Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling

Dette prosjektet skal øke kunnskapen om kostnadsdrivere i BAE-prosjekter i et livsløpsperspektiv. Dette er relevant på to områder:

  • Produktområdet: Hvilke tekniske valg (system- og standardvalg) er avgjørende for kostnaden gjennom effekten på senere valg og muligheten for optimalisering? Hvilke produktegenskaper er drivende for totalkostnaden? Bruker vi pengene på de rette tingene?
  • Prosessområdet: Hvilke prosesser og prioriteringer fører til merkostnad uten å øke brukernytten? Hvilke gjennomføringsstrategier gir lavest totalkostnad? Hvilke organiseringsmodeller gir best kostnadskontroll? Styrer vi pengene på rett måte?

Forprosjekt er startet og skal gå frem til sommeren 2016 i samarbeid med Statsbygg og Undervisningsbygg. Prosjektet skal sondere mulighetene for å skape ny kunnskap om tidligfasen (de overordnede valgene og strategiene) og gjennomføringsfasen (prosjektering og bygging) . Hvilke drivere (premisser og beslutninger) avgjør egentlig om bygget blir billig eller dyrt i investering og i drift? Slik kunnskap er viktig for beslutningstakere på ulike nivå i BAE-prosjekter, både prosjekteier, prosjekterings-, produksjons- og prosjektledere må kunne identifisere, vurdere og ta riktige beslutninger knyttet til kostnadsdrivere for å ha god styring på sitt prosjekt. Potensialet for kostnadsbesparelser og økt verdiskaping gjennom riktige beslutninger og hensiktsmessige premisser er stort. Vi ønsker å gi svar på hvilke grep som kan utløse dette potensialet.

Prosjektet sikter mot et hovedprosjekt som kan ta dette arbeidet videre. Dette kan enten være et BIA innovasjonsprosjekt som finansieres av NFR, eller opplegg for et prosjekt som utføres av en doktorkandidat, eller et kunnskapsprosjekt med universitetet som eier. Hva som er mest hensiktsmessig vil komme frem av forprosjektet.

Dersom det skal kunne bli et BIA-prosjekt trengs det å knytte opp mot flere aktører i bransjen, og spesifikt en nøkkelbedrift som kan stå som søker og kontraktspart for Forskningsrådet. Interesserte bes ta kontakt med prosjektleder Ole Jonny Klakegg, NTNU.

 

Kontakt: ole.jonny.klakegg@ntnu.no