Nytt møte Bransjeklynge Energi 3. des. Oslo.

Bransjeklynge Energi avholder nytt møte i Oslo 3. des.

Sted: Møterom A2 – 010 i Executive-området, BI Nydalen. Påmelding  HER

Forvaltningsansvaret for oljeformuen innebærer å sikre optimal ressursstyring og forvaltning av de fossile ressursene på norsk kontinentalsokkel. Til tross for et sterkt press på fornybar energi vil olje og gass fortsatt ha en sterk rolle i energiforsyningen. Prosjekt Norge ser det derfor som en viktig oppgave å etablere en arena hvor Olje- og Gassektoren kan møtes for å videreutvikle og foredle det videre arbeidet med å sikre denne viktige energiforsyningen i fremtiden.

Det må gjøres en vurdering av hvorvidt landbasert energi skal inkluderes i energiklyngen eller om den hører bedre hjemme i BAE-programmet. BAE-programmet er villig til å bidra ovenfor den landbaserte sektoren ut fra sine faglige fokus.

Program:

10.00 Velkommen

•         Hva er Prosjekt Norge og Energiklyngen

•         Hvorfor dette møtet og forventninger til det

•         Agenda-gjennomgang

Sentrale utviklingstrekk innen Olje og Gass:

10.15 Equinor: «Field of the future» - digitalisering og forbedring i «Business Efficiency”

10.45 Gassco: Tilrettelegging for ny infrastruktur til det beste for samfunnet og utnyttelse av eksisterende infrastruktur

11.15 Subsea7 og Aker Solutions: Leverandørenes erfaringer med alliansemodeller

11.45 Lunsj

Videre samarbeid:

12.45 Jon Lereim: Utviklingsbehov innen Olje og Gass

13.15 Prosjekt Norge: Ekstrakt av relevant forskning gjennomført i Norsk Senter for Prosjektledelse/Prosjekt Norge

13.45 Diskusjon om behov for faglig utvikling innen energisektoren

14.15 Diskusjon om faglige aktiviteter innen energiklyngen og på tvers av klyngene

14.35 Pause/strekk

14.45 Valg og konstituering av styret for klyngen

15.00 Slutt

 

 


Seminar om Fylkesveiene: Terje Moe Gustavsen, Kurt Opseth og flere fra fylkeskommunene kommer - kommer du?

Seminaret om omstrukturering og drift av fylkesveiene den 29 nov. i Oslo nærmer seg – har du husket å melde deg på?

Denne omstrukturering vil berøre både de offentlige etatene som Statens vegvesen, Nye veier og Mesta, samtidig som entreprenører over hele landet blir berørt av endrede oppdragsgivere. I tillegg vil fylkene få en betydelig tilvekst i sin prosjektportefølje, noe som også vil kreve betydelig oppgradering i volum og kompetanse.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Mestas direktør Kurt Opseth kommer i tillegg til representanter fra entreprenørsiden ved bl.a. Veidekkes konserndirektør Lars Erik Lund og mange representanter fra de ulike fylkeskommunene.

SVV som stor prosjekteier har gjennom lang tid prøvd ut og evaluert ulike prosjekt-/kontraktsmodeller og landet på noen standarder som passer den etaten som byggherre. Når fylkeskommunene skal ta over ansvaret for en stor andel av prosjektporteføljen vil disse ha en annen erfaringsbakgrunn, kompetanse, systemer og rutiner, og det er dermed på ingen måte sikkert at de samme modellene anvendt av SVV vil passe for disse. Vi har også sett de siste årene at en annen “utfordrer”, Nye Veier, har valgt en noe annerledes strategi og modeller, basert på deres forutsetninger. Hva vil være egnet for fylkeskommunene?

Seminaret avholdes på Meet Ullevaal Stadion 29.11.2018 kl. 09.00 - 15.30

Program finner du her...

Meld deg på her...

 


Aker BP - ny partner i Prosjekt Norge – utviklingsarbeidet innen prosjektledelse i energisektoren blir ytterligere styrket

Prosjekt Norge ønsker Aker BP velkommen som partner.

Vi ser på dette som en betydelig styrking av utviklingsarbeidet innen prosjektledelse. Det er viktig at man ikke glemmer behovet for en bærekraftig Olje- og Gassektor i mange tiår fremover. De tilhørende drifts- og utviklingsoppgaver krever et solid utviklingsarbeid innen prosjekteierskap og prosjektledelse.

Det er derfor viktig at Aker BP, sammen med Equinor og Gassco, blir en del av utviklingsmiljøet innen Olje- og Gassektoren.

Vi minner om møte i Bransjeklynge Energi som Prosjekt Norge arrangerer på BI i Oslo 3. desember.

Informasjon om møtet og agenda finner du her….


Gardermoen-utbyggingen ble ferdig til avtalt tid og kvalitet, samt under budsjett. Meld deg på til åpent seminar den 30. november.

Seminar om evalueringen av T2 på Gardermoen 30. november 2018, 09.00 - 13.00.  Park Inn Radisson, Gardermoen.

Store flyplassprosjekter har et rykte på seg for å bli forsinket og dyrere enn planlagt. Nye Berlin lufthavn er for eksempel enda ikke i drift, sju år etter opprinnelig driftsstart og trolig vil bli fem ganger så dyrt som planlagt.
T2-prosjektet ved Oslo lufthavn skiller seg ut ved å bli ferdig til avtalt tid, til avtalt kvalitet og under avtalt budsjett, selv om prosjektet ble gjennomført i parallell med full drift på flyplassen. Nå kan du høre mer om hvordan de klarte dette. 

T2-prosjektet ble kåret til Årets prosjekt i 2017.

Prosjekt Norge har, sammen med Avinor og ÅF Advansia, den store glede av å invitere til seminar om Terminal 2-prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen den 30. november 2018.

 • Hva er grunnene til at de lykkes?
 • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene? 

PÅMELDING T-2 SEMINAR HER  (Utvidet frist:  fredag 23.11.)

 

TidTEMAINNLEDER
0815-0900Ankomst, registrering
0900-0905Åpning av seminarProsjekt Norge
0905-0910Vertskapet ønsker velkommenAvinor
0910-0930Kort intro av T2-prosjektet på overordnet nivåAvinor
0930-1000Presentasjon av Avinors erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetAvinor
1000-1040Presentasjon av ÅF Advansias erfaringer fra gjennomføringen av T2-prosjektetÅF Advansia
1040-1050PAUSE
1050-1110Presentasjon av erfaringene til utvalgte utførende fra gjennom-føringen av T2-prosjektetGK
1110-1130Lunsj
1130-1150Presentasjon av læringspunkter og andre funn fra evalueringenEvalueringsteamet
1150-1250Felles refleksjoner i et diskusjonspanel.
Hva har vi gjort med erfaringene? Bruker vi de videre?
Prosjekt Norge
1250-1300Oppsummering og avslutningProsjekt Norge

 Prosjekt 2018 fikk godt oppmøte og gode tilbakemeldinger

Prosjekt 2018 ble vel gjennomført med fornøyde deltagere.

Prosjekt Norge arrangerte sin årlige prosjetkonferanse med vel 220 deltagere påmeldt. Programmet la i hovedsak vekt på Ledelse, Samhandling, Gevinstrealisering og Nytteverdi. Det skapte positive tilbakemeldinger at mange innledere satte mennesket i fokus og dere interaksjon med teknologi og prosess.

Det kan nevnes at Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitet i Oslo,  pekte på trenden om at mennesket fyller alle mellomrom med mobiltelefonen, og at dette har erstattet den tiden som gir rom for refleksjon og hvile av hjernen. Er dette bra?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i Norsk Olje og Gass, pekte på at for 30 år siden ble en rekke forhold knytt til utvinning på norske sokkel sett på som umulige å gjennomføre. Likevel ble det gjennomført, slik at det gjentatte ganger vise seg at det umulige var mulig. På mange måter står vi i samme situasjon i dag hvor mye blir sett på som umulig, slik at det er viktig at lærdommen fra tidlig oljealder ikke lar det «umulige» stanse oss.

Rambølls direktør Ole-Petter Thunes pekte på at vi er i en bransje hvor det aller meste blir målt og veid i kroner og timer. og vi VET at store penger skiller de gode og dårlige prosjektene.   Men for å få til de beste prosjektene påstår han at vi må bruke en langt mer verdifull valuta: tillit. Han peker på at det nå er blitt for mye fokus på teknologi, modeller og prosesser. For det handler også om 3 andre ting: mennesker, mennesker og mennesker. Det er ironisk at i en digital verden har det aldri vært så stort behov for menneskelige egenskaper som bidrar til samhandling – og da spesielt TILLIT.

Ellers tok Anders Dysvik, professor ved BI, opp dette med lederatferder og pekte på at tre viktige atferder var oppgaveorientering, relasjonsorientering og endringsorientering. Han pekte på at lav mestringsfølelse og høy rolleusikkerhet blant ledere ofte ledet til dårlige relasjoner mellom lederen og medarbeiderne og i tillegg øker risikoen for aggressiv adferd.

Det var mange andre innleder som også hadde gode innlegg, slik at tilbakemeldingene viser at deltagerne var svært fornøyd med arrangementet.

Publiserte innlegg finnes under fanen Prosjektkonferanser - HER.

Neste års konferanse vil bli en jubileumskonferanse for Prosjekt Norge som da feirer 20 år og det vil bli markert både gjennom programmet og med middag etterpå.

 


Bygg 21 delte ut Beste praksis priser på konferansen Prosjekt 2018 - les begrunnelsene

Prosjekt 2018 konferansen 7. november.

Med 223 påmeldt fra Prosjekt Norges partnere og andre fra sektorene Bygg og Anlegg, IKT, Energi, øvrige næringsliv og offentlige etater, presenterte Prosjekt Norge et godt program ovenfor et solid og kvalifisert publikum.

I forbindelse med konferansen delte Bygg21 ut Beste praksis-priser.

Vinnerne ble:

Ole Morten Skaret (Veidekke) og Evy Sæther (SiT)

Ingrid Stange (Drøbak Montesorri skole), Ellen Heier (Snøhetta) og Peder Lunde (Skanska).

Begrunnelsene for tildelingen:

Studentsamskipnaden i Trondheim og Veidekke - Moholt 50-50

Evy Sæther (SiT) og Ole Morten Skaret (Veidekke)

Det har i mange år vært en utfordring å få bygget nok studentboliger landet rundt. Studentsamskipnaden i Trondheim har sammen med Veidekke tatt grep i prosjektet Moholt 50-50 og satset på samspill og valgt en god modell for gjennomføring og samarbeid mellom byggherre, entreprenør og de ulike underentreprenørene og leverandørene.

Prosjektet er på ca. 23.000 m2 og med kort byggetid på en relativt liten tomt. For å komme i mål har alle aktørene vært med å planlegge både fremdrift og rekkefølge i arbeidet fra dag en, noe som har medført stort eierskap og engasjement for det totale prosjektet både når det gjelder tid og kost. Det er meldt om god stemning og trivsel på byggeplassen under byggingen. Mange interessenter har også vært involvert. Det gode samspillet ble gjennomført til «siste spiker».

Resultatet av det gode samspillet er at et ambisiøst og stort prosjekt er gjennomført med tverrfaglig samarbeid, fått til en god industrialisert prosess og med god kvalitet på sluttproduktet.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet på flere områder og bl.a. mottatt Trondheim kommunes energisparepris, Årets trebyggeri 2016 og mest bærekraftige bygg 2017.

Studentsamskipnaden og Veidekke setter standard for god samhandling gjennom prosjektet Moholt 50-50. Studentsamskipnaden og Veidekke bruker og deler Beste praksis Samhandling.

 

Snøhetta – Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Ellen Heier (Snøhetta), Ingrid Stange (Drøbak Montesorri skole) og Peder Lunde (Skanska)

Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole er dimensjonert for 80 elever og sto ferdig i mars 2018. Dette er det første ferdigstilte nybygget, og det første skolebygget, som lever opp til Powerhousedefinisjonens strenge miljøkrav.

Prosjektet er også det første ferdigstilte nybygget som er planlagt og prosjektert ihht den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne prosessen krever tidlig involvering og god relasjonskompetanse, og innebærer blant annet at deltakerne oppfordres til å tenke utenfor sitt eget fagfelt, og er åpne for synspunkter på egen praksis fra andre fagområder. Det gir en grunnleggende helhetlig forståelse av prosjektet, og økt respekt for hverandres kompetanse.

Metoden likestiller alle fag og gir reell innflytelse for alle utover det man kanskje kan oppleve i et «vanlig» prosjekt. Dette bidrar til et godt engasjement og eierskap til prosjektet i hele prosjektgruppen, og at det er enklere å få rett kompetanse til rett tid.

Snøhetta setter standard for Beste praksis tverrfaglig kompetanse ved bruk av den workshop-baserte prosessmodellen.

 

 

 


Årets store prosjektbegivenhet onsdag 7. nov. - dette knippet eliteutøvere er verdt å høre på

Har du glemt å melde deg på? Det er ikke for seint da det fremdeles er ledige plasser.

Det handler om

 • Samhandling
 • Gevinstrealisering
 • Nytteverdi
 • Mennesket versus teknologi.

 

Program finner du her.....

Meld deg på her.....


Prosjekt 2018: Wolfgang Plagge forteller - Hvordan skape eliteutøvere.

Tidligere har Alexander Stöckl besøkt konferansen og fortalt hvordan han bygger topp presterende lag innen idretten. I år vil Wolfgang Plagge fortelle om hvordan man utvikler topp musikere. Høyt individuelt prestasjonsnivå innen idrett og musikk er gode forbilder for utvikling av individene innen næringslivet. Det handler om det samme - å legge til rette for at den enkelte kan prestere best mulig, samtidig som den enkelte må vise både vilje og evne til å utvikle seg.

Wolfgang Antoine Marie Plagge (født 23. august 1960) er komponist, pianist og professor ved Norges Musikkhøgskole. Han begynte å spille piano som fireåring, og debuterte i Universitetets aula i Oslo bare tolv år gammel. Han begynte også tidlig å komponere, og er særlig anerkjent for sine verk for blåseinstrumenter. På tross av en revmatisk lidelse opptrer Plagge ofte som pianist, og har spilt med flere ledende orkestre. Plagge har mottatt flere priser for sitt musikalske virke.

 

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


Prosjekt Norge har levert fire søknader til Forskningsrådet i høst.

Som en del av strategien for å øke forskningsinnsatsen, har Prosjekt Norge sendt inn fire søknader til Forskningsrådet i høst.

 • OptimalTid -Offentlig innovasjonsprosjekt – Transport 2025 - Finne det det optimale tidspunktet å engasjere entre­pre­nør­kompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur.
 • DigIT – Økt lønnsomhet ved smartere bruk av digital informasjon i BAE-næringen - Utvikle en ny digital produkt- og analysetjeneste, DigIT, som vil øke lønnsomheten målbart i byggenæringen
 •  iPLUSS - Kombinere metodikkene involverende planlegging og usikker­hetsstyring. - Den overordnede ideen i prosjektet IPLUSS er å kombinere Involverende Planlegging (Last Planner System) og usikker­hetsstyring.
 • Project 4.0 - Neste generasjons prosjektstyringssystem -  Utvikle neste generasjons prosjektstyringssystem som benytter digital teknologi for å sikre sanntidskommunikasjon og ko­ordi­nering for alle involverte parter i byggeprosessen, for slik å skape mer effektive og bærekraftige byggeprosjekter.

Søknadene er et resultat diskusjoner i styret og partnerskapsmassen gjennom flere møter/workshops våren 2018. Videre involverer disse søknadene mange partnere, slik at finansiering av en eller flere vil bidra til et videre løft i forskningen innen prosjektledelse.

 

Har du meldt deg på konferansen Prosjekt 2018? Program og påmelding finner du her


Prosjekt 2018: Harald V. Nikolaisen - alle deltagere må yte på sitt aller beste for å skape det lille ekstra

Prosjekt 2018 Finale: Prosjekter i G-dur og V-stil

Mange av dagens prosjekter er så komplekse, at alle deltagere må yte på sitt aller beste. For å skape det lille ekstra, må vi ta alles kompetanse i bruk og evne å integrere kompetanser. Vi må skape sammen. Det klarer vi ikke uten å ha fokus på kontinuerlig læring og utvikling. Vi i ledelsen må sette retning for det ved å være veldig tydelig på at nøkkelen ligger i å prøve og feile – hele tiden. Vi må spenne mulighetsrommet gjennom å skape prototyper og teste uferdige løsninger. Gjennom det kan vi stille ‘vedtatte’ sannheter til veggs. Jeg skal snakke om hvordan undring, friksjon og motsetninger er verktøy for å dra oss litt lenger – ikke støy som vi må unngå og hvordan vi jobber med læringskultur. Læringskultur er grunnlaget for at den enkelte ta ut det aller beste av seg selv.

Harald V. Nikolaisen  har lang fartstid innen bygg og anlegg. Han er administrerende direktør i Statsbygg siden 2013 og styreleder i Nye Veier. Har tidligere vært utbyggingsdirektør Jernbaneverket og har erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil.

 

Har du meldt deg på konferansen? Program og påmelding finner du her


NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse.

NTNU hevder seg i utdanningseliten i Europa gjennom tildelingen av Norges aller første Kunnskapsallianse.

Dette er en av få ordninger der norske institusjoner konkurrerer internasjonalt om utdanningskvalitet.

Det har lenge vært en kunnskapspolitisk målsetning i Norge å få tildelt disse prestisjetunge EU-midlene for å styrke norsk utdanning. Nå har endelig en norsk institusjon lykkes i den tøffe konkurransen blant de fremste universitetene og høyskolene i Europa.

Harald Nybølet

NTNU har også fått tildelt midler til et prosjekt innenfor det høythengende programmet Jean Monnet. I tillegg koordinerer NTNU Strategiske partnerskap, og er også partner i Erasmus Mundus, et europeisk samarbeids- og mobilitetsprogram for fellesgrader.

– EUs utdanningsprogram Erasmus+ er det største virkemiddelet for kvalitetsutvikling i høyere utdanning i Norge. Vi gratulerer NTNU med resultatene i årets utlysning. Samtidig skulle vi gjerne sett at andre norske institusjoner i større grad tar i bruk bredden av muligheter programmet, sier Harald Nybølet, direktør i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Harald Nybølet, direktør i Diku

Les mer her....

Årets store prosjektbegivenhet Prosjekt 2018 arrangeres på Meet Ullevaal, Oslo 7. november. Har du meldt deg på? Program og påmelding.


Prosjekt 2018: Thomas Hylland Eriksen - Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden? - Har du meldt deg på konferansen?

Menneske og teknologi: Samspill eller knuter på tråden?

Alle har opplevd at ny teknologi kan bli et forstyrrende element, et irriterende filter eller en krevende hinderløype mellom en selv og arbeidsoppgavene. Idealet er stadig at teknologien skal fungere så knirkefritt at den knapt merkes. Ofte er det ikke slik i praksis. Dette foredraget tar utgangspunkt i det konkrete, nemlig arbeidssituasjoner i endring, og undersøker hvilke utilsiktede bivirkninger ny teknologi – fra kunstig intelligens til regnskapsprogrammer – kan medføre, og hvordan de kan unngås. Noen stikkord er kompleksitet, den menneskelige faktor, produktivitet og autonomi.

Program og påmelding finner du her...

Thomas Hylland Eriksen:

Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog. Han er professor ved Sosial-antropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning om etnisitet, nasjonalisme og globalisering, ofte med et etnografisk fokus på Mauritius og Trinidad, i Norge for sitt engasjement for å formidle sosialantropologi og et sosialantropologisk perspektiv på et flerkulturelt samfunn, globalisering, identitet og en rekke samfunnsspørsmål.


Prosjekt 2018: Prosjekt er et strategisk virkemiddel for endring, utvikling og verdiskaping 2 +2 =5

Har du meldt deg på konferansen Prosjekt 2018, den 7 nov. i Oslo? Program og påmelding finner du her...

Prosjekt er et strategisk virkemiddel for endring, utvikling og verdiskaping.  Men prosjekter gir lite effekt om vi ikke lykkes med virkelige endringer i tankesett, kulturer og systemer. Hvordan kan en virksomhet som NAV utvikle et prosjekt ‘mindset’ og lykkes med kontinuerlig produktutvikling?

Ola Furu, avd.dir NAV, snakker om hva som har vært de gode grepene for å øke endringstakten og modernisere IKT-NAV.  

Ola Furu:

Modernisering av IKT i NAV, mer enn å sette strøm på papir
Ola Furu er avdelingsdirektør for Applikasjonsutvikling i NAV IT. I tillegg er han programleder for Modernisering av IKT i NAV - Prosjekt 2. Furu kommer fra Capgemini Group hvor han var CEO for Capgemini Norge i 2009-2014. Furu fikk i 2010 Rosingprisen som årets toppleder. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.


Årets Prosjekt 2018 - Ny frist 19. oktober for å melde inn aktuelle prosjekt

 

Verdiskaping - Å skape verdier gjennom prosjekter

Prosjekt Norge vil fortsette med å kåre ÅRETS PROSJEKT på den årlige store prosjektkonferansen Prosjekt 2018 som avholdes på Meet Ullevaal 7. november.

Dere oppfordres til å melde inn forslag på prosjekt på vedlagte innmeldingsskjema eller videresende denne invitasjonen til andre som kan ha relevante prosjekter å melde inn. Innmeldte prosjekt skal være fullført i løpet av 2017 eller første del av 2018, slik at årstallet 2018 henviser til når prosjektet blir vurdert og eventuelt kåret.

Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

Å ha full kontroll på de grunnleggende resultatparameterne;

 •    levert avtalte leveranser med riktig kvalitet
 •    overholdt tidsplan og budsjett
 •    tilfredsstilt HMS-målsetninger

Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy

Juryen vil bestå av fagfolk fra både akademia, offentlige etater og næringslivet.

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er utvidet til fredag 19. oktober 2018,  sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no  

For spørsmål om aktuelle prosjekter kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen eller Anne Live Vaagaasar

 


Prosjekt Norge inviterer til fagseminar knyttet til omstrukturering av fylkesveiene.

Seminaret avholdes på Meet, Ullevaal Stadion 29. november.

Du kan melde deg på her..

Årets store prosjektbegivenhet Prosjekt 2018 arrangeres på Meet Ullevaal, Oslo 7. november. Har du meldt deg på? Program og påmelding.


Prosjekt 2018 - Therese Bermann Fischer kommer - kommer du?

Prosjektkonferansen PROSJEKT 2018 avholdes på Meet, Ullevaal stadion 7. november fra kl 09:00-17:00. Registrering fra kl 08:15.  Har du meldt deg på?

Program og påmelding finner du her...

Noen av  innlederne ser du nedenfor.


CoP Prosjektstyring - møte 12.09.18 hos Intersoft

Det ble vist tre presentasjoner om temaene:

 • Prosjektstyringsverktøy – med spesielt fokus på fremdriftsplanlegging  - Elisabeth Wallem, Intersoft 
 • Planleggeing og styring av prosjekter m IPD kontrakt – om sykehuset i Tønsberg - Bo Terje Kalsås, UIA
 • Lean prosjektgjennomføring, med Kunsthøyskolen i Bergen som eksempel - Per Roger Johansen fra Atkins Global

 Neste COP møte blir hos Avinor Gardermoen, v. Runar Botten om hardcore prosjektplanlegging.

 


CoP Digital samhandling: Avfallsfri framtid er realistisk med digital samhandling.

Avfallsfri framtid er realistisk med digital samhandling.

Over 20 deltakarar var samla hos Skanska i Oslo onsdag for å diskutere digital samhandling. Dagens tema var avfallsfri byggeplass. Kva er rett ambisjonsnivå og kva må til? To glimrande innlegg vart servert av Randi Lekanger (Skanska) og John R. Moen (NKF). Diskusjonen var både engasjert og spennande. Fleire viktige premissar vart erkjent: Premissane (regelverket) må vere tydeleg og samstemt, entreprenørar og produsentar må samarbeide om løysingar, produktdokumentasjonen er avgjerande for redusert avfallsmengde, industrialisering må utnyttast (men ikkje til å flytte problemet), innovasjon må til – og det trengs meir FoU.

 Kort og godt: Avfallsfri framtid er mogleg om vi faktisk endrar tenkjemåte og handlemønster. Vi er heilt avhengig av betre samhandling, og digitale arbeidsmåtar og hjelpemidlar vil vere ein nøkkel til denne utviklinga. CoP Digital samhandling vil følgje opp desse diskusjonane i seinare samlingar.

Professor Ole Jonny Klakegg leder CoP for Digital Samhandling.

Skanska satser på digitale fagarbeidere.

Alle fagarbeidere i Skanska vil innen utgangen av året være satt opp med smarttelefoner med et sett av app’er som gjør at de kan gjøre en rekke arbeidsoperasjoner digitalt.

Les mer på Bygg.no.....


Bransjeklynge Energi - Seminar 27. september

Prosjekt Norge er bedt om å etablere en bransjeklynge for energi for å styrke fokuset på prosess og gjennomføring. Bransjeklynge Energi vil koble sammen de ulike energiprodusentene for å møte fremtidens utvikling innenfor energiforsyning.

For å møte fremtidens behov, må det utvikles bedre gjennomføringsprosesser med hensyn til både samarbeid og prosessledelse. I tillegg ser man innen kraftsektoren at det er et ønske om å kvalitetssikre og utvikle nye standarder knyttet til repetitive byggeprosjekter.

 

Her vil du finne fortløpende info og aktiviteter innen klyngen.

Seminaret vil avholdes ved Scandic Byporten i Oslo.

Påmelding her.

Frist fredag 07.09.

 


Prosjekt Norges Partnerforum: Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi.

Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi.

Johannes Meyer-Myklestad, advokat, Selmer foredro under tittelen "Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører”. Han berørte både hvordan tvister oppstår, og enda viktigere, hvordan man kan unngå tvister. Mht utenlandske aktører snakket han om hvilke spesielle utfordringer disse møter i Norge, og avsluttet med råd for å løse tvister.

Anleggsbransjen er en «marginbransje» hvor byggherreoppfatninger og entreprenøroppfatninger kan bli satt opp mot hverandre. I Norge legger vi vekt på ordenes alminnelige mening i avtalens ordlyd, med unntak av fagtermer. For internasjonale kontrakter krever dette mer tydelighet, færre skjønnsmessige rammer, klarere rettslige standarder, samtidig som vi må kommunisere alle forventninger – også de vi tar for gitt.

Tvister kan lettere unngås ved veloverveid entreprisestrategi. Ikke bruke gamle kontrakter, og gjør kontraktene så klare og tydelig som mulig. Vær tydelig på ønsker du ikke kan levere og kommuniser forventninger tydelig. Spesielt ved utenlandske tilbydere må man være oppmerksomme på at er tilbudene «for» gode er det et faresignal. Sjekk egenkapitalsituasjon og likviditet, fordi garantier er ikke nok.

Hold øye med kontrakten og dens forpliktelser og pass på alle frister. Ha gode systemer for kontraktsoppfølging og reklamasjonsbefaringer osv. Et vellykket sluttoppgjør krever en godt organisert gjennomføring og planlegging underveis. Ved internasjonalt samarbeid vær oppmerksom på kulturforskjeller i bruke og tolkning av kontrakter.

Kommunikasjon er avgjørende i byggefasen når det gjelder gjennomføring, endringer, fremdrift, utfordringer o.l. Når uhellet er ut så er det avgjørende hvordan oppdragsgiver og leverandører agerer. Kan digitalisering forbedre denne kommunikasjonen? Kan digitalisering gjør kommunikasjon så enkel at man glemmer nødvendig dokumentasjon på det kommuniserte?

Ved sluttoppgjørsfasen er det viktig at man har forstått reglene godt nok. Taktiske posisjoner og dialoger må være åpne og avklart i tillegg til hvordan partene samhandler og forhandler.

Tvisteløsninger deles gjerne inn i Uformelle og Formelle tvisteløsninger. Det første baserer seg på dialog og forhandlinger. Fører slik dialog ikke frem ender man oftest opp med mer formelle prosesser hvor både domstolene og meklingsråd kan styre prosessen. Løser ikke det tvisten ender man ofte opp i voldgift.

Til slutt er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor Oppmenn/Eksperter ikke blir mer brukt i tvisteløsning– kanskje det kunne bidratt til at man løste tvisten ved å overlate prosessen til en nøytral fagkyndig?

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen

Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen 23. august, med omvising på flyplassen  inne og ute, og presentasjon av Avinors videre utbyggingsplaner. I tillegg hadde vi et leverandørseminar med gode innledere og dagsaktuelle temaer.

Avinor var vertskap for arrangementet og det gav oss muligheten til å få et bedre innblikk i flyplassens   funksjonalitet, organisering og ikke minst den logistiske flyten.

Det å bygge ut en flyplass sammen med eksisterende infrastruktur, som må være vi full drift under utbyggingen, er meget krevende, men ble gjennomført på en imponerende måte.

Leverandørseminaret hadde følgende temaer på agendaen:

 • Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører. Johannes Meyer-Myklestad, advokat,  Selmer
 • Alle våre kontrakter har gått til norske leverandører – bevisst eller tilfeldig? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier
 • Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris. Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen.  Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norges Partnerforum: Samspill og kunnskapsdeling kreves for å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping.

Prosjekt Norge arrangerte fagforum på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her...

Samspill og kunnskapsdeling kreves for  å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping.

Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre presenterte sine tanker om "Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen”. Det skjer mye rundt kontraktsformer, også i mindre prosjekter, da det er mange utfordringer med dagens kontraktsformer. For å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping kreves samspill og kunnskapsdeling. Det er også mye nytt som er introdusert de siste årene, BVP, leverandør involvert i regulering/prosjektering, langt flere interessenter, nye byggemetoder, mer krevende logistikk, ansvar for løsninger, driftsansvar etter ferdig bygd, osv. Til slutt ga Vistnes en rekke viktige læringspunkter, som flere burde vært til stede og hørt!

Eksempel på dette er:

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Prosjekt Norges Partnerforum: Uannsett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

Prosjekt Norge arrangerte leverandørseminar på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her...

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg: Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg snakket om "Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris”. En interessant samfunnsøkonomisk analyse av tildeling av en tenkt kontrakt på 1 mrd til entreprenør med hhv 10 og 60% import viser store forskjeller i verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekt for Norge. Sandberg snakket også om et høyt konfliktnivå i bransjen, som har mange store, negative konsekvenser; Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

 

Videre peker Sandberg på at forutsigbarhet er forutsetningen for et velfungerende, effektivt og kostnads-besparende samarbeid. Kostnader som følge av forsinkelse vil ramme entreprenøren i større grad enn byggherren. Gevinster som følge av forsinkelse i veiutbyggingen blir tilsvarende forskjøvet. Nettonytte eller bruttonytte? Mange (de fleste) vei- og baneprosjekter er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Forsinkelseskostnader kan for eksempel være om Follobanen får en forsinkelse på ett år, så vil det gi en ekstrakostnad på 211 millioner 2017-kroner.

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.


Digital byggeprosess - Nytt masterstudium på NTNU og første kull deltar på Prosjekt Norges CoP om digitalisering.

I august 2018 starter NTNU med et nytt studietilbud med base på NTNU Gjøvik: Digital byggeprosess. Både innhold og form skiller seg klart fra alt vi har kunnet tilby tidligere. De første 10 kandidatene på dette masterstudiet møter CoP Digital samhandling for å presentere og demonstrere hva de driver med i studiet – bare en måned etter studiestart. Dette blir spennende og er aldri prøvd før. Det blir diskusjon om digital kompetanse for framtida.

 

I tillegg har vi et innledningsforedrag: John R. Moen, NKF, presenterer Avfallsfrie byggeplasser og hvordan dette henger sammen med digitalisering.
Les mer her: http://www.kommunalteknikk.no/avfallsfrie-byggeplasser-mulig-aa-oppnaa.6027458.html

 

Oppsummeringer fra tidligere samlinger i CoP digital samhandling:
/https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Ole Jonny Klakegg, Prosjekt Norge Ole.jonny.klakegg@ntnu.no

 

 


Foto: bygg.no

ÅF kjøper IKT rådgiverselskapet Mometo

Med Mometo på laget styrker ÅF posisjonen for videre vekst innenfor digitalisering i Norge, skriver de i en melding. Mometo fokuserer på IKT rådgivning og prosjektledelse for kunder innen energi, helse og offentlig sektor. Selskapet har en sterk posisjon i Trondheims-regionen, og de tre største kundene er Helse Midt-Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Begge selskapene er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer her...


Veien til mer verdi - Frokostmøte på Clarion Brattørkaia, Trondheim, 11. juni.

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst.

Tid og sted: 11. juni 2018 07:30 til 10:00, Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1. PÅMELDING HER.

Bygg- og anleggsbransjen møter stadig nye krav til økt verdiskaping, og alle er opptatt av det samme. Det skal bygges mer vei for pengene, mer bane, mer flyplass og mer sykehus, samtidig som det skal bygges effektivt, sikkert og bærekraftig, og gi økt verdi for alle.

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen imøtekomme kravene om økt verdiskaping i en tid hvor prosjektene er mer fragmenterte, komplekse og sammensatte enn før, og de etablerte gjennomføringsmodellene og kontraktene ikke lenger tilfredsstiller forventningene som stilles av aktørene i bransjen?

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor nettopp misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst. Hvordan påvirker kravene til økt verdiskaping dagens kontrakt- og gjennomføringsmodeller? Hva mener byggherrer, entreprenører og rådgivere om denne utviklingen, og hvordan innretter de seg?

I frokostseminaret vil du få med deg følgende innlegg:

 • Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, vil dele sine erfaringer og tanker rundt gjennomføringsmodeller og verdiskaping
 • Olav Ellevset, daglig leder for Fosenbrua AS, vil redegjøre for hva han tenker om byggherrens behov og forventninger, og hvilken betydning dette vil ha for eier, bruker og leverandører
 • Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska vil belyse entreprenørens muligheter og forventninger
 • Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens Vegvesen, vil snakke nærmere om hvordan Statens Vegvesen ser på dette for fremtidige prosjekter

 

Program:

07:30 – 08:00:  Frokost

8:00 – 08:05:  Velkommen v/ Are-Magne Kregnes, regiondirektør i WSP

08:05 – 08:25:  Veien til mer verdi? Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU

08:25 – 08:45:  Byggherrens behov og forventninger. Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS

08:45 – 09:05:  Pause og mingling

09:05 – 09:25:  Entreprenørens muligheter og forventninger. Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska

09:25 – 09:45:  Slik Statens Vegvesen ser det. Ove Nesje, prosjektdirektør Statens Vegvesen

09:45 – 10:00:  Paneldebatt og oppsummering ved Bjørn Andersen, NTNU/Prosjekt Norge

 


CoP innen Lean Byggeprosess - åpen for alle interesserte - Tromsø, 6. juni

Prosjekt Norge arrangerer møte om Lean Byggeprosess i Tromsø 6. juni.

Lean er et tankesett og en samling prinsipper for hvordan man planlegger og styrer ulike typer produksjon. Fra å ha oppstått i produksjonsindustri, først i bilproduksjon, ble lean tilpasset bruk i prosjekter, spesielt byggeprosjekter. Fortsatt er ikke lean veldig utbredt i norske prosjekter, men flere og flere byggherrer og entreprenører har startet eksperimentering med metodene og interessen er økende. Dette er en CoP som kretser rundt ulike tema under en noe bred overskrift «lean byggeprosess». Det betyr at også lean prosjektering, kultur for kontinuerlig forbedring, osv. tas opp, selv om tittelen henspeiler på selve byggeprosessen. Den er egnet for både virksomheter som har tatt i bruk lean og de som vurderer dette og har som mål å være en arena der erfaringer med bruk av lean kan deles.
Programmet blir slik:

 • Jens Solvang, Consto orienterer om prosjektet og bruk av lean
 • Hege Andersen, UNN orienterer om bruk av lean i UNN
 • Lunch
 • Diskusjon/erfaringsdeling blant deltakerne
 • Befaring på det ferdige bygget

Tilbudet var forbeholdt partnere og kommende partnere i Prosjekt Norge. Det er nå åpnet for alle interesserte.

Påmelding: wenche.langholm@ntnu.no


Styret i Prosjekt Norge gjennomførte workshop om forskning 28.05.18

Styret  i Prosjekt Norge var samlet til workshop som i hovedsak hadde 2 prioriterte områder; ambisjonsnivå for forskning i 2018-19 og nye forskningsinitiativ.

Det ble en god diskusjon og mange forslag til hva man skulle gå videre med i gruppene.  Flere tema ble tatt opp, bl.a.  gjennomføringsmodeller (alle kom inn på det), prosjekt-verktøy og metoder, organisasjon (forstå egen virksomhet) digitalisering, store vs. små prosjekter med tilhørende skalering.

 

Figuren viser den oppsummerte plenumsdiskusjonen på en god måte. Anita Moum var facilitator på workshopen og figuren er laget ut fra hennes tavletegning i prosessen.

 

Utfordringen ble å begrense seg til 3 områder. Det måtte også tas hensyn til søknads­fristene på de enkelte forskningsprosjektene og søknadsbetingelsene for øvrig. Det resulterte i følgende:

 

1.   IPO, Transport 2025

Transport 2025 ønsker å øke andelen prosjekter som gir mer effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger og bidrar til langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer.

2.   IPN/KPN-søknad

I de siste årene har nye gjennomføringsmodeller dukket opp som «løsningen på alt» (samspill, tidlig involvering, IPD osv.). Vi vet ikke hvorvidt disse faktisk har gitt gevinster fremfor anvendelse av «tradisjonell» gjennomføring.

3.   OS 2.0 (CII)

Initiativet passer svært godt med de prioriterte områdene som ble definert. Dette kan bygge på og videreutvikle langsiktig samarbeid med CII, hvor vi også aner at det ligger et potensiale for disrupsjon i initiativet.

 

 


Seminar: Testing i en smidig verden med hyppige leveranser - og litt om Asberger - fremdeles ledige plasser. Oslo, 13. juni.

Frokostseminar 13. juni fra 08.00 - 11.10, PwC Oslo, 8 Dronning Eufemias gate, 0191 Gamle Oslo

HIT-nettverkets undersøkelser viser tydelig at smidig utvikling med hyppige leveranser har mange fordeler. Det gir gode muligheter for tilbakemelding og læring underveis, bedre mulighet for nyttestyring og ikke minst mulighet for å hente ut gevinster tidligere. Flere og flere bedrifter og offentlige etater går, eller planlegger å gå, i retning av hyppige, noen ganger til og med svært hyppige, IT-leveranser.

En kritisk faktor for å lykkes med hyppige leveranser er at organisasjonen har gode og effektive testrutiner, ikke minst automatisering av tester og gode testdata.

 

Foredragsholdere:
Magne Jørgensen
er forsker ved Simula Research Laboratory, professor ved Universitetet i Oslo og rådgiver hos Scienta.

Marianne Rynning har bakgrunn i kommunikasjon og IT, og er ansvarlig for Skatteetatens testsenter.

Margrethe Bedregal har bakgrunn fra NTNU, og er ansvarlig for Skatteetatens syntetiske testdata.

Erik Rogstad er rådgiver fra Testify med doktorgrad i testing fra Simula Research Laboratory.

Christian Brødsjø er dedikert testleder og -rådgiver.

Sverre Weisteen er ansatt i Unicus.

Niruban Yogalingam er testleder i SOCO og har bred erfaring innenfor testfaget.

Nils Christian Haugen skrev sin første automatiske test for 16 år siden.

Les mer, program og påmelding her....