Ph.d innen næring og offetntlig sektor - gode muligheter til forskning innen egen bedrift/organisasjon.

Gjennom Nærings-ph.d.-ordningen gir Norges forskningsråd økonomisk støtte til bedrifter som vil satse på doktorgradskompetanse for en eller flere ansatte.

 Nærings-ph.d. er et unikt tilbud til ansatte i næringslivet som ønsker å fordype seg faglig gjennom en formell utdannelse. Gjennom utdanningsløpet gis kandidaten mulighet til å operere i to vidt forskjellige verdener. En Nærings-ph.d.-kandidat blir derfor en viktig brobygger mellom akademia og bedriften både på kort og lang sikt.

    

Utlysning av Nærings-ph.d

Utlysning av Offentlig sektor-ph.d

 Tidligere og nåværende slike phd’er er:

  • Kai Haakon Kristensen, da ansatt i Skanska
  • Vegard Knotten, Veidekke
  • Fredrik Svalestuen, Veidekke
  • Sebastiano Lombardo, AF Gruppen

Prosjekt Norge oppfordrer både partnere og andre til å benytte seg av denne gode ordningen og viser til vedlagte brosjyrer fra Forskningsrådet som beskriver mulighetene.

 


Bygg- og miljødagen på NTNU åpnes for alle 16. april

Utdrag fra Bygg.no, 12.04.18.

Leder Knut Reidulff (oppe, fra venstre), nestleder Haakon Blakstad Pedersen, økonomiansvarlig Hilde Nedland, bedriftsansvarlig Nina Kvale (nede, fra venstre), dagarrangementansvarlig Helga Løset Skodjereite, kveldsarrangementansvarlig Oda Mohus og PR-ansvarlig MarteTollefsen Schia. Foto: BM-dagen

På BM-dagen vil bedriftene komme i kontakt med byggstudenter fra NTNU Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Studenter fra andre studier som er relevante for byggenæringen er også kjent for å komme, og vi forventer over 1.000 deltagende studenter på dagsarrangementet i år, uttaler Knut Reidulff, leder for BM-dagen 2018, til Byggeindustrien.

Påmeldingen åpnet 4. april for bedrifter innenfor Næringslivsringen.

Påmelding her.


Byggeplasskontroll skal hindre kriminelle å komme inn på byggeplassen

Norges tre største entreprenører har inngått et unikt samarbeid om digitalt kontrollsystem for byggeplassen. Vi konkurrerer ikke på seriøsitet, og vi konkurrerer ikke på sikkerhet, sier Skanska Norge-konsernsjef Ståle Rød.

Oslo kommune lanserte i februar i fjor et digitalt system for byggeplassregistrering (HMSREG), kalt Selma, og noen måneder senere kom Veidekke med sin egen utgave tilpasset entreprenørens behov.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid. Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

Les mer i bygg.no...

«De kriminelle kan stille med en trailer full av maling og arbeidere»

Prosjekt Norge har gående et forskningsprosjekt: Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring

 


Forskningsrapport: Industrialisering av byggeprosesser

Hva rører seg i dag på feltet industrialiserte byggeprosesser, og hva kan man vente seg i tiden som kommer? Teknologiutvikling, et tøffere og mer globalt marked og behovet for større kostnadseffektivitet er blant flere grunner til at industrialisering igjen er høyt oppe på agendaen i den norske BA-næringen. I en rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing er den industrialiserte byggeprosessen kartlagt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg blir det sett inn i krystallkulen og gitt noen framtidsperspektiver.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Fem dimensjoner
Industrialiserte byggeprosesser er på ingen måte noe nytt. Likevel er det ingen klar enighet om hva som faktisk ligger i begrepet. Rapporten gir en bedre forståelse og beskriver industrialiserte byggeprosesser ved hjelp av fem dimensjoner, organisering, skala, teknologibruk, automatisering og variasjon. Ved å se disse i sammenheng, vil det gi et bilde av graden av industrialisering i byggeprosessene.

Utvikling gjennom Lean, kvalitetsledelse og 3D-printing
Hva rører seg i BA-næringen innen forskning og praksis? Feltet er i stor utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Det er etablerte FoU miljø i flere land og samarbeid mellom ledende universiteter over hele verden. Rapporten viser til flere pågående prosjekter fra både akademia og praksis, og gir en smakebit på utviklingsfronten. Lean, kvalitetsledelse og on-site produksjon ved hjelp av 3D-printing går igjen som hete tema, samt konsepter som Flying Factories og DFMA.

Kompetanseutvikling fra andre bransjer
Læring fra andre bransjer blir mer og mer viktig i industrialiseringen av BA-næringen. Der spesielt kompetanseoverføring fra bransjer som har gått fra en håndverk til industrialiserte prosesser er viktig. I rapporten blir det sett på hvordan metoder som skreddersøm fra møbelbransjen og Engineer-to-Order fra skipsindustrien kan gi nyttig læring i utviklingen av industrialiserte byggeprosesser.

En fremtid preget av automatisering og kundetilpasning
Hvordan ser fremtiden ut i BA-næringen, hvilke utviklingstrender ser man i dag? På bakgrunn av analysene gjort i arbeidet med rapporten er det identifisert flere trender for fremtiden. Ny teknologi fører til langt mer automatiserte prosesser, med tilhørende utfordringer knyttet til IT-struktur, globale marked og arbeidsplasser. Man ser et trendskifte fra at industrialisering assosieres med standardiserte sluttprodukter, til at industrialiserte prosesser assosieres med sluttprodukter som har høy grad av tilpasning og variasjon. I tillegg blir den industrielle tankegangen med komponentbaserte produkter utfordret av ny teknologi som muliggjør sømløse produkter.


«De kriminelle kan stille med en trailer full av maling og arbeidere»

Når tidspresset er stort og man trues av dagbøter, er det lett å la seg friste av useriøse selskaper som kan ta jobben raskt.

Det mener tidligere Aftenposten-journalist og forfatter av boka «Svartmaling», Einar Haakaas. Sammen med fagforeningsmann og tidligere Støre-rådgiver, Jonas Bals, er han gjest i podkasten «Byggeplassen» der kriminelle nettverk i norsk byggenæring er tema. Blant annet forteller journalisten og forfatteren om hvordan et Facebook-bilde en kosovo-albansk kriminell badende med en Corona i hånda, ble inngangen til en større opprulling i Aftenposten
Les hele artikkelen i bygg.no

Prosjekt Norge har gående et forskningsprosjekt: Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring


De tre første Bygg21-rapportene overlevert til statsråd Mæland

Mandag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren.

Dermed har halvparten av de seks arbeidsgruppene levert sine rapporter – de neste tre rapportene blir overlevert neste år.

Det er tre bredt sammensatte grupper med folk i og rundt byggenæringen som har utformet disse rapportene – et arbeid som er gjort på oppdrag fra Bygg21.

De tre rapportene har fått navnene:
* En god start - beste praksis for plan og byggeprosesser
* Enkelt og presist - nødvendig kunnskap om bygg- og eiendomsnæringens utvikling
* Gode bygg og områder - for helsa, miljøet og lommeboka

Ni råd
Monica Mæland fikk overlevert ni konkrete forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren. De tre gruppene har i sitt arbeid jobbet grundig med å analysere beste praksis og finne fram til konkrete tiltak som vil forbedre bygge- og eiendomssektoren. Les mer i bygg.no

 

 

 


Forskningsrapport: Økt kompleksitet, nye krav til energi og bærekraft, samt ny teknologi er en utfordring for produktivitet og kvalitet.

INPRO: Ny kunnskap om prosjekter

I fire år har ansatte i Veidekke sammen med flere samarbeidspartnere jobbet i forsknings og utviklings-prosjektet INPRO - «Integrert metodikk for prosjekteringsledelse». Formålet er å øke kompetansen innen prosjektarbeid. Rapporten tar for seg flere temaer knyttet til prosjekteringsledelse, blant annet suksessfaktorer i tidligfasen, kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon, forbedring av prosjektprosessen, og viktigheten av læring og kunnskapsoverføring i prosjekter. For å lese mer, se hele sluttrapporten her.

Deler av prosjektgruppa

Den avgjørende fasen i byggeprosjekter
Kompleksiteten i prosjektene øker med nye krav til energi og bærekraft, ny teknologi skal tilpasses og bransjen utfordres stadig i forhold til produktivitet og kvalitet. For å lykkes med å svare på disse utfordringene må grepene tas tidlig i prosjektet. I tidligfasen har man størst påvirkningsmulighet på prosjektet, men denne fasen også sett på som den mest krevende å lede. Det er her grunnlaget for verdiskaping både for eier og øvrige aktører i prosjektet blir lagt. Prosjektledelse i tidligfasen er avgjørende, og Ph.d-stipendiat Vegard Knotten har identifisert 10 suksessfaktorer for tidligfasen: kommunikasjon, beslutninger, planlegging, kunde, grensesnitt, team, risiko, kunnskapsstyring, HMS-fokus og evaluering.

Kommunikasjon, den aller viktigste suksessfaktoren
22 prosjekteringsledere har rangerte de 10 suksessfaktorene, der kommunikasjon kom ut som den viktigste. Kommunikasjon er selve driveren i byggeprosjekter og avgjørende for prosjektets suksess. Ph.d-stipendiat Fredrik Svalestuen har i rapporten sett nærmere på kommunikasjon mellom prosjektering og produksjon i byggeprosjekter. Og legger vekt på viktigheten av at informasjonen treffer de den er tiltenkt, i et format som er best egnet og gjennom en kommunikasjonskanal som er åpen for direkte tilbakemelding.

Forbedring av prosjekteringsprosessen underveis i prosjektet
Videre i rapporten blir det tatt opp hvordan man kan oppnå evaluering underveis i prosjektet og ikke bare ved prosjektslutt. Vegard Knotten har sett på bruken av gjensidig evaluering. Det er en forbedringsprosess som fokuserer på at alle de viktigste aktørene i prosjekteringsprosessen skal få mene noe om hverandre og hvordan man jobber for å nå prosjektets mål. Dette krever at prosjekteringsteamet har satt seg noen felles mål, at det er en vilje til forbedring samt at det planlegges for forbedringsarbeid på lik linje med annet arbeid i prosjekteringsprosessen.

Læring og kunnskapsoverføring på tvers av disipliner
Rapporten og arbeidet har gitt ny kunnskap om viktigheten av kunnskapsoverføring. I prosjektering av komplekse prosjekter er etablering av felles arenaer for læring på tvers av disipliner viktig. Der det vektlegges en prosjekteringsledelse med læringsperspektiv som legger opp til strukturer med tett kontakt og felles modning på tverrfaglige problemer. Bruk av arbeidspakker, sprinter og selvorganiserte grupper er noen av metodene brukt for å legge til rette for god læring og kunnskapsoverføring.

En mer effektiv kompleksitetshåndtering
Andre tema som blir belyst i rapporten er blant annet samhandling. Lars Andersen har sett på hvordan samhandling kan koordineres og håndtere kompleksitet mer effektiv enn en top-down styring.

 

 


7. mars i Trondheim: PMI og Prosjekt Norges temakveld om "Prosjekters gevinstrealisering". Meld deg på nå.

Jan Frode Saasen og Roger Klev

PÅMELDING VIA PMI's SIDE HER

Sted: NTNU, S.P. Andersens vei 5.; auditorium VG11 - Valgrinda

Tid: 7. mars, 18.00 - 20.30.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Forelesningen foregår på norsk. Det blir servering i starten av arrangementet.

Sett av tidspunktet. Informasjon om påmelding kommer senere.

Jan Frode Saasen vil gi en introduksjon til prosessen og omfanget fram til sammenslåingen, hvilke utfordringer en hadde, og hvordan en tilnærmet seg disse.

Roger vil presentere: «Forretningsforståelse og organisasjonsutvikling i prosjekter». Han vil vektlegge betydningen av en forretningsmessig tankegang i hele prosjektteamet/-organisasjonen, ikke bare hos prosjektleder og -eier.

Mer info om innledere og deres innlegg her.


Seminar om nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Hvordan analysere og kommunisere usikkerheten rundt kostnad og nytte i IT prosjekter? Hvordan håndtere usikkerheten underveis i prosjektene?

Seminaret arrangeres 7. mars i Oslo og presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Målgruppe for seminaret:
IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på nyttestyring ved IT-utvikling

Påmelding:
Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Tid og sted: Onsdag 7. mars 08.30 - 11.10, Teknologihuset, 56 Pilestredet Oslo

 

Ler mer om seminaret her.


28. februar: PMI PUB i samarbeid med Statnett om Ofoten – Balsfjord prosjektet: første del av Statnetts nye ledningsnett i Nord Norge

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Statnett har jobbet i 6 år med konsesjonsprosess og planlegging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner og i 3,5 år med utbyggingen. I mars 2014 ga Statnetts styre klarsignal for bygging og i september 2017 ble siste del av ledningen spenningssatt. Det gjenstår noen ombyggingsarbeider og idriftsettelser av komponenter på transformatorstasjonene, som antas å være ferdige i august 2018. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men pga god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK.

En ekstra utfordring med bygging i Nord-Norge er at det er store flokker tamrein som flyttes fra vinter- til sommerbeite gjennom anleggsområdene. Under flytting på våren foregår kalving i enkelte anleggsområder. Alt anleggsarbeid må stanse i disse periodene for ikke å forstyrre flokken, noe som stiller krav til god planlegging fra prosjektet og ledningsentreprenørene.

Kirsten vil fortelle oss hvordan Statnett jobber med konsesjonsprosess, planer, beslutningspunkter, kontrahering og gjennomføring. Det er strenge restriksjoner til påvirkninger av ytre miljø for en slik utbygging, samtidig som bygging med helikopter og arbeid i høyden stiller krav til gode rutiner for sikkerhet.

PMBOK Revisjon 6 :

Espen Joranger og Øyvind Johnsen vil kjøre en fortsettelse med den nye PMBOK6 etter foredraget. Espen gir en påminnelse om hovedendringene, og deretter blir det en quiz med premier på spørsmål relevant til den nye oppdaterte standarden. Det er viktig at vi som resertifiserer oss med opptjente PDU er bevisst på endringene i standarden. Medlemmer kan laste ned den nye standarden standarden fra www.pmi.org

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til denne samlingen i 2018. Det blir garantert et svært spennende foredrag og i tillegg veldig nyttig informasjon om den nye standarden!
For alle påmeldte er møtet gratis, sponset av Sopra Steria AS. Påmeldinger via PMIs hjemmeside.

Onsdag 28. februar 2018 kl.16.30-19.00

Sted/adresse: Sopra Steria, Biskop Gunnerus Gate 14A, (Postgirobygget), 25.etasje, 0185 Oslo.

Henvendelse i resepsjonen

Servering:

Det blir enkel servering,

Påmelding: Via PMI Norway Chapter sin Hjemmeside www.pmi-no.org


CoP Digitalisering skifter navn til CoP Digital samhandling.

CoP Digital samhandling set fokus på hensikten med digitaliseringa

CoP Digitalisering besøkte i dag WSP og fekk presentert dilemma og problemstillingar som prosjektledelse står overfor i ein digital tidsalder. Per Christian Randgaard, regiondirektør i WSP og Måns Davidsson (WSP) sette dagsorden med tankevekkande og gode presentasjonar. Begge to var inne på årsaker til at BAE-næringa ikkje klarar å hente ut full effekt av digitaliseringsinnsatsen. Vi vil gjerne, men får det ikkje heilt til. Det finst mange gode nye verktøy, men vi må også skifte mindset, bygge kompetanse og utvikle kultur som tillet dei digitale hjelpemidlane å få full effekt. Eit dilemma som kan illustrere kor vanskeleg dette er i praksis er konflikten mellom datasikkerhet og full transparens. Diskusjonen som følgde etterpå viser at her er det mange utfordringar å ta tak i for Prosjekt Norge og partnerane.

Digitaliserings CoP-en har hatt mange ulike tema i løpet av dei fem møtene som har vore gjennomført hittil, og er dominert av bygg og anlegg. Dette faktum var sentralt i diskusjonen på slutten av arrangementet i dag der vegen vidare var sett på dagsorden. Professor Ole Jonny Klakegg fra Prosjekt Norge og NTNU presenterte resultatet av den vesle undersøkinga vi gjorde etter førre samling. Føremålet var å drøfte prioritering av tema som kan hjelpe oss å kome vidare og engasjere på tvers av bransjar. Deltakarane ga full tilslutning til måla med CoP som arena og at det er verd å halde fram. Å bestemme ei eintydig retning er derimot ikkje like lett, men det kom fram ei klar haldning om å fokusere på hensikten med digitalisering: den gode samhandlinga.

Ved å sette samhandlinga i sentrum vil tematikken naturleg kretse rundt dei problemstillingane som avgjer om vi får til dette i prosjekta. I tillegg til den digitale plattforma/verktøya og arbeidsprosessane som høyrer til, kjem også rammebetingelsane for å få til god samhandling, og ikkje minst den menneskelege faktoren. Neste møte i CoP Digital samhandling blir annonsert seinare.


Antikorrupsjonsveileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Både EBA og medlemsbedriftene har et ansvar for at bygg- og anleggsnæringen gjennomfører oppgavene i tråd med etiske krav og god forretningsskikk.

Veilederen kan du se her


Prosjekt Norge holdt partnerforum 17.01.18

Partnerforum i Prosjekt Norge avholdt 17.01. hos Dovre Group.

Foruten generalforsamling med valg av nytt styre og Ingrid Dahl Hovland som styreleder ble en rekke faglige innlegg holdt rundt temaene: Hvorfor Prosjekt Norge er viktig for NTNU v/dekanus Olav Bolland fra IV-fakultetet, Stad Skipstunnel v/Terje Andreassen fra Kystverket, Funn fra forskningsprosjektet SpeedUp v/forsker Agnar Johansen, Hva gjør man når IKT-verktøyene ikke fungerer? v/forsker Catrine Larsson (NTNU), Eierinvolvering, design to cost og single-purpose byggherreorganisasjon v/Glenn Steenberg i Dovre Group, Om prosjekteier­styring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner  fra en PhD-avhandling v/Hallgrim Hjelmbrekke i Multiconsult og Fergefri E39 v/Kjersti Dunham fra Statens vegvesen.

Se presentasjonene her.


NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.

Les saken her

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring


NTNU ønsker å vise BAE næringen nye digitale muligheter

Institutt leder Carl Thodesen ved Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) i samarbeid med Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) ved NTNU ønsker å bidra til å løfte kunnskapsnivået i BAE-næringen og vise næringen nye digitale muligheter.

LES MER OM SAKEN HER

(Illustrasjonsfoto: Veidekke)