sykehus, skoler, omsorgsboliger og øvrige offentlige bygg. I tillegg er aktiviteten innen næringsbygg på et meget høyt nivå.

Vi har sett noen grufulle eksempler på voldsomme ekstrakostnader som ruller på når et prosjekt enten er for utilstrekkelig planlagt eller kommer ut av kontroll i gjennomføringen.

Ved å investere i faglig utvikling innen fagområdet prosjekteierskap og prosjektledelse, må dette derfor ses på som svært viktig investering til inntekts ervervelse for både næringslivet og samfunnet. Å prioritere bort denne kompetanseutviklingen er det samme som å prioritere bort netto utbytte og opprettholde unødvendig høyt kostnadsnivå.

Det kan derfor ha stor nytteverdi å være partner i Prosjekt Norges, slik at dere kan ta del i det prosjektfaglige utviklingsarbeidet som skal gjøre dere bedre rustet til å møte fremtidens krav.

Stein Mjøen

CEO Prosjekt Norge.


Bygg 4.0 - datadrevet innovasjon - 8. mai Meet Ullevaal

Digitalisering er drevet frem av økt datakapasitet og regnekraft:

Omfatter blant annet teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens.

– Men få i byggenæringen har klart å utnytte potensialet i datadrevet innovasjon til fulle. Det skyldes blant annet barrierer mot å ta i bruk nøkkelteknologier, spesielt i mindre bedrifter, sier seniorforsker Nathalie Labonnote.

Konferansen, som arrangeres av SINTEF, finner sted på Meet Ullevål 8. mai. Bygg 4.0 tar utgangspunkt i nye forretningsmuligheter innen digitalisering av byggenæringen, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i samarbeid med andre sektorer – blant annet IKT- og finansbransjen.

Les mer om konferansen her....


Gemini: Ny gullresept for prosjekter

Ny gullresept for prosjekter

Store prosjekter i kunnskapsmiljøer tjener på å tone ned strikte koordineringsmetoder til fordel for samtaler og møter, ifølge ny studie.

Gjesteskribent
Torgeir Dingsøyr, sjefforsker, SINTEF

Store prosjekt i ulike sektorer sprekker ofte på tid og kostnad. Et generelt råd innen prosjektledelse er derfor å gjøre prosjekter små. Men av og til må de bli store, grunnet tidspress eller fordi det er vanskelig å dele opp produktet som skal lages.

Da er det avgjørende at medarbeiderne er tilstrekkelig koordinert.

For svikter samordningen «når kokkene er mange», løper kostnadene fort. Til tross for dette, står det lite om metoder for koordinering i standardoppskriftene – «rammeverkene» – for prosjektarbeid.

Men en casestudie vi i SINTEF nylig har gjort, viser at kommende gigantprosjekter innen kunnskapsbransjer som IT, finans og engineering gjør klokt i å snu på flisa – og vie nettopp koordineringsmetodikk mer oppmerksomhet enn det som har vært vanlig. (Les vitenskapelig artikkel om funnene)

Les hele artikkelen i Gemini.


Dyktige studenter kan skrive masteroppgave for dere

Dyktige studenter kan skrive masteroppgave for dere.

Bildet over: Studentene Tor Thorsrud Sporsem og Asle Ødven er eksempler på masterstudenter som har jobbet ute i næringslivet med masteroppgaver.

Som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problem­stillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/­oppgaver. Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdannings­institu­sjonene.  (Merk at institusjonene har litt ulikt omfang.) Studentene representerer stor arbeidskapasitet og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene i august.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, innen 23. mars. De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene utover i april før de foretar sine valg i mai.

Generelle forslag kan sendes til Bjørn Andersen, mens eksplisitte oppgaver som passer til den enkelte utdanningsinstitusjon kan spilles inn direkte til dennes kontaktperson:

NTNU          Bjørn Andersen (bjorn.andersen@ntnu.no)

NMBU         Tor Kristian Stevik (tor.stevik@nmbu.no)

UiA              Bo Terje Kalaas (bo.t.kalsaas@uia.no) og Gøril Hannås  (goril.hannas@uia.no)

BI                Lena Bygballe lena.bygballe@bi.no


Nytt møte Bransjeklynge Energi 3. des. Oslo.

Bransjeklynge Energi avholder nytt møte i Oslo 3. des.

Sted: Møterom A2 – 010 i Executive-området, BI Nydalen. Påmelding  HER

Forvaltningsansvaret for oljeformuen innebærer å sikre optimal ressursstyring og forvaltning av de fossile ressursene på norsk kontinentalsokkel. Til tross for et sterkt press på fornybar energi vil olje og gass fortsatt ha en sterk rolle i energiforsyningen. Prosjekt Norge ser det derfor som en viktig oppgave å etablere en arena hvor Olje- og Gassektoren kan møtes for å videreutvikle og foredle det videre arbeidet med å sikre denne viktige energiforsyningen i fremtiden.

Det må gjøres en vurdering av hvorvidt landbasert energi skal inkluderes i energiklyngen eller om den hører bedre hjemme i BAE-programmet. BAE-programmet er villig til å bidra ovenfor den landbaserte sektoren ut fra sine faglige fokus.

Program:

10.00 Velkommen

•         Hva er Prosjekt Norge og Energiklyngen

•         Hvorfor dette møtet og forventninger til det

•         Agenda-gjennomgang

Sentrale utviklingstrekk innen Olje og Gass:

10.15 Equinor: «Field of the future» - digitalisering og forbedring i «Business Efficiency”

10.45 Gassco: Tilrettelegging for ny infrastruktur til det beste for samfunnet og utnyttelse av eksisterende infrastruktur

11.15 Subsea7 og Aker Solutions: Leverandørenes erfaringer med alliansemodeller

11.45 Lunsj

Videre samarbeid:

12.45 Jon Lereim: Utviklingsbehov innen Olje og Gass

13.15 Prosjekt Norge: Ekstrakt av relevant forskning gjennomført i Norsk Senter for Prosjektledelse/Prosjekt Norge

13.45 Diskusjon om behov for faglig utvikling innen energisektoren

14.15 Diskusjon om faglige aktiviteter innen energiklyngen og på tvers av klyngene

14.35 Pause/strekk

14.45 Valg og konstituering av styret for klyngen

15.00 Slutt

 

 


Seminar om Fylkesveiene: Terje Moe Gustavsen, Kurt Opseth og flere fra fylkeskommunene kommer - kommer du?

Seminaret om omstrukturering og drift av fylkesveiene den 29 nov. i Oslo nærmer seg – har du husket å melde deg på?

Denne omstrukturering vil berøre både de offentlige etatene som Statens vegvesen, Nye veier og Mesta, samtidig som entreprenører over hele landet blir berørt av endrede oppdragsgivere. I tillegg vil fylkene få en betydelig tilvekst i sin prosjektportefølje, noe som også vil kreve betydelig oppgradering i volum og kompetanse.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Mestas direktør Kurt Opseth kommer i tillegg til representanter fra entreprenørsiden ved bl.a. Veidekkes konserndirektør Lars Erik Lund og mange representanter fra de ulike fylkeskommunene.

SVV som stor prosjekteier har gjennom lang tid prøvd ut og evaluert ulike prosjekt-/kontraktsmodeller og landet på noen standarder som passer den etaten som byggherre. Når fylkeskommunene skal ta over ansvaret for en stor andel av prosjektporteføljen vil disse ha en annen erfaringsbakgrunn, kompetanse, systemer og rutiner, og det er dermed på ingen måte sikkert at de samme modellene anvendt av SVV vil passe for disse. Vi har også sett de siste årene at en annen “utfordrer”, Nye Veier, har valgt en noe annerledes strategi og modeller, basert på deres forutsetninger. Hva vil være egnet for fylkeskommunene?

Seminaret avholdes på Meet Ullevaal Stadion 29.11.2018 kl. 09.00 - 15.30

Program finner du her...

Meld deg på her...

 


Aker BP - ny partner i Prosjekt Norge – utviklingsarbeidet innen prosjektledelse i energisektoren blir ytterligere styrket

Prosjekt Norge ønsker Aker BP velkommen som partner.

Vi ser på dette som en betydelig styrking av utviklingsarbeidet innen prosjektledelse. Det er viktig at man ikke glemmer behovet for en bærekraftig Olje- og Gassektor i mange tiår fremover. De tilhørende drifts- og utviklingsoppgaver krever et solid utviklingsarbeid innen prosjekteierskap og prosjektledelse.

Det er derfor viktig at Aker BP, sammen med Equinor og Gassco, blir en del av utviklingsmiljøet innen Olje- og Gassektoren.

Vi minner om møte i Bransjeklynge Energi som Prosjekt Norge arrangerer på BI i Oslo 3. desember.

Informasjon om møtet og agenda finner du her….


Gardermoen-utbyggingen ble ferdig til avtalt tid og kvalitet, samt under budsjett. Meld deg på til åpent seminar den 30. november.

Seminar om evalueringen av T2 på Gardermoen 30. november 2018, 09.00 - 13.00.  Park Inn Radisson, Gardermoen.

Store flyplassprosjekter har et rykte på seg for å bli forsinket og dyrere enn planlagt. Nye Berlin lufthavn er for eksempel enda ikke i drift, sju år etter opprinnelig driftsstart og trolig vil bli fem ganger så dyrt som planlagt.
T2-prosjektet ved Oslo lufthavn skiller seg ut ved å bli ferdig til avtalt tid, til avtalt kvalitet og under avtalt budsjett, selv om prosjektet ble gjennomført i parallell med full drift på flyplassen. Nå kan du høre mer om hvordan de klarte dette. 

T2-prosjektet ble kåret til Årets prosjekt i 2017.

Prosjekt Norge har, sammen med Avinor og ÅF Advansia, den store glede av å invitere til seminar om Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen den 30. november 2018.

  • Hva er grunnene til at de lykkes?
  • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene? 

PÅMELDING T-2 SEMINAR HER  (Utvidet frist:  fredag 23.11.)

 

TidTEMAINNLEDER
0815-0900Ankomst, registrering
0900-0905Åpning av seminarProsjekt Norge
0905-0910Vertskapet ønsker velkommenAvinor
0910-0930Kort intro av T2-prosjektet på overordnet nivåAvinor
0930-1000Presentasjon av Avinors erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetAvinor
1000-1040Presentasjon av ÅF Advansias erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetÅF Advansia
1040-1050PAUSE
1050-1110Presentasjon av erfaringene til utvalgte utførende fra gjennom-føringen av T2-prosjektetGK
1110-1130Lunsj
1130-1150Presentasjon av læringspunkter og andre funn fra evalueringenEvalueringsteamet
1150-1250Felles refleksjoner i et diskusjonspanel.
Hva har vi gjort med erfaringene? Bruker vi de videre?
Prosjekt Norge
1250-1300Oppsummering og avslutningProsjekt Norge

 Prosjekt 2018 fikk godt oppmøte og gode tilbakemeldinger

Prosjekt 2018 ble vel gjennomført med fornøyde deltagere.

Prosjekt Norge arrangerte sin årlige prosjetkonferanse med vel 220 deltagere påmeldt. Programmet la i hovedsak vekt på Ledelse, Samhandling, Gevinstrealisering og Nytteverdi. Det skapte positive tilbakemeldinger at mange innledere satte mennesket i fokus og dere interaksjon med teknologi og prosess.

Det kan nevnes at Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitet i Oslo,  pekte på trenden om at mennesket fyller alle mellomrom med mobiltelefonen, og at dette har erstattet den tiden som gir rom for refleksjon og hvile av hjernen. Er dette bra?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i Norsk Olje og Gass, pekte på at for 30 år siden ble en rekke forhold knytt til utvinning på norske sokkel sett på som umulige å gjennomføre. Likevel ble det gjennomført, slik at det gjentatte ganger vise seg at det umulige var mulig. På mange måter står vi i samme situasjon i dag hvor mye blir sett på som umulig, slik at det er viktig at lærdommen fra tidlig oljealder ikke lar det «umulige» stanse oss.

Rambølls direktør Ole-Petter Thunes pekte på at vi er i en bransje hvor det aller meste blir målt og veid i kroner og timer. og vi VET at store penger skiller de gode og dårlige prosjektene.   Men for å få til de beste prosjektene påstår han at vi må bruke en langt mer verdifull valuta: tillit. Han peker på at det nå er blitt for mye fokus på teknologi, modeller og prosesser. For det handler også om 3 andre ting: mennesker, mennesker og mennesker. Det er ironisk at i en digital verden har det aldri vært så stort behov for menneskelige egenskaper som bidrar til samhandling – og da spesielt TILLIT.

Ellers tok Anders Dysvik, professor ved BI, opp dette med lederatferder og pekte på at tre viktige atferder var oppgaveorientering, relasjonsorientering og endringsorientering. Han pekte på at lav mestringsfølelse og høy rolleusikkerhet blant ledere ofte ledet til dårlige relasjoner mellom lederen og medarbeiderne og i tillegg øker risikoen for aggressiv adferd.

Det var mange andre innleder som også hadde gode innlegg, slik at tilbakemeldingene viser at deltagerne var svært fornøyd med arrangementet.

Publiserte innlegg finnes under fanen Prosjektkonferanser - HER.

Neste års konferanse vil bli en jubileumskonferanse for Prosjekt Norge som da feirer 20 år og det vil bli markert både gjennom programmet og med middag etterpå.