MELD DEG PÅ til PMI og Prosjekt Norges temakveld om "Prosjekters gevinstrealisering" NÅ

Jan Frode Saasen og Roger Klev

PÅMELDING VIA PMI's SIDE HER

Sted: NTNU, S.P. Andersens vei 5.; auditorium VG11 - Valgrinda

Tid: 7. mars, 18.00 - 20.30.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Forelesningen foregår på norsk. Det blir servering i starten av arrangementet.

Sett av tidspunktet. Informasjon om påmelding kommer senere.

Jan Frode Saasen vil gi en introduksjon til prosessen og omfanget fram til sammenslåingen, hvilke utfordringer en hadde, og hvordan en tilnærmet seg disse.

Roger vil presentere: «Forretningsforståelse og organisasjonsutvikling i prosjekter». Han vil vektlegge betydningen av en forretningsmessig tankegang i hele prosjektteamet/-organisasjonen, ikke bare hos prosjektleder og -eier.

Mer info om innledere og deres innlegg her.


Seminar om nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Hvordan analysere og kommunisere usikkerheten rundt kostnad og nytte i IT prosjekter? Hvordan håndtere usikkerheten underveis i prosjektene?

Seminaret arrangeres 7. mars i Oslo og presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Målgruppe for seminaret:
IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på nyttestyring ved IT-utvikling

Påmelding:
Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Tid og sted: Onsdag 7. mars 08.30 - 11.10, Teknologihuset, 56 Pilestredet Oslo

 

Ler mer om seminaret her.


28. februar: PMI PUB i samarbeid med Statnett om Ofoten – Balsfjord prosjektet: første del av Statnetts nye ledningsnett i Nord Norge

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Statnett har jobbet i 6 år med konsesjonsprosess og planlegging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner og i 3,5 år med utbyggingen. I mars 2014 ga Statnetts styre klarsignal for bygging og i september 2017 ble siste del av ledningen spenningssatt. Det gjenstår noen ombyggingsarbeider og idriftsettelser av komponenter på transformatorstasjonene, som antas å være ferdige i august 2018. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men pga god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK.

En ekstra utfordring med bygging i Nord-Norge er at det er store flokker tamrein som flyttes fra vinter- til sommerbeite gjennom anleggsområdene. Under flytting på våren foregår kalving i enkelte anleggsområder. Alt anleggsarbeid må stanse i disse periodene for ikke å forstyrre flokken, noe som stiller krav til god planlegging fra prosjektet og ledningsentreprenørene.

Kirsten vil fortelle oss hvordan Statnett jobber med konsesjonsprosess, planer, beslutningspunkter, kontrahering og gjennomføring. Det er strenge restriksjoner til påvirkninger av ytre miljø for en slik utbygging, samtidig som bygging med helikopter og arbeid i høyden stiller krav til gode rutiner for sikkerhet.

PMBOK Revisjon 6 :

Espen Joranger og Øyvind Johnsen vil kjøre en fortsettelse med den nye PMBOK6 etter foredraget. Espen gir en påminnelse om hovedendringene, og deretter blir det en quiz med premier på spørsmål relevant til den nye oppdaterte standarden. Det er viktig at vi som resertifiserer oss med opptjente PDU er bevisst på endringene i standarden. Medlemmer kan laste ned den nye standarden standarden fra www.pmi.org

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til denne samlingen i 2018. Det blir garantert et svært spennende foredrag og i tillegg veldig nyttig informasjon om den nye standarden!
For alle påmeldte er møtet gratis, sponset av Sopra Steria AS. Påmeldinger via PMIs hjemmeside.

Onsdag 28. februar 2018 kl.16.30-19.00

Sted/adresse: Sopra Steria, Biskop Gunnerus Gate 14A, (Postgirobygget), 25.etasje, 0185 Oslo.

Henvendelse i resepsjonen

Servering:

Det blir enkel servering,

Påmelding: Via PMI Norway Chapter sin Hjemmeside www.pmi-no.org


CoP Digitalisering skifter navn til CoP Digital samhandling.

CoP Digital samhandling set fokus på hensikten med digitaliseringa

CoP Digitalisering besøkte i dag WSP og fekk presentert dilemma og problemstillingar som prosjektledelse står overfor i ein digital tidsalder. Per Christian Randgaard, regiondirektør i WSP og Måns Davidsson (WSP) sette dagsorden med tankevekkande og gode presentasjonar. Begge to var inne på årsaker til at BAE-næringa ikkje klarar å hente ut full effekt av digitaliseringsinnsatsen. Vi vil gjerne, men får det ikkje heilt til. Det finst mange gode nye verktøy, men vi må også skifte mindset, bygge kompetanse og utvikle kultur som tillet dei digitale hjelpemidlane å få full effekt. Eit dilemma som kan illustrere kor vanskeleg dette er i praksis er konflikten mellom datasikkerhet og full transparens. Diskusjonen som følgde etterpå viser at her er det mange utfordringar å ta tak i for Prosjekt Norge og partnerane.

Digitaliserings CoP-en har hatt mange ulike tema i løpet av dei fem møtene som har vore gjennomført hittil, og er dominert av bygg og anlegg. Dette faktum var sentralt i diskusjonen på slutten av arrangementet i dag der vegen vidare var sett på dagsorden. Professor Ole Jonny Klakegg fra Prosjekt Norge og NTNU presenterte resultatet av den vesle undersøkinga vi gjorde etter førre samling. Føremålet var å drøfte prioritering av tema som kan hjelpe oss å kome vidare og engasjere på tvers av bransjar. Deltakarane ga full tilslutning til måla med CoP som arena og at det er verd å halde fram. Å bestemme ei eintydig retning er derimot ikkje like lett, men det kom fram ei klar haldning om å fokusere på hensikten med digitalisering: den gode samhandlinga.

Ved å sette samhandlinga i sentrum vil tematikken naturleg kretse rundt dei problemstillingane som avgjer om vi får til dette i prosjekta. I tillegg til den digitale plattforma/verktøya og arbeidsprosessane som høyrer til, kjem også rammebetingelsane for å få til god samhandling, og ikkje minst den menneskelege faktoren. Neste møte i CoP Digital samhandling blir annonsert seinare.


Antikorrupsjonsveileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Både EBA og medlemsbedriftene har et ansvar for at bygg- og anleggsnæringen gjennomfører oppgavene i tråd med etiske krav og god forretningsskikk.

Veilederen kan du se her


Prosjekt Norge holdt partnerforum 17.01.18

Partnerforum i Prosjekt Norge avholdt 17.01. hos Dovre Group.

Foruten generalforsamling med valg av nytt styre og Ingrid Dahl Hovland som styreleder ble en rekke faglige innlegg holdt rundt temaene: Hvorfor Prosjekt Norge er viktig for NTNU v/dekanus Olav Bolland fra IV-fakultetet, Stad Skipstunnel v/Terje Andreassen fra Kystverket, Funn fra forskningsprosjektet SpeedUp v/forsker Agnar Johansen, Hva gjør man når IKT-verktøyene ikke fungerer? v/forsker Catrine Larsson (NTNU), Eierinvolvering, design to cost og single-purpose byggherreorganisasjon v/Glenn Steenberg i Dovre Group, Om prosjekteier­styring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner  fra en PhD-avhandling v/Hallgrim Hjelmbrekke i Multiconsult og Fergefri E39 v/Kjersti Dunham fra Statens vegvesen.

Se presentasjonene her.


NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.

Les saken her

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring


NTNU ønsker å vise BAE næringen nye digitale muligheter

Institutt leder Carl Thodesen ved Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) i samarbeid med Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) ved NTNU ønsker å bidra til å løfte kunnskapsnivået i BAE-næringen og vise næringen nye digitale muligheter.

LES MER OM SAKEN HER

(Illustrasjonsfoto: Veidekke)