Faggruppemøtet om Porteføljestyring 28. mai i Oslo.

Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

·                   Velkommen. Hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

·                   Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet

·                   Drøfting og valg av tema det bør arbeides videre med

·                   Gruppas arbeidsform og metodikk

·                   Oppsummering og neste møte fastsettes nå

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger)

·              Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende - utfordringer og konsekvenser?

·              Økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter

·              Planlegging av prosjekter -  hva skal man måle og evaluere

·              Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

 

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til meg på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Tid: 28.05.19, kl 10:00 - 12:00

Sted: OBOS Hammersborg torg 1. Oslo

 


Masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum

Bildet fra venstre: Yamini Jayaram - Head of company relations, Kjell Erik Hjorth Viken - Head of company relations, Rudra Bhagat - Financial coordinator, Aynie Ismail - President, Kjetil Høydal - Vice president, Ryan Murray - Social coordinator, Mariya Hayday - Social coordinator.

Proman - masterstudiet "Project Management" ved NTNU feirer 10 års jubileum.

Den 25. april arrangerer det 2-årig masterstudiet «Project Management» 10-års jubileum ved Scandic Lerkendal. Dette er en unik mulighet til å få møte studenter fra ulike ingeniørbakgrunner. For å nevne noen fagområder dere har mulighet å møte, har masterstudentene ved «Project management» bakgrunn som bygg-, maskin-, data-, elektro og logistikkingeniør. Dette er da en god rekrutteringsarena hvor det er mulighet å komme tett på studentene og synliggjøre sin bedrift. Hvis det er ønskelig å ha studenter til å gjennomføre masteroppgaver for bedriften, er dette den perfekte anledningen til å forespørre studentene om dette.

Program for PROMAN 10-year anniversary 25. April 2019

 

10:00 – Welcome

10:15 – Students present master thesis

Tor Spor and Asle Ødven - “Effects of Performance Measurement in Projects”

Håvard Blø and Talgat Ospanov - “Organizational Capabilities as an Enabler for Digital Transfroming”

11:00 - Break

11:15 – Company presentation 1

11:45 – Company presentation 2

12:15 - Lunch

13:00 – Prosjekt Norge presentation

13:45 – Break

14:00 – Speech by Ola Edvin Vie from Department of Industrial Economics and Technology Management

14:15 - Birthday cake will be served

14:30 – Company presentation 3

15:00 - Networking


Prosjekt Norge arrangerte forskersamling i Oslo 2. april.

Prosjekt Norges årlige forskersamling avholdt i Oslo 2. april.

Av innkomne forslag til satsningstemaer ble følgende valgt å gå videre med i denne omgang:

  • Lean/agile metoder/gjennomføringsmodeller - Nils Olsson (NTNU) og Bo Terje Kalaas (UiA)  holder i arbeidet fremover
  • Gode vs. dårlige prosjekter - Ola Edvin Vie (NTNU) og J. Alexander Langlo (NTNU/PN) holder i dette og rekrutterer studenter fra NTNU, evt. andre akademiske partnere)
  • Forretningsmodeller/governance/artificial intelligence (AI) - Eilif Hjelseth (NTNU) , Ralf Müller (BI), Nils Olsson (NTNU), Morten Hatling (SINTEF) følger opp arbeidet med finansiering og personell.

Neste steg generelt er at resultatene fra workshopen i dag vil danne grunnlag for en temasamling med styret i Prosjekt Norge i mai.

 

 


To nye LC-NO seminarer

Lean Construction Norge arrangerer to nye seminarer.

28. mars, kl. 09-13, i Bispevika, Oslo: Hvordan få økt produktivitet i komplekse byggeprosjekter ved hjelp av LEAN og strategisk innovasjonsledelse? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med AF og Team Bispevika. Her får vi mange spennende innlegg fra aktørene i boligutviklingsprosjektet, i tillegg til befaring på byggeplass. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om produktivitet, LEAN og innovasjonsledelse.

 

11. april, kl. 12-16, ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim: Er Taktplanlegging en videreutvikling av Last Planner? Dette seminaret arrangeres i samarbeid med NTNU, og vi får bl. a. høre Dr. Glenn Ballard, fra P2SL ved Berkeley og professor II ved NTNU, presentere sine tanker rundt temaet. Se lenken for informasjon og muligheter for påmelding:

LC-NO seminar om Taktplanlegging og Last Planner med Ballard.


Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Hvorfor er god prosjektledelse viktig?

Det er mange årsaker til at god prosjektledelse er viktig, men fra et samfunns- og bedriftsøkonomisk perspektiv er bildet enkelt. I løpet av noen år skal det investeres rundt 1.000 milliarder kroner i veier, jernbane, flyplasser og havneanlegg. Samtidig pågår det et enormt arbeid med å bygge ut og ruste opp landets sykehus, skoler, omsorgsboliger og øvrige offentlige bygg. I tillegg er aktiviteten innen næringsbygg på et meget høyt nivå.

Vi har sett noen grufulle eksempler på voldsomme ekstrakostnader som ruller på når et prosjekt enten er for utilstrekkelig planlagt eller kommer ut av kontroll i gjennomføringen.

Ved å investere i faglig utvikling innen fagområdet prosjekteierskap og prosjektledelse, må dette derfor ses på som svært viktig investering til inntekts ervervelse for både næringslivet og samfunnet. Å prioritere bort denne kompetanseutviklingen er det samme som å prioritere bort netto utbytte og opprettholde unødvendig høyt kostnadsnivå.

Det kan derfor ha stor nytteverdi å være partner i Prosjekt Norges, slik at dere kan ta del i det prosjektfaglige utviklingsarbeidet som skal gjøre dere bedre rustet til å møte fremtidens krav.

Stein Mjøen

CEO Prosjekt Norge.


Bygg 4.0 - datadrevet innovasjon - 8. mai Meet Ullevaal

Digitalisering er drevet frem av økt datakapasitet og regnekraft:

Omfatter blant annet teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens.

– Men få i byggenæringen har klart å utnytte potensialet i datadrevet innovasjon til fulle. Det skyldes blant annet barrierer mot å ta i bruk nøkkelteknologier, spesielt i mindre bedrifter, sier seniorforsker Nathalie Labonnote.

Konferansen, som arrangeres av SINTEF, finner sted på Meet Ullevål 8. mai. Bygg 4.0 tar utgangspunkt i nye forretningsmuligheter innen digitalisering av byggenæringen, og setter fokus på hva digitalisering betyr for de ulike aktørene i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i samarbeid med andre sektorer – blant annet IKT- og finansbransjen.

Les mer om konferansen her....


Gemini: Ny gullresept for prosjekter

Ny gullresept for prosjekter

Store prosjekter i kunnskapsmiljøer tjener på å tone ned strikte koordineringsmetoder til fordel for samtaler og møter, ifølge ny studie.

Gjesteskribent
Torgeir Dingsøyr, sjefforsker, SINTEF

Store prosjekt i ulike sektorer sprekker ofte på tid og kostnad. Et generelt råd innen prosjektledelse er derfor å gjøre prosjekter små. Men av og til må de bli store, grunnet tidspress eller fordi det er vanskelig å dele opp produktet som skal lages.

Da er det avgjørende at medarbeiderne er tilstrekkelig koordinert.

For svikter samordningen «når kokkene er mange», løper kostnadene fort. Til tross for dette, står det lite om metoder for koordinering i standardoppskriftene – «rammeverkene» – for prosjektarbeid.

Men en casestudie vi i SINTEF nylig har gjort, viser at kommende gigantprosjekter innen kunnskapsbransjer som IT, finans og engineering gjør klokt i å snu på flisa – og vie nettopp koordineringsmetodikk mer oppmerksomhet enn det som har vært vanlig. (Les vitenskapelig artikkel om funnene)

Les hele artikkelen i Gemini.


Dyktige studenter kan skrive masteroppgave for dere

Dyktige studenter kan skrive masteroppgave for dere.

Bildet over: Studentene Tor Thorsrud Sporsem og Asle Ødven er eksempler på masterstudenter som har jobbet ute i næringslivet med masteroppgaver.

Som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problem­stillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/­oppgaver. Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdannings­institu­sjonene.  (Merk at institusjonene har litt ulikt omfang.) Studentene representerer stor arbeidskapasitet og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene i august.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, innen 23. mars. De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene utover i april før de foretar sine valg i mai.

Generelle forslag kan sendes til Bjørn Andersen, mens eksplisitte oppgaver som passer til den enkelte utdanningsinstitusjon kan spilles inn direkte til dennes kontaktperson:

NTNU          Bjørn Andersen (bjorn.andersen@ntnu.no)

NMBU         Tor Kristian Stevik (tor.stevik@nmbu.no)

UiA              Bo Terje Kalaas (bo.t.kalsaas@uia.no) og Gøril Hannås  (goril.hannas@uia.no)

BI                Lena Bygballe lena.bygballe@bi.no


Nytt møte Bransjeklynge Energi 3. des. Oslo.

Bransjeklynge Energi avholder nytt møte i Oslo 3. des.

Sted: Møterom A2 – 010 i Executive-området, BI Nydalen. Påmelding  HER

Forvaltningsansvaret for oljeformuen innebærer å sikre optimal ressursstyring og forvaltning av de fossile ressursene på norsk kontinentalsokkel. Til tross for et sterkt press på fornybar energi vil olje og gass fortsatt ha en sterk rolle i energiforsyningen. Prosjekt Norge ser det derfor som en viktig oppgave å etablere en arena hvor Olje- og Gassektoren kan møtes for å videreutvikle og foredle det videre arbeidet med å sikre denne viktige energiforsyningen i fremtiden.

Det må gjøres en vurdering av hvorvidt landbasert energi skal inkluderes i energiklyngen eller om den hører bedre hjemme i BAE-programmet. BAE-programmet er villig til å bidra ovenfor den landbaserte sektoren ut fra sine faglige fokus.

Program:

10.00 Velkommen

•         Hva er Prosjekt Norge og Energiklyngen

•         Hvorfor dette møtet og forventninger til det

•         Agenda-gjennomgang

Sentrale utviklingstrekk innen Olje og Gass:

10.15 Equinor: «Field of the future» - digitalisering og forbedring i «Business Efficiency”

10.45 Gassco: Tilrettelegging for ny infrastruktur til det beste for samfunnet og utnyttelse av eksisterende infrastruktur

11.15 Subsea7 og Aker Solutions: Leverandørenes erfaringer med alliansemodeller

11.45 Lunsj

Videre samarbeid:

12.45 Jon Lereim: Utviklingsbehov innen Olje og Gass

13.15 Prosjekt Norge: Ekstrakt av relevant forskning gjennomført i Norsk Senter for Prosjektledelse/Prosjekt Norge

13.45 Diskusjon om behov for faglig utvikling innen energisektoren

14.15 Diskusjon om faglige aktiviteter innen energiklyngen og på tvers av klyngene

14.35 Pause/strekk

14.45 Valg og konstituering av styret for klyngen

15.00 Slutt