Overtagelse i store byggeprosjekter

Overtakelser i store, komplekse byggeprosjekter er ofte problematiske og konsekvensene av mangelfull gjennomføring kan bli store. Å gjøre prosjektovertakelsen til en mer smidig prosess kan potensielt gi gevinster for alle aktører. Litteraturstudien som gikk forut for prosjektet avdekket imidlertid at litteraturen knyttet til temaet er mangelfull. I tillegg synes uklar begrepsbruk (norsk/engelsk) å stå til hinder for tydelig forståelse og effektive tiltak.

Mange problemer oppstår i overtakelsen, deriblant for lav ferdiggrad, mangelfull kvalitetssikring, diskusjoner omkring kvalitetsnivå og håndtering av leietakere. Prosjektet søker å kartlegge direkte og bakenforliggende årsaker til problemene i overtagelsesfasen.

Byggebransjen kjennetegnes i dag av økt grad av kompleksitet i så vel tekniske løsninger som kontraktsforhold og prosjektorganisasjoner. Denne kompleksiteten gjør økende grad av kontroll kritisk for suksess. God planlegging av de senere faser gir anledning til tilstrekkelig testing og prøvedrift.

For lav ferdiggrad og manglende kvalitetssikring fremstår som problemene som har størst konsekvenser på lang sikt fordi verken entreprenør eller byggherre har den fulle og hele oversikten over kvaliteten på det som er levert. Prosjektets foreløpige funn tilsier at det er særlig komplekse tekniske systemer og deres drift som ofte forårsaker de mest alvorlige problemene. Dette kan for eksempel medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader.

Prosjektet vil munne ut i en rekke forslag til praktiske tiltak for byggherrer og entreprenører. 

Kontaktperson: Førsteamanuensis Ola Lædre, ola.ladre@ntnu.no